398/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I AVDELNINGEN

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Utländska försäkringsbolag har rätt att driva försäkringsrörelse i Finland enligt denna lag.

Om utländska försäkringsbolags rätt att i Finland driva lagstadgad försäkringsrörelse gäller dessutom vad som särskilt stadgas därom.

Vad denna lag stadgar om utländska försäkringsbolag gäller på motsvarande sätt med dessa jämförbara utländska försäkringsföretag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländskt EES-försäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) försäkringsbolag från tredje land ett utländskt försäkringsbolag vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) utländskt livförsäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som driver livförsäkringsrörelse,

4) utländskt skadeförsäkringsbolag ett utländskt försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse,

5) livförsäkring verksamhet som hör till de livförsäkringsklasser som uppräknas i rådets första direktiv (79/267/EEG) om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse,

6) skadeförsäkring verksamhet som hör till de skadeförsäkringsklasser som uppräknas i rådets första direktiv (73/239/EEG) om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring, samt med

7) hemstat den stat enligt vars lagstiftning ett utländskt försäkringsbolag har bildats och i vilket det har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om de försäkringsklasser som avses i 1 mom. 5 och 6 punkten.

3 §
Verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) återförsäkringsrörelse,

2) verksamhet som avses i lagen om försäkringsmäklare (251/93), eller

3) sådan koassuransverksamhet som avses i rådets direktiv (78/473/EEG) om samordning av lagar och andra författningar som avser koassuransverksamhet inom gemenskapen, i vilken ett utländskt EES-försäkringsbolag deltar från ett utländskt driftställe i annan egenskap än ledande försäkringsgivare.

Genom förordning kan stadgas att inte heller denna lag skall tillämpas på skadeförsäkringsrörelse som i Finland drivs av sådana utländska EES-försäkringsbolag, i vilkas hemstater tillsynen över utländska EES-försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse inte grundar sig på rådets direktiv (92/497/EEG) om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG.

4 §
Representation och generalagent

Med representation avses ett utländskt försäkringsbolags agentur eller filial i Finland som leds av en generalagent. Som representation betraktas även ett kontor som förestås av bolagets egen personal, och en person som bedriver självständig verksamhet och har en stående fullmakt att företräda bolaget på samma sätt som en agentur.

Med generalagent avses en fysisk eller juridisk person som leder och sköter ett utländskt försäkringsbolags affärsverksamhet i Finland och som även har rätt att företräda bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till verksamheten.

5 §
Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Med fritt tillhandahållande av försäkringstjänster avses att ett utländskt EES-försäkringsbolag utgående från ett utländskt driftställe som avses i 2 mom. ingår

1) skadeförsäkringsavtal om en sådan i Finland befintlig risk som avses i 6 §,

2) livförsäkringsavtal med en fysisk person som är varaktigt bosatt i Finland, eller

3) livförsäkringsavtal med en juridisk person vars driftställe i Finland avtalet hänför sig till.

Med ett utländskt EES-försäkringsbolags utländska driftställe avses bolagets driftställe i hemstaten och dess representation i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än bolagets hemstat eller i Finland.

6 §
Risk som är belägen i Finland

Med risk som är belägen i Finland avses

1) egendom som finns i Finland, när försäkringen gäller antingen en fastighet eller en byggnad eller en byggnad och dess lösöre, om lösöret har försäkrats genom samma försäkringsavtal som byggnaden,

2) ett i Finland registrerat fordon, när försäkringsobjektet är ett fordon, eller

3) risk i samband med resa eller semester, om en försäkring avseende den har ingåtts för högst fyra månader och försäkringstagaren har tecknat försäkringen i Finland.

I andra fall än de som nämns i 1 mom. anses risken vara belägen i Finland, om försäkringstagaren är varaktigt bosatt här eller om försäkringstagaren är en juridisk person vars driftställe, som försäkringen hänför sig till, finns i Finland.

II AVDELNINGEN

STADGANDEN OM UTLÄNDSKA EES-FÖRSÄKRINGSBOLAG

2 kap.

Inledande och avslutande av verksamheten

7 §
En representations etableringsanmälan

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland med stöd av etableringsrätten, skall social- och hälsovårdsministeriet av den myndighet som i försäkringsbolagets hemstat svarar för försäkringsinspektionen få en anmälan med tillräckliga uppgifter om den tilltänka representationens affärsverksamhet, förvaltning och generalagent. Som bedrivande av försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten anses inrättande av en representation i Finland.

