509/1995

Given i Helsingfors den 7 april 1995

Lag om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

På polisens personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § polislagen (493/95) tillämpas personregisterlagen (471/87), om inte något annat stadgas i denna lag.

Personregister som avses i 1 mom. är registret över misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem samt de register som inrättats enligt 2 kap.

2 §
Registret över misstänkta

Registret över misstänkta är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling.

För registret över misstänkta får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott och som gäller personer som skäligen kan misstänkas

1) begå eller ha begått ett brott på vilket kan följa fängelse eller

2) medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader.

Polisens högsta ledning är registeransvarig för registret över misstänkta. Registret över misstänkta förs av centralkriminalpolisen under tillsyn av polisens högsta ledning. Registret över misstänkta får användas av polispersonal som förordnats till observationsuppgifter.

3 §
Skyddspolisens funktionella datasystem

Skyddspolisens funktionella datasystem är ett permanent personregister som är avsett för skyddspolisens bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. För skyddspolisens funktionella datasystem får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande eller utredning av förehavanden eller brott som äventyrar rätts- och samhällsordningen eller statens säkerhet.

Skyddspolisen är registeransvarig för skyddspolisens funktionella datasystem.

2 kap.

Inrättande av personregister

4 §
Inrättande av personregister

Andra personregister än de som avses i 2 och 3 §§ kan, beroende på användningsändamålet, inrättas

1) för polisens riksomfattande bruk,

2) för flera än en polisenhets bruk,

3) för en polisenhets bruk,

4) för att användas av en person som hör till polispersonalen eller av en arbetsgrupp som består av flera sådana personer.

I beslutet om inrättande av personregistret skall framgå för vilket ändamål registret används.

5 §
Personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk

Om bestående personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling stadgas genom förordning. Om registret över misstänkta stadgas i 2 §.

Om inrättande av ett temporärt eller manuellt personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk beslutar polisens högsta ledning.

Polisens högsta ledning är registeransvarig för personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk. Centralkriminalpolisen skall föra registren under tillsyn av polisens högsta ledning.

6 §
Personregister avsedda för flera polisenheters bruk

Om inrättande av ett personregister som är avsett för flera polisenheters bruk beslutar den polisenhet som ansvarar för verksamheten. Polisenheten är också registeransvarig.

7 §
Personregister avsedda för en polisenhets bruk

Om inrättande av ett personregister som är avsett för en polisenhets bruk beslutar ifrågavarande polisenhet, som också är registeransvarig. Om skyddspolisens funktionella datasystem stadgas i 3 §.

8 §
Personregister avsedda för en persons eller en arbetsgrupps bruk

Om inrättande av ett personregister som är avsett att användas av en person som hör till polispersonalen eller av en arbetsgrupp som består av sådana personer beslutar den medlem av polispersonalen som ansvarar för uppgiften. Denne är också registeransvarig.

9 §
Beslut om inrättande av register, registerbeskrivning och registeranmälan

För inrättande av ett personregister enligt 5 § 2 mom. eller sådana personregister enligt 6 eller 7 § som förs med hjälp av automatisk databehandling krävs ett skriftligt beslut.

Över registret över misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem samt över personregister enligt 5 § och sådana personregister enligt 6 och 7 §§ som förs med hjälp av automatisk databehandling skall en registerbeskrivning enligt 10 § personregisterlagen uppgöras.

Om inrättande eller väsentlig ändring av ett personregister som avses i 1 mom. skall dataombudsmannen underrättas senast en månad innan registret inrättas eller ändras.

3 kap.

Inhämtande och registrering av uppgifter

10 §
Uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som erhållits i samband med ett visst uppdrag som ankommer på polisen och vilka behövs för att de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen skall kunna skötas, men vilka inte hänför sig till uppdraget i fråga, får endast inhämtas för eller registreras i register enligt 2 och 3 §§ samt i tillfälliga register enligt 8 §.

11 §
Känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten personregisterlagen får inhämtas för och registreras i polisens personregister när de behövs med tanke på det ändamål som registret används för.

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1, 2 eller 4-6 punkten personregisterlagen får inhämtas för och registreras i polisens personregister endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som ankommer på polisen skall kunna fullgöras. Uppgifter som avses i nämnda 4 punkt får dessutom inhämtas för och registreras i ett personregister när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller polisens skydd i arbetet.

12 §
Uppgifter som erhållits genom avlyssning

Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning som avses i polislagen inte hänför sig till ett brott eller om den hänför sig till något annat brott än det för vars förhindrande eller avbrytande avlyssningen sker, får uppgiften inte införas i ett personregister, såvida inte uppgiften gäller ett brott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

Om införande i personregister av uppgifter som erhållits genom teleavlyssning eller hemlig teknisk avlyssning enligt tvångsmedelslagen (450/87) stadgas i tvångsmedelslagen.

