399/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 och 3 mom. lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66), sådana de lyder i lag av den 23 december 1992 (1489/92), som följer:

2 §

Envar som driver försäkringsrörelse i Finland skall betala skatt på försäkringspremier som avses i 1 § 1 mom.


Ett utländskt EES-försäkringsbolag som här i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster enligt vad som särskilt stadgas om saken, skall för betalningen av skatten ha en av länsskatteverket godkänd representant med hemort i Finland. Länsskatteverket kan såsom förutsättning för att godkänna representanten kräva att säkerhet ställs för skattebetalningen. På representanten tillämpas 173 a § mervärdesskattelagen (1501/93).Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 348/94
EkUB 60/94
Rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1
Rådets direktiv 92/96/EEG; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.