407/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av förordningen om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern

fogas med stöd av 5 a kap. 8 § tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 mars 1995 (402/95), till förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/88) en ny 25 a § och före den en ny underrubrik som följer:

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation
25 a §
Protokoll

Över teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation skall föras protokoll. I protokollet skall antecknas

1) i fråga om teleavlyssning

a) den domstol som beviljat tillstånd till teleavlyssning och datum för tillståndet,

b) personuppgifterna för den person som avlyssnas och den teleanslutning som avlyssnas,

c) brottet som utreds, giltighetstiden för tillståndet och eventuella andra villkor för tillståndet,

d) den undersökningsledare som avses i 5 a kap. 7 § 3 mom. tvångsmedelslagen,

e) tidpunkten när avlyssningen inleddes och när den avslutades,

f) tidpunkt och plats samt utförare i fråga om åtgärder som avses i 5 a kap. 9 § 2 mom. tvångsmedelslagen,

g) den tjänsteman som företagit en undersökning enligt 5 a kap. 12 § tvångsmedelslagen samt uppgift om förstörande eller bevarande av upptagningarna eller av de uppgifter som ingår i dem,

h) när och hur den domstol som beviljat tillstånd till teleavlyssning och den som är misstänkt för brott underrättades om avlyssningen samt ett beslut enligt 5 a kap. 11 § 2 mom. tvångsmedelslagen eller enligt 43 § 2 mom. förundersökningslagen,

2) i fråga om teleövervakning

a) i tillämpliga delar uppgifterna i 1 punkten underpunktera a-d,

b) när en teleanslutning tillfälligt stängdes och när den öppnades på nytt,

c) grunden för att inhämta identifieringsuppgifter enligt 5 a kap. 3 § 2 mom. tvångsmedelslagen och 29 § 2 mom. telelagen samt den tjänsteman som fattat beslutet,

d) när och hur den domstol som beviljat tillstånd till teleövervakning och den som är misstänkt för brott underrättades om inhämtande av identifieringsuppgifter i de fall som avses i 5 a kap. 3 § 1 mom. tvångsmedelslagen,

3) i fråga om teknisk observation

a) beslutet om att observation skall inledas och tillståndet för att fortsätta observationen samt den tjänsteman som fattade beslutet och beviljade tillståndet,

b) i tillämpliga delar uppgifterna i 1 punkten underpunkterna b-e samt g och h.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.