401/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/44), sådant det lyder i lag av den 22 december 1993 (1420/93), som följer:

1 §

För ersättande av kostnaderna för tillsynen över finska försäkringsbolag, utländska försäkringsföretag med representation i Finland, försäkringsföreningar, försäkringskassor och pensionsstiftelser skall dessa anstalter för varje kalenderår i januari betala en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd avgift. Avgifter som med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) uppbärs för beslut som har fattats med anledning av en ansökan samt för registerutdrag och intyg skall, liksom den koncessionsavgift som avses i lagen om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/93), beaktas som avdrag när den avgift som avses i denna lag fastställs.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1992 om ändring av 1 § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (1491/92).

RP 348/94
EkUB 60/94
Rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1
Rådets direktiv 92/96/EEG; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.