Till anmälan skall fogas ett av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat utfärdat intyg över att försäkringsbolaget, med beaktande av den planerade verksamheten, uppfyller de minimisolvenskrav som uppställts för försäkringsbolagen i de direktiv som nämns i 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten.

8 §
Social- och hälsovårdsministeriets svar

Social- och hälsovårdsministeriet skall inom två månader från mottagandet av den anmälan som avses i 7 § underrätta ifrågavarande myndighet om de villkor som med hänsyn till allmän fördel gäller för försäkringsrörelse i Finland.

9 §
Inledande av en representations verksamhet

En representation kan börja bedriva försäkringsrörelse i Finland när det utländska EES-försäkringsbolaget av den myndighet som i bolagets hemstat svarar för försäkringsinspektionen har fått uppgift om de villkor som avses i 8 §, dock senast två månader efter att den myndighet som i hemstaten svarar för försäkringsinspektionen underrättade försäkringsbolaget om att uppgifterna om inrättande av representationen sänts till social- och hälsovårdsministeriet.

10 §
Anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland på basis av friheten att tillhandahålla tjänster skall den myndighet i försäkringsbolagets hemstat som svarar för försäkringsinspektionen underrätta social- och hälsovårdsministeriet om saken.

Till anmälan fogas följande handlingar och utredningar som har givits av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat:

1) intyg över att försäkringsbolaget med beaktande av den planerade verksamheten uppfyller de minimisolvenskrav som uppställts för försäkringsbolagen i de direktiv som nämns i 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten,

2) utredning om vilka försäkringsklasser den verksamhet som bolaget med stöd av sin koncession har rätt att bedriva omfattar, samt

3) utredning om de risker som den tilltänkta verksamheten gäller.

11 §
Inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får börja fritt tillhandahålla försäkringstjänster i Finland sedan bolaget av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat har underrättats om att myndigheten har sänt anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster till social- och hälsovårdsministeriet.

12 §
Ändrade uppgifter

Om det sker en ändring i de uppgifter som ingår i anmälningarna enligt 7 eller 10 § och som ett utländskt EES-försäkringsbolag har gett den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i hemstaten, iakttas i tillämpliga delar förfarandet enligt 8 och 9 §§ eller på motsvarande sätt enligt 11 §.

Om ändringar i de uppgifter som ingår i representationens etableringsanmälan skall försäkringsbolaget dessutom underrätta social- och hälsovårdsministeriet minst en månad innan den planerade ändringen görs.

13 §
Verkningarna av att koncession återkallas

Om den koncession som ett utländskt EES-försäkringsbolag har beviljats i hemstaten återkallas, skall försäkringsbolaget utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om saken. Ministeriet kan meddela närmare föreskrifter om hur bolagets verksamhet i Finland härvid skall avslutas. Efter det koncessionen har återkallats kan det utländska EES-försäkringsbolaget inte bevilja nya försäkringar i Finland.

3 kap.

Tillsyn

14 §
Tillsynen över utländska EES-försäkringsbolag

Den finansiella tillsynen över ett utländskt EES-försäkringsbolag även i fråga om dess verksamhet i Finland ankommer på den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat. Den finansiella tillsynen omfattar i synnerhet kontroll av försäkringsbolagets solvens, av den försäkringstekniska ansvarsskulden, av de tillgångar som täcker den samt av de resurser bolaget förfogar över för att kunna bedriva verksamhet enligt försäkringsklass 18 (turistassistans).

I övrigt ankommer tillsynen över utländska EES-försäkringsbolags verksamhet i Finland på social- och hälsovårdsministeriet.

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat har rätt att efter att ha underrättat social- och hälsovårdsministeriet om saken inspektera, antingen själv eller genom sin representant, den verksamhet som det utländska EES-försäkringsbolagets representation i Finland bedriver. Ministeriet har rätt att delta i inspektionen.

Social- och hälsovårdsministeriet kan på begäran av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat ta i sin besittning egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom, om försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i hemstaten inte uppfyller de krav som i staten i fråga uppställs för den försäkringstekniska ansvarsskulden eller solvensen.

16 §
Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få uppgifter och att utöva tillsyn

Ett utländskt EES-försäkringsbolag skall inom av social- och hälsovårdsministeriet utsatt tid lämna ministeriet sådana uppgifter om bolaget och dess verksamhet i Finland som behövs för tillsynen.

