450/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 mars 1995

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse och om avgiftsgrunder om inte något annat stadgas.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana fasta avgifter som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten är vid kyrkostyrelsen:

mk
1) beslut i besvärsärende 300,-
2) beslut i ärende som gäller förvaltningstvister 300,-
3) beslut i ärende som gäller processuell klagan 300,-
4) intyg över laga kraft 50,-
5) annat intyg som ges på begäran 50,-
6) på tjänstens vägnar styrkta kopior av och utdrag ur handlingar som förvaras i kyrkostyrelsen 30 mk + 2 mk/sida.

För handlingar som sänds som telefax uppbärs samma avgift som för handlingar i övrigt.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder, är andra kopior av kyrkostyrelsens handlingar än de som avses i 2 §.

4 §
Ikraftträdande

Denna beslut träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 23 mars 1995

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Regeringsråd
Lauri Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.