462/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital

På föredragning av social och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 11 kap. 1 § 2 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 augusti 1993 (752/93), och 11 kap. 6 § 2 mom., sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95):

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 11 kap. 1 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/79) hänförs

1) det betalda aktiekapitalet eller, i fråga om ett ömsesidigt försäkringsbolag, den betalda grundfonden och det betalda garantikapitalet, om återbetalningen av garantikapitalet har begränsats på det sätt som social- och hälsovårdsministeriet, nedan ministeriet, har godkänt,

2) när 25 procent av aktiekapitalet eller av summan av grundfonden och ett garantikapital som uppfyller i 1 punkten bestämda villkor har betalats, hälften av det obetalda aktiekapitalet eller av summan av garantikapitalet och grundfonden,

3) fonderna av bundet och fritt eget kapital,

4) räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder,

5) de frivilliga reserveringar som avses i 17 § bokföringslagen (655/73) samt den ackumulerade avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen,

6) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

7) på ansökan av försäkringsbolaget och med ministeriets samtycke, samt med de begränsningar som stadgas i 2 mom., det till fullo betalda kapitalet av ett sådant av bolaget för minst fem år eller med minst fem års uppsägningstid upptaget lån som enligt avtal har sämre förmånsrätt än alla övriga borgenärerskrav;

8) med de begränsningar som stadgas i 3 mom. den tilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag som ett verksamt ömsesidigt skadeförsäkringsbolag kan uttaxera för räkenskapsperioden i fråga och av vilken dock högst hälften av skillnaden mellan de högsta möjliga avgifterna och de uppburna avgifterna kan beaktas,

9) på ansökan av livförsäkringsbolaget och med ministeriets samtycke högst 50 procent av bolagets blivande överskott som har beräknats på ett sätt som ministeriet godkänner,

10) på ansökan av livförsäkringsbolaget och med ministeriets samtycke det belopp av anskaffningsutgifterna för försäkringar som är möjligt enligt de kostnadsbelastningsgrunder som bolaget iakttar, till den del utgifterna inte har avdragits från premieansvaret eller aktiverats bland aktiva i balansräkningen, samt

11) på ansökan av försäkringsbolaget och med ministeriets samtycke övriga poster som är jämförbara med de ovan angivna.

Vid tillämpningen av 1 mom. 7 punkten kan det belopp som skall beaktas uppgå till högst 50 procent av verksamhetskapitalet, och högst 25 procent av verksamhetskapitalet får utgöras av lån som upptagits för viss tid. Det belopp som hänförs till verksamhetskapitalet minskas jämnt för varje påbörjat år, om den återstående lånetiden är kortare än fem år.

Vid tillämpning av 1 mom. 8 punkten kan det belopp som skall beaktas utgöra högst 50 procent av versamhetskapitalet.

2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad ministeriet närmare bestämmer

1) räkenskapsperiodens förlust och förslust från tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan bokföringsvärden och tillgångarnas gängse värden i balansräkningen, om den är positiv,

3) den del av bolagets fria egna kapital som föreslagits bli utdelad som vinst,

4) den andel av anskaffningsutgifterna för försäkringar samt av immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen, med undantag för den enligt 1 § 1 mom. 9 punkten tillåtna anskaffningsutgiften för försäkringar, samt

5) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik.

3 §

Hälften av livförsäkringsbolagets garantibelopp, dock alltid minst ett belopp som motsvarar det belopp som anges i 11 kap. 5 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, skall bestå av de poster som avses i 1 § 1 mom. 1–5 punkten i denna förordning, med avdrag för de poster som avses i 2 §.

4 §

Vad som på annat ställe i denna förordning än i 1 § 1 mom. 9 och 10 punkten stadgas om livförsäkringsbolag tillämpas också på försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring.

5 §

Social- och hälsovårsministeriet meddelar närmare föreskrifter om verksamhetskapitalet och om tillämpningen av denna förordning. Ministeriet kan vid tillämpningen av 1 § 1 mom. 6 punkten och 2 § 2 punkten tillåta eller föreskriva att vissa tillgångar som tillhör ett försäkringbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall värderas avvikande från deras gängse värde.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1993 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (1646/93).

rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1,
rådets direktiv 92/96/EEG; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.