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att granska den försäkringsrörelse och övriga verksamhet som ett utländskt EES-försäkringsbolags representation i Finland bedriver. Ministeriet har rätt att utföra inspektioner i representationens lokaliteter.

Om det finns särskilda skäl, kan ministeriet omhänderta handlingar som är föremål för granskning. På begäran av bolaget skall kopior av handlingarna ges till bolaget avgiftsfritt.

17 §
Tvångsmedel

Social- och hälsovårdsministeriet kan tilldela ett utländskt EES-försäkringsbolag en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som ministeriet anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lag eller de föreskrifter som ministeriet har meddelat med stöd av denna lag, om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. inte iakttas, skall ministeriet lämna meddelande om detta till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat.

Om de åtgärder som den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat vidtar visar sig vara otillräckliga och bolaget fortsätter sitt felaktiga förfarande, kan social- och hälsovårdsministeriet, efter att ha lämnat meddelande om detta till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat, förena sin uppmaning eller sitt förbud med vite, omhänderta egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att i Finland meddela nya försäkringar tills saken har rättats till. Vitet döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

Om ett utländskt EES-försäkringsbolags verksamhet äventyrar de försäkrade förmånerna, får ministeriet vidta åtgärder som nämns i 3 mom. utan att iaktta det förfarande som anges i 1 och 2 mom. och utan att på förhand lämna meddelande om detta till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat.

III AVDELNINGEN

STADGANDEN OM FÖRSÄKRINGSBOLAG I TREDJE LAND

4 kap.

Inledande av verksamheten

18 §
Rätt att driva försäkringsrörelse i Finland

Ett försäkringsbolag från tredje land får inte bedriva försäkringsrörelse i Finland utan koncession av social- och hälsovårdsministeriet.

För sin verksamhet i Finland skall bolaget här inrätta en representation som leds av en generalagent som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt.

19 §
Koncession

Koncession skall beviljas, om det på basis av den utredning som har erhållits om den tilltänkta försäkringsrörelsen kan bedömas att försäkringsbolaget från tredje land i sin verksamhet kommer att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper och om generalagenten uppfyller de krav som ställs i 24 §.

Koncession beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla en del av en försäkringsklass.

Ett försäkringsbolag från tredje land skall hos social- och hälsovårdsministeriet ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar utvidga sin verksamhet till sådana försäkringsklasser eller klassgrupper som inte har nämnts i den gällande koncessionen.

20 §
Handlingar som skall fogas till koncessionsansökan

Ett försäkringsbolag från tredje land skall till sin koncessionsansökan foga följande handlingar och utredningar:

1) bolagsordningen eller motsvarande stadgar samt en förteckning över styrelsemedlemmarna och bolagets högsta ledning,

2) en utredning om hurdan försäkringsrörelse bolaget driver i sin hemstat,

3) ett besked av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat om huruvida bolaget under de tre senaste åren har förbjudits att bevilja nya försäkringar eller om andra allvarliga tvångsmedel har vidtagits mot bolaget under nämnda tid,

4) en plan för verksamheten i Finland (verksamhetsplan),

5) en sådan ansökan om godkännande av generalagent som avses i 25 §,

6) en utredning om att de handlingar som har inlämnats på bolagets vägnar är uppgjorda enligt lagarna i bolagets hemstat och att de har utfärdats av en behörig person, samt

7) ett intyg om att representationen har tillgångar som motsvarar det grundkapital som avses i 28 § och att en säkerhet som avses i 29 § har ställts.

Bolaget skall på uppmaning av social- och hälsovårdsministeriet ge in de tilläggsutredningar som ministeriet kräver. Ministeriet kan av särskilda skäl bevilja undantag från kraven i 1 mom.

Om ansökan avser utvidgning av en koncession skall till ansökan fogas de utredningar som ministeriet bestämmer.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om verksamhetsplanen.

21 §
Besvärsrätt

Social- och hälsovårdsministeriet skall inom sex månader efter att ansökningen har anhängiggjorts och de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna ingivits besluta om koncession skall beviljas eller förvägras.

Om ett beslut inte har givits inom den i 1 mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Sådana besvär anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Social- och hälsovårdsministeriet skall underrätta besvärsinstansen om att beslutet har givits. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen angående ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

22 §
Inledande av verksamheten

Generalagenten skall utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om att verksamheten har inletts och om representationens adress.

