400/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om brandskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 och 3 mom. lagen den 20 juli 1946 om brandskyddsavgift (586/46), sådana de lyder i lag av den 23 december 1992 (1490/92), som följer:

1 §

Envar som driver försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala brandskyddsavgift. Försäkringsanstalten har rätt att dra av brandskyddsavgiften från sin beskattningsbara inkomst vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt vid kommunalbeskattningen, om den inte särskilt har burits upp hos försäkringstagarna.

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som här i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster enligt vad som särskilt stadgas om saken skall i Finland ha en representant för betalning av brandskyddsavgiften.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 348/94
EkUB 60/94
Rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1
Rådets direktiv 92/96/EEG; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.