13 §
Polisens rätt till uppgifter ur vissa register

Polisen har rätt att så som stadgas i 2 och 3 mom. ur vissa register få information som den behöver för att sköta sina uppgifter och föra sina personregister.

Polisen har rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning få

1) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning, utfärdade strafforder, brottmål som är anhängiga vid domstol, utdömda bötesstraff och om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff; om erhållande av uppgifter ur straffregistret stadgas dock i straffregisterlagen (770/93),

2) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter angående beslut om visum, uppehålls- eller arbetstillstånd,

3) ur utlänningscentralens datasystem uppgifter som behövs vid behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen (378/91) och vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas,

4) ur länsstyrelsernas datasystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik,

5) ur Finlans Banks finansinspektions datasystem uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av penningtvätt, samt

6) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personers namn, personbeteckningar, adresser och om personers död.

Polisen har rätt att i maskinläsbar form få

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om personers namn, personbeteckningar, adresser och död,

2) ur justitieministeriets datasystem uppgifter om sådana beslut av åklagare enligt vilka det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis för brott, domstolarnas lagakraftvunna avgöranden genom vilka åtal har förkastats, böter som inte har kunnat indrivas och personer som efterlysts av justitieministeriet,

3) ur datasystemet för vägtrafiken uppgifter som gäller motorfordon som polisen spanar efter,

4) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter om beviljade pass och visum samt uppehålls- och arbetstillstånd, samt

5) ur försvarsmaktens datasystem uppgifter om värnpliktiga som har uteblivit från uppbåd.

14 §
Registrering av uppgifter genom direkt anslutning

I polisens personregister kan genom direkt anslutning

1) justitieministeriet och fångvårdsmyndigheterna införa efterlysningsuppgifter som hänför sig till verkställighet av straff, samt

2) tull- och gränsbevakningsmyndigheterna införa uppgifter om personer som har efterlysts av tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna, uppgifter om viseringspliktiga utlänningar, uppgifter som gäller utlänningars identitet och signalement samt uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av narkotikabrott.

4 kap.

Den registrerades rätt till insyn

15 §
Begränsningar av rätten till insyn

Utöver vad 12 § personregisterlagen stadgar finns sådan rätt till insyn som avses i lagens 11 § inte heller i fråga om

1) registret över misstänkta,

2) skyddspolisens funktionella datasystem, eller

3) sådana klassificeringsuppgifter eller uppgifter om tillvägagångssätt som ingår i polisens övriga register och som gäller personer eller gärningar.

Dataombudsmannen kan på den registrerades begäran kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga.

16 §
Utövande av rätten till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 11 och 14 §§ personregisterlagen, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom.

För kontroll ger centralkriminalpolisen uppgifter ur personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk och den registeransvarige ur övriga personregister. Uppgifterna kan också ges av någon annan polisenhet enligt vad den registeransvarige bestämmer.

Vid utövande av rätten till insyn skall den registrerade personligen hos polisen framföra en begäran som avser detta och styrka sin identitet.

5 kap.

Utlämnande och användning av uppgifter

17 §
Utlämnande av uppgifter till polisen för sådant ändamål för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats

En polisenhet och den som hör till polispersonalen har rätt att till en annan polisenhet eller till en person som hör till polispersonalen lämna information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen, om det behövs för skötseln av dessa uppgifter.

Uppgifter som avses i 10 § får dock lämnas ut endast när det behövs

1) för tryggande av statens säkerhet,

2) för avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av betydande egendomsskada, eller

3) för förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse.

En polisenhet och den som hör till polispersonalen har rätt att till en annan polisenhet eller till en person som hör till polispersonalen lämna information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av de uppgifter som nämns i 1 § 2 mom. polislagen, om det behövs för skötseln av den uppgift för vilken informationen har inhämtats och registrerats.

Uppgifterna får också lämnas ut genom teknisk anslutning.

18 §
Utlämnande av uppgifter till polisen för andra ändamål

Utöver vad 17 § stadgar får en polisenhet och den som hör till polispersonalen lämna ut uppgifter ur ett personregister till en annan polisenhet eller till en person som hör till polispersonalen, om uppgifterna behövs

1) för tryggande av statens säkerhet,

2) för avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av en betydande egendomsskada, eller

3) för förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) för utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som ankommer på polisen och som nödvändigt kräver att någons identitet styrks, eller

5) för beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande stadganden är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon annan sådan egenskap, och bedömningen av egenskapen förutsätter uppgifter som hänför sig till sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter ur registret över misstänkta, ur skyddspolisens funktionella datasystem och uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 8 § får dock inte lämnas ut för de ändamål som nämns i 1 mom. 5 punkten.

Uppgifter ur personregistren får lämnas ut även för statistikföring i samband med polisens forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för polisens utbildningsverksamhet, om det är nödvändigt för att genomföra utbildningen.