5 kap.

Generalagent

23 §
Generalagentens uppgifter

Den affärsverksamhet som ett försäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland skall ledas och skötas av en generalagent, som också representerar bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till nämnda verksamhet. Generalagenten har rätt att hos bolaget anställa ombud som behövs för drivande av försäkringsrörelsen och som handlar under hans ledning och på hans ansvar.

24 §
Krav som ställs på generalagenten

Generalagenten skall ha hemort i Finland. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara generalagent. Generalagenten skall vara väl ansedd och ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som försäkringsbolaget från tredje land bedriver i Finland.

Generalagenten kan även vara en finsk sammanslutning, som till sin representant skall utse en fysisk person som fyller de krav som ställs i 1 mom.

25 §
Ansökan om godkännande av generalagent

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på ansökan av försäkringsbolaget från tredje land den generalagent som bolaget har befullmäktigat. Till ansökan skall fogas generalagentens fullmakt och en utredning om att han uppfyller kraven enligt 24 §.

Ministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om den fullmakt som skall ges generalagenten och den utredning som nämns i 1 mom.

26 §
Ställföreträdare för generalagenten

Ett försäkringsbolag från tredje land har rätt att för sin generalagent befullmäktiga en ställföreträdare för att sköta generalagentens uppgifter när denne har förhinder. Vad denna lag stadgar om generalagent skall på motsvarande sätt tillämpas på hans ställföreträdare.

27 §
Tillfällig generalagent

Om ett försäkringsbolag från tredje land inte i Finland har en sådan generalagent eller en sådan ställföreträdare för honom som uppfyller kraven enligt 24 §, skall social- och hälsovårdsministeriet förordna en tillfällig generalagent för att sköta sysslan tills bolaget har befullmäktigat en ny generalagent som ministeriet har godkänt eller tills den ordinarie generalagentens förhinder har upphört. Till den tillfälliga generalagenten skall bolaget betala ett arvode som ministeriet godkänner.

6 kap.

Solvens och bedrivande av verksamheten

28 §
Representationens grundkapital

Ett försäkringsbolag från tredje land skall för den direkta försäkringsrörelse som bolaget driver i Finland alltid här ha tillgångar som uppgår till minst

1) 14 000 000 mark för livförsäkringsrörelse och försäkringsrörelse som hör till skadeförsäkringsklasserna 10-16, samt

2) 7 000 000 mark för annan försäkringsrörelse.

Det minimibelopp av tillgångar som avses i 1 mom. kallas i denna lag representationens grundkapital.

När bolaget har varit verksamt i Finland i tre år kan social- och hälsovårdsministeriet på ansökan, med beaktande av rörelsens omfattning och art, godkänna ett grundkapital som är mindre än det som anges i 1 mom., men som dock skall vara minst hälften av det belopp som anges i lagrummet. Ministeriet kan återkalla eller ändra sitt godkännande.

De belopp som nämns i 1 mom. kan genom förordning ändras på ett sätt som motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån.

29 §
Säkerhet

Av representationens grundkapital skall på de villkor som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer minst hälften deponeras som säkerhet på en av ministeriet godkänd finsk depositionsbank eller på ett av ministeriet godkänt sidokontor för ett utländskt kreditinstitut som har etablerats i Finland.

Medan verksamheten pågår skall värdet av säkerheten dock alltid vara minst lika stort som verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 30 § 2 eller 3 mom.

Säkerheten skall bestå av sådana värdepapper eller förbindelser som ministeriet har godkänt som säkerhet. Försäkringsbolaget från tredje land kan enligt vad ministeriet bestämmer byta värdepapper eller förbindelser eller få sådana tillbaka. Bolaget skall se till att säkerhetens värde inte underskrider det minimibelopp som stadgas i 1 och 2 mom.

De tillgångar som utgör säkerhet får an-vändas endast för betalning av sådana på försäkringsavtal grundade skulder som hänför sig till bolagets direkta försäkringsrörelse i Finland.

Ministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om placering av andra mot grundkapitalet svarande tillgångar än säkerhet.

30 §
Representationens verksamhetskapital

Med representationens verksamhetskapital avses det belopp varmed tillgångarna i samband med den direkta försäkringsrörelse som försäkringsbolaget från tredje land bedriver i Finland skall anses överskrida representationens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser. Tillgångar, skulder och förbindelser definieras och uppskattas med