405/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av 29 § telelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § telelagen av den 20 februari 1987 (183/87), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 3 augusti 1992 (676/92), som följer:

29 §
Tystnadsplikt

Den som är eller har varit anställd vid en teleinrättning får inte olovligen röja vad han i sitt uppdrag fått veta om innehållet i sådan uppgift som utväxlats i televerksamheten. Tystnadsplikten gäller även de telekommunicerande parternas identitet och uppgifter som gör det möjligt att identifiera parterna. Till den som är skyldig att betala en teleräkning kan dock utan hinder av vad som sägs ovan lämnas identifieringsuppgifter som gäller räkningen. Tystnadsplikten som avses ovan gäller också en auktoriserad teleentreprenör som avses i 10 b § samt dem som är anställda hos honom.

Polisen har utan hinder av den tystnadsplikt som stadgas i 1 mom. rätt att med teleanslutningsinnehavarens samtycke få

1) identifieringsuppgifter om teleförbindelser som kopplats till teleanslutningen när uppgifterna behövs för utredning av ett brott som nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen och

2) identifieringsuppgifter om meddelanden som har sänts från en mobilteleapparat som någon olovligen tillägnat sig när uppgifterna behövs för utredning av tillgreppet.

I tvångsmedelslagen (450/87) stadgas om en myndighets rätt att i andra fall vid förundersökning av brott få identifieringsuppgifter om meddelanden som har förmedlats inom televerksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

RP 22/94
LaUB 24/94

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.