455/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen av den 30 december 1993 med stadgar för trafikförsäkringscentralen (1627/93) 10 § 1 och 3 punkten och 25 § samt ändras 1 § 1 mom., 2 §, 9 § 2 mom., 26 § 1 mom. och 33 § som följer:

1 §

Trafikförsäkringscentralen utgörs enligt 17 § 1 och 4 mom. trafikförsäkringslagen av de försäkringsbolag som har fått rätt att bedriva trafikförsäkringsrörelse i Finland.


2 §

Trafikförsäkringscentralen skall

1) bevilja ägare av motorfordon som för tillfälligt bruk förts in i landet trafikförsäkring,

2) ingå avtal i vilka den, utan att bevilja trafikförsäkring, förbinder sig att ansvara för en trafikskada som i Finland förorsakats av ett motorfordon som för tillfälligt bruk förts in i landet, eller som gäller samnordiska trafikförsäkringsarrangemang samt ansvarsfrågor i anslutning till sådana,

3) betala ersättning i sådana fall då den enligt trafikförsäkringslagen ansvarar för betalningen,

4) bestämma den gottgörelse som motorfordonsägare som försummat sin försäkringsplikt skall betala till trafikförsäkringscentralen,

5) utfärda allmänna anvisningar för medlemsbolagen om ersättningsverksamheten,

6) utfärda anvisningar för medlemsbolagen om hur försäkringsverksamheten kan främjas och ett förfarande som strider mot god försäkringssed kan undvikas,

7) ge medlemsbolagen anvisningar om den gottgörelse som av trafikförsäkringen skall betalas till ett bolag för ett motorfordon som använts under uppgiven uppläggningstid,

8) utföra de undersökningar och kalkyler som krävs för uppgifterna enligt 18 § trafikförsäkringslagen samt samla in statistiska uppgifter som behövs för detta och för det i 18 a § 2 mom. trafikförsäkringslagen stadgade syftet,

9) för utjämnande av stora skador verka som gemensamt organ för medlemsbolag som så önskar,

10) avge utlåtanden i frågor som gäller trafikförsäkring och trafiksäkerhet,

11) bistå medlemsbolagen i ärenden som gäller trafikförsäkring eller därmed sammanhängande frågor, ordna utbildning och informationsmöten som gäller trafikförsäkring samt även i övrigt delta i arbetet för utvecklande av trafikförsäkringen och trafiksäkerheten i vårt land, samt

12) av medlemsbolagen samla in den trafiksäkerhetsavgift som avses i 18 a § trafikförsäkringslagen och betala den för ett ändamål som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer. En så stor del av avgiften som ministeriet bestämmer skall användas av trafikförsäkringscentralen för utvecklande av trafiksäkerheten.

9 §

Vid mötet har varje medlemsbolag ett röstetal som räknas ut på basis av de senast kända premieintäkter som under ett kalenderår influtit av bolagets trafikförsäkringsrörelse i Finland som följer:

andel av medlemsbolagens sammanlagda premieintäkter röstetal
under 0,5 % 1
0,5–2 % 3
2–15 % 5
över 15 % 7

26 §

Återkallas ett medlemsbolags rätt att bedriva trafikförsäkringsrörelse eller förbjuds bolaget att fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland eller upphör bolaget annars med sin trä fikförsäkringsrörelse, anses bolaget ha utträtt ur trafikförsäkringscentralen.


33 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att förbjuda verkställigheten av ett beslut av allmänna mötet eller styrelsen i ärenden son nämns i 2 § 1–8 och 12 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.