483/1995

Given i Helsingfors den 31 mars 1995

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/91) 82 § 1 mom., 83 §, rubriken för 84 § och 84 § 1 och 3 mom., 85 § 1 mom. och 86 § som följer:

82 §
Tilldelande av varning

Ett beslut om att ta en lägenhet i bolagets besittning får inte fattas, om inte styrelsen har tilldelat aktieägaren en skriftlig varning. Har aktieägaren hyrt ut lägenheten eller en del av den eller annars upplåtit lägenheten att användas av någon annan, skall varningen också delges hyresgästen eller den som bor i lägenheten och som annars fått rätt att använda den. I varningen skall anges vad den grundar sig på och nämnas möjligheten att bolaget tar lägenheten i sin besittning. Varningen skall delges enligt vad som gäller om delgivning av stämning eller annars bevisligen. Om aktieägaren eller hyresgästen inte har kunnat anträffas trots försök, får varningen tillställas honom i ett rekommenderat brev som han anses ha fått del av den sjunde dagen efter att brevet postades. Om det inte är känt vem som är aktieägare eller hyresgäst eller som annars har fått rätt att använda bostaden, kan varningen delges aktieägaren eller hyresgästen eller den som annars har fått rätt att använda bostaden genom att den publiceras i den officiella tidningen eller någon tidning som är allmän på orten och genom att meddelande ges till den lägenhet som varningen om att ta lägenheten i bolagets besittning gäller. Aktieägaren, hyresgästen eller den som fått rätt att använda lägenheten anses härvid ha fått del av varningen den dag då tidningen kommer ut.


83 §
Delgivning av beslutet

Bolagsstämmans beslut om att ta en lägenhet i bolagets besittning skall delges aktieägaren, hyresgästen eller den som bor i lägenheten och som annars fått rätt att använda den inom 60 dagar från det beslutet fattades och i den ordning som 82 § stadgar för varning. Om så inte sker, är beslutet utan verkan.

84 §
Klander och verkställighet av beslutet

Aktieägaren eller hyresgästen eller den som bor i lägenheten och som annars fått rätt att använda den kan låta en domstol pröva om det föreligger någon sådan grund för besittningstagandet som stadgas i 81 §. En klandertalan om att bolagsstämmans beslut skall förklaras ogiltigt såsom stridande mot 81 § skall väckas mot bolaget inom 30 dagar från det beslutet om besittningstagandet delgavs så som stadgas i 83 §.


Om beslutet om besittningstagandet inte förklaras ogiltigt, får det verkställas på samma

sätt som en vräkningsdom som gäller en hyresgäst. Om övertagandet av lägenheten i bolagets besittning grundar sig på 81 § 1 mom. 1 punkten, får hyresgästen eller den som bor i lägenheten och annars fått rätt att använda den inte vräkas, om han inte har delgivits bolagets beslut om att lägenheten skall tas i bolagets besittning.

85 §
Uthyrning av en lägenhet som tagits i bolagets besittning

När en lägenhet har tagits i bolagets besittning skall styrelsen utan dröjsmål hyra ut den mot gängse hyra på orten till en lämplig hyresgäst för den tid besittningen ät övertagen. Om övertagandet inte beror på förfarande av den hyresgäst som bor i lägenheten eller någon annan invånare eller av den som annars fått rätt att använda lägenheten, skall bolaget i första hand ingå ett hyresavtal med honom för den tid besittningen varar. Är lägenheten inte i ett sådant skick att den kan hyras ut, skall i den först göras behövliga reparationer för aktieägarens räkning. Hyresförhållandet upphör utan uppsägning senast när bolagets besittning upphör, oberoende av vad som har avtalats om hyresförhållandets längd.


86 §
Ny ägares rätt att få lägenheten i sin besittning

Om aktierna övergår till ny ägare efter det beslut har fattats om att ta lägenheten i bolagets besittning, får den nya ägaren överta besittningen av lägenheten sedan han har betalt de förfallna poster för vilka enligt 85 § 2 mom. betalning hade kunnat innehållas av hyran för lägenheten. Har lägenheten hyrts ut enligt 85 § 1 mom., är hyresavtalet bindande för den nya ägaren så som lagen om hyra av bostadslägenhet eller lagen om hyra av affärslokal stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Lagen tillämpas på övertaganden av lägenheter som sker efter ikraftträdandet.

RP 304/94
MiUB 24/94

Helsingfors den 31 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.