19 §
Utlämnande av uppgifter till andra än polisen

Ur polisens personregister får polisen genom teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgifter till

1) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd

2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna för bevakning av landets gränser och gränsområden, övervakning av utlandstrafiken, förebyggande och utredning av tullbrott och för övervakning av personers inresa och utresa,

3) domstolar och åklagarmyndigheter för följande av efterlysningar, fångvårdsmyndigheter för följande av efterlysningar av fångar samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för följande av dessas egna efterlysningar,

4) domstolar och åklagarmyndigheter för behandling av ärenden som gäller skjutvapen,

5) utlänningscentralen för behandling av ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa till landet, vistelse och arbete i landet samt flyktingar och asyl, samt till

6) fordonsförvaltningen för upprätthållande av fordonsregistret inom datasystemet för vägtrafiken.

20 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

Polisen har under de förutsättningar som anges i 17 § 1-3 mom. och 18 § rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.Interpol) eller till polismyndigheter i länder som är medlemmar i internationella kriminalpolisorganisationen eller till andra sådana myndigheter i dylika länder vilka har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga brott och föra brott till åtalsprövning.

Polisen har rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till myndigheter enligt 1 mom. i stater som inte är medlemmar i internationella kriminalpolisorganisationen, om uppgifterna behövs

1) för tryggande av statens säkerhet,

2) för avvärjande av en fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av en betydande egendomsskada, eller

3) för förebyggande eller utredning av ett brott för vilket, om det hade begåtts i Finland, fängelsestraff skulle kunna utdömas.

Till stater som avses i 22 § 1 mom. personregisterlagen får uppgifter som avses i 1 mom. också lämnas ut genom teknisk anslutning.

Angående utlämnande av uppgifter till utlandet gäller dessutom vad som särskilt stadgas eller vad som bestäms i internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

21 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av information ur polisens personregister fattas av en person som hör till polispersonalen och som har förordnats att sköta denna uppgift.

Beslut om sådant utlämnande av uppgifter ur personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk som sker genom teknisk anslutning fattas av centralkriminalpolisen enligt anvisningar som polisens högsta ledning meddelar. Beslut om utlämnande av uppgifter ur andra personregister genom teknisk anslutning fattas av den registeransvarige.

Beslut om sådant utlämnande till utlandet av uppgifter ur personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk som sker genom teknisk anslutning fattas av polisens högsta ledning.

När beslut om utlämnande fattas skall för tryggande av datasekretessen för den registrerade beaktas arten av de uppgifter som skall lämnas ut samt de internationella fördrag som är förpliktande för Finland och de internationella rekommendationer som Finland har godkänt.

22 §
Användning av uppgifter för annat ändamål än det för vilket uppgifterna inhämtats och registrerats

Information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av uppgifter som avses i 1 § 1 mom. polislagen får av polisen användas för skötseln av andra uppgifter enligt 18 §. Under samma förutsättningar får information ur ett personregister som har inrättats för skötseln av polisens uppgifter enligt 1 § 2 mom. polislagen användas av polisen för skötseln av en annan uppgift än den för vilken informationen har inhämtats och registrerats.

23 §
Utlåtanden om tillförlitlighet

Polisen har rätt att i behövlig omfattning använda uppgifter ur polisens personregister när utlåtanden ges om

1) tillförlitligheten hos den som sökt en tjänst enligt 7 § statstjänstemannalagen (750/94) eller som har utnämnts till en sådan tjänst, samt om

2) en persons tillförlitlighet när det är fråga om skötseln av en uppgift som ger tillträde till statshemligheter eller sådana företagshemligheter som kunde äventyra statens säkerhet eller ett betydande allmänt eller enskilt intresse om de röjs olovligen.

När utlåtanden enligt 1 mom. ges får dock uppgifter ur registret över misstänkta eller uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 8 § inte användas.

I de fall som avses i 1 mom. har polisen också rätt att lämna andra uppgifter ur polisens personregister än sådana som avses i 2 mom., om det är nödvändigt med tanke på det syfte för vilket utlåtandet ges.

Den registrerade har rätt att få veta om ett utlåtande enligt 1 mom. 1 punkten har getts om honom, och han skall underrättas om att ett utlåtande enligt 1 mom. 2 punkten har begärts eller givits, om inte detta uppenbart äventyrar statens säkerhet.

6 kap.

Särskilda stadganden

24 §
Utplåning av uppgifter i personregister

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får bevaras, om det är nödvändigt för att trygga rättigheter som tillkommer någon annan part eller en person som hör till polispersonalen. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

Stadganden om den tid registrerade uppgifter skall bevaras utfärdas genom förordning.

25 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

Genom denna lag upphävs förordningen den 18 december 1987 om polisens personregister (1056/87) och förordningen den 29 december 1988 om polisens riksomfattande personregister (1337/88) jämte ändringar.

27 §
Övergångsstadganden

Den registeransvarige skall se till att det personregister som han för överensstämmer med denna lag och med stöd av den utfärdad förordning inom två år efter att denna lag har trätt i kraft.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.