428/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 32 b-32 d §§, 36 g § 2, 3 och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 b och 32 c §§ i lag av den 25 januari 1991 (172/91) samt 32 d § och 36 g § 2, 3 och 5 mom. i lag av den 16 april 1987 (418/87), samt

ändras 32 a § 4 mom., 36 a § 4 mom., 36 g § 4 och 6 mom., 43 § 1 och 2 mom., 48 § 2 mom. och 53 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 a § 4 mom., 36 a § 4 mom., 43 § 2 mom. och 53 § 1 mom. i lag av den 3 augusti 1992 (708/92), 36 g § 4 och 6 mom. och 43 § 1 mom. i nämnda lag av den 16 april 1987 och 48 § 2 mom. i nämnda lag av den 25 januari 1991, som följer:

32 a §

Kan en tjänsteinnehavare inte förflyttas till en annan tjänst i den egna kommunen skall tjänsteinnehavaren, med dennes samtycke, anmälas till utbildningsstyrelsen för förflyttning.

36 a §

Kommunen får inte heller säga upp en tjänsteinnehavare under den tid för vilken tjänsteinnehavaren har beviljats tjänstledighet på grund av särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet. Inte heller får kommunen, sedan den fått kännedom om att tjänsteinnehavaren är gravid eller ämnar utnyttja sin rätt till de ledigheter som nämns ovan, säga upp tjänsteförhållandet så att det upphör när tjänstledigheten börjar eller medan den pågår.


36 g §

Genom förordning stadgas om den tjänstgöring som beaktas då avgångsbidrag beviljas.


I fråga om avgångsbidrag samt om förutsättningarna för beviljandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som gäller för statens tjänstemän. Statskontoret beviljar och betalar avgångsbidraget av statens medel.


43 §

Den allmänna avgångsåldern för tjänsteinnehavare och timlärare är 65 år.

En tjänsteinnehavares eller timlärares tjänsteförhållande upphör utan uppsägning den sista dagen i den månad under vilken han uppnår avgångsåldern. Han kan dock beviljas rätt att kvarstå i samma tjänst eller uppgift efter det, om han alltjämt kan anses ha förmåga att sköta den.


48 §

Om sökande av ändring i ärenden som gäller varning till rektor, lärare eller timlärare eller avstänging från handhavandet av befattning gäller, med avvikelse från 1 mom., statstjänstemannalagen.


53 §

Angående rektors- och lärarbefattningar

samt befattningshavare och timlärare vid ett privat gymnasium gäller i tillämpliga delar vad 29, 30, 30 a, 30 b, 32 a, 32 e, 33, 36 a, 36 b, 36 d, 36 g, 43 och 44 §§ stadgar om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium. Om varning och avstängning från handhavandet av befattning gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i fråga om statstjänstemän.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Stadgandena i 43 § 1 och 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1996.

De stadganden om periodisk ersättning i gymnasielagen som upphävs genom denna lag skall under fem års tid från det att denna lag träder i kraft alltjämt tillämpas på de ordinarie tjänsteinnehavare som sägs upp på grund av att tjänsten dras in innan nämnda tid om fem år gått ut. Ansökan om periodisk ersättning skall lämnas in inom sex månader från det att nämnda tid om fem månader har gått ut.

Om en ordinarie tjänstinnehavare med stöd av 3 mom. beviljas periodisk ersättning eller om till honom när denna lag träder i kraft betalas periodisk ersättning eller om han med stöd av de upphävda stadgandena är berättigad till periodisk ersättning när denna lag träder i kraft, tillämpas stadgandena om periodisk ersättning som har utfärdats med stöd av de stadganden i gymnasielagen som har upphävts och ändrats genom denna lag samt den förordning som givits med stöd av gymnasielagen fortfarande på hans rätt till periodisk ersättning.

De genom denna lag upphävda stadgandena om utbildningsstyrelsens befogenhet att utnämna en person till en tjänst vid en läroanstalt under verket och att lämna en tjänst vid en läroanstalt under utbildningsstyrelsen obesatt samt stadgandena om fortbildning, kompletterande utbildning och omskolning tillämpas fortfarande på de tjänster och personer som anmälts till utbildningsstyrelsen innan denna lag träder i kraft samt på sådana personer vars anställningsförhållande upphör på de grunder om vilka stadgas i 32 b § inom fem år efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 338/94
KuUB 28/94

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.