473/1995

Given i Helsingfors den 31 mars 1995

Förordning om ändring av förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 19 april 1991 om inkvarterings- och förplägnadsrörelser (727/91) 6 § 2 mom.,

ändras 2 § 3 mom., 3 § 2 och 4 mom., 5 §, 10 § 2 mom. samt 12-14 §§,

av dessa lagrum 2 § 3 mom. samt 3 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 21 januari 1994 (69/94), samt

fogas till förordningen en ny 5 a och 14 a §§ som följer:

2 §
Undantag i fråga om tillämpningsområdet

Innan verksamhet som avses i denna paragraf inleds, skall en skriftlig anmälan om verksamheten göras till den behöriga polisen, hälsoskyddsmyndigheten samt myndigheten för brand- och räddningsväsendet.

3 §
Inledande av verksamhet

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall i fråga om en sådan inkvarterings- och förplägnadsrörelse som avses i 1 § 1 mom. polisen på den ort där rörelsen är förlagd tillställas en utredning i fyra exemplar innan verksamheten inleds. Utredningen skall innehålla följande uppgifter:

1) rörelseidkarens firma samt rörelsens adress och telefonnummer,

2) för en förplägnadsrörelse antalet kundplatser avdelningsvis samt för en inkvarteringsrörelse antalet rum och bäddplatser,

3) den tidpunkt då verksamheten inleds,

4) huruvida avsikten är att utskänkning av alkoholdrycker skall idkas, samt

5) huruvida det är fråga om en rörelse där endast sådana alkoholdrycker utskänks som framställts genom jäsning och innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol.


Polisen lämnar utan dröjsmål utredningen till hälsoskyddsmyndigheten, myndigheten för brand- och räddningsväsendet samt den behöriga länsstyrelsen eller social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, om avsikten är att utskänkning skall idkas.


5 §
Undantag i fråga om öppettiderna

En förplägnadsrörelse får hållas öppen mellan klockan två och fem, om en förlängd öppettid är nödvändig med tanke på turisttrafiken, personer på arbetsresa eller i arbete eller av andra skäl, samt om det är motiverat med hänsyn till faktorer som inverkar på upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet. Den förlängda öppettiden gäller kaféer eller andra förplägnadsrörelser som tillhandahåller motsvarande tjänster utan att utskänka alkoholdrycker under nämnda tid.

En förplägnadsrörelse där alkohol utskänks får hållas öppen högst till klockan fyra enligt vad den myndighet som beviljar utskänkningstillståndet bestämmer om förlängning av öppettiden efter klockan halv två med stöd av de stadganden och bestämmelser som utfärdats särskilt om detta.

5 a §
Anmälan om förlängd öppettid

Till polisen på den ort där rörelsen är förlagd skall senast två veckor innan öppettiden förlängs enligt 5 § 1 mom. lämnas en skriftlig anmälan med följande uppgifter:

1) grunden för förlängning av öppettiden,

2) den förlängning av öppettiden som avses gälla för rörelsen,

3) huruvida avsikten är att den förlängda öppettiden skall iakttas tills vidare, en bestämd tid eller under en viss tillställning eller ett visst evenemang,

4) huruvida den förlängda öppettiden gäller hela rörelsen, en av dess avdelningar eller någon i övrigt specificerad del av rörelsen.

Polisen kan på basis av anmälan om förlängd öppettid utfärda detaljerade bestämmelser om bedrivande av rörelse under nämnda tid och vid behov förbjuda förlängningen av öppettiden, om inte förutsättningar enligt 5 § 1 mom. finns för förlängningen.

10 §
Upprätthållande av ordning

För upprätthållande av ordningen kan rörelseidkaren utse, eller polisen bestämma att rörelseidkaren skall utse, en av polisen godkänd person till ordningsman för inkvarterings- eller förplägnadsrörelsen, och för denna ordningsman gäller i tillämpliga delar vad som särskilt stadgas om ordningsmän.


12 §
Affärslokaler

Beträffande konstruktionskrav och andra tekniska krav på affärslokaler skall i inkvarterings- och förplägnadsrörelserna iakttas vad som särskilt stadgas eller bestäms i lagstiftningen om brand- och räddningsväsendet, hälsoskyddet samt planläggnings- och byggnadsväsendet.

13 §
Övervakning

Länsstyrelsen och polisen skall övervaka att denna förordning iakttas. Brand- och räddningsmyndigheterna samt hälsoskyddsmyndigheterna övervakar att stadgandena och bestämmelserna inom deras egna områden iakttas i inkvarterings- och förplägnadsrörelser.

14 §
Administrativa påföljder

Om den som driver en inkvarterings- och förplägnadsrörelse har underlåtit att iaktta denna förordning eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, eller om missbruk har förekommit i verksamheten eller verksamheten har stört ordningen, kan polisen tilldela rörelseidkaren en varning eller förbjuda förlängning av öppettiden enligt 5 § 1 mom.

Om försummelserna eller förseelserna är allvarliga eller om de trots varning upprepas, kan länsstyrelsen på framställning av polisen begränsa öppettiden enligt 4 § och 5 § 1 mom. för rörelsen eller stänga rörelsen eller en del av den för en bestämd tid.

14 a §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett beslut som polisen eller länsstyrelsen har fattat med stöd av denna förordning stadgas särskilt. Beslutet skall iakttas trots besvär, om inte besvärsinstansen bestämmer annat.

I ett beslut genom vilket en varning har tilldelats får ändring inte sökas.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 31 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.