420/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 19 § 1 mom. och 41 a §, sådana de lyder, 19 § 1 mom. i förordning av den 29 december 1989 (1314/89) och 41 a § i förordning av den 23 december 1987 (1113/87), samt

ändras 5 § 1 och 3 mom., 18 § 1 och 4 mom., 18 a § 2 mom., 19 § 2 mom. och 22 a §,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 27 november 1992 (1147/92), 18 § 1 och 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 april 1991 (717/91) 18 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 11 januari 1985 (33/85), 19 § 2 mom sådant det lyder i nämnda förordning av den 29 december 1989 och 22 a § sådan den lyder i förordning av den 24 mars 1972 (233/72), som följer:

5 §

Såsom i sjukförsäkringslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den som rättsskyddscentralen för hälsovården infört i förteckningen över hälsovårdspersonal såsom sjukskötare, barnmorska, fysioterapeut, laboratorieskötare eller specialtandtekniker.


Den som utför psykologisk undersökning skall vara legitimerad psykolog.

18 §

Särskild moderskapspenning, moderskaps- och föräldrapenning betalas för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar högst 25 vardagar. Första raten av moderskapspenningen omfattar dock 30 vardagar. Om havandeskapet i annat fall än i ett sådant som nämns i 23 § 1 mom. första meningen sjukförsäkringslagen har upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas första raten av moderskapspenningen inom 30 vardagar efter att havandeskapet upphört. Även faderskapspenning betalas i efterskott för antingen 6 eller 6–12 vardagar. Detsamma gäller specialvårdspenningen, dock med tillämpning av vad som sägs om betalning av dagpenning i 17 §.


Om föräldrarna har kommit överens om att dela föräldrapenningsperioden, skall detta utredas i ansökan om föräldrapenning. I ansökan om faderskapspenning eller föräldrapenning för fadern skall dessutom anges de tider då fadern sköter barnet och inte förvärvsarbetar eller har annat arbete utanför hemmet. Fadern skall omedelbart anmäla hos lokalbyrån om han inte längre deltar i skötseln av barnet.


18 a §

Överlåter barnets mor sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn eller har barnet omhändertagits enligt barnskyddslagen och modern inte längre deltar i skötseln av barnet, skall ett i 6 § 1 mom. socialvårdslagen avsett kommunalt organ eller en i 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och omedelbart underrätta lokalhyran på barnets moders hemort härom.

19 §

Ersättning för sjukvårdskostnader samt kostnader som föranleds av graviditet och förlossning eller dagpenning eller moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning utgår inte för den tid den försäkrade med stöd av 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) är i tvångsinrättning.


22 a §

Av en kommuns redovisning, som nämns i 30 b § sjukförsäkringslagen, skall framgå de uppgifter som behövs för bestämmande av ersättningar som avses i 29 § 2 mom. i nämnda lag.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.