453/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 10 kap. 3 § 5 mom. lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 mars 1995 (451/95):

1 §

När ansvarsskulden för en försäkringsförening beräknas skall följande principer iakttas:

1) Ansvarsskulden skall alltid vara tillräcklig så att försäkringsföreningen vid en skälig bedömning kan anses kunna fullgöra de skyldigheter som uppkommer till följd av föreningens försäkringsavtal.

2) Försäkringsföreningen kan utnyttja statistiska metoder för beräkning av ansvarsskulden. Föreningen skall, på basis av eget material eller sådant statistiskt material som har inhämtats om försäkringsbestånd som skall anses motsvara dess eget försäkringsbestånd, kunna klargöra att de statistiska metoder som använts är adekvata.

3) Ansvarsskulden för ersättningar av pensionstyp beräknas med sedvanliga försäkringsmatematiska metoder som tillämpas vid livförsäkring. Den räntesats som används skall väljas på sätt som bestäms i punkt 4.

4) Diskontering får användas för beräkning av annan än i punkt 3 avsedd ansvarsskuld endast om den sker så att diskonteringens inverkan kan redovisas, och följande villkor uppfylls:

a) den uppskattade genomsnittliga tiden för slutregleringen av skador inom en skadegrupp uppskattas vara minst fyra år,

b) diskonteringen genomförs med en betryggande metod och social- och hälsovårdsministeriet informeras på förhand om hur diskonteringen genomförs,

c) försäkringsföreningen beaktar vid uppskattningen av totalersättningsutgiften alla de faktorer som eventuellt ökar den,

d) försäkringsföreningen kan på ett tillförlitligt sätt härleda den tillämpade beräkningsmodellen ur eget material eller ur statistiskt material om försäkringsbestånd som skall anses motsvara dess eget försäkringsbestånd samt

e) den räntesats som utnyttjas som beräkningsgrund överstiger inte den nivå på avkastningen som med iakttagande av försiktighet bestämts för placering i de tillgångar som utgör täckning för ansvaret för den tid slutregleringen av en skada i genomsnitt uppskattas ta i anspråk.

I bilagor till föreningens balansräkning skall redogöras för den diskonteringsmetod som använts.

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av principerna i denna paragraf. Ministeriet skall även ange de allmänna principer som skall tillämpas på beräkningen av försäkringsföreningarnas utjämningsbelopp. Föreningen skall på förhand inhämta ministeriets fastställelse av det sätt på vilket de ovan nämnda allmänna principerna för beräkning av utjämningsbeloppet tillämpas.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingfors den 24 mars 1995.

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.