432/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av 24 och 28 §§ lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 1 mom. och 28 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87),

av dessa lagrum 28 § sådan den lyder i lag av den 3 augusti 1992 (717/92), som följer:

24 §
Tjänster och befattningar

Om tjänsterna vid en statlig yrkesläroanstalt stadgas genom förordning. Tjänstemän som anställts i ett tjänsteförhållande för viss tid är timlärare eller andra tjänstemän som anställts för viss tid.


28 §
Personalens ställning vid en privat läroanstalt

Om ledigförklarande av lärarbefattningar vid privata läroanstalter som ger grundläggande yrkesutbildning, om utnämning till befattningar, om anställning av timlärare och om avbrott i tjänsteutövningen samt om de allmänna skyldigheterna för innehavare av lärarbefattningar och timlärare vid sådana läroanstalter samt om givande av varning och avhållande från uppgifter gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om statstjänstemän.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 338/94
KuUB 28/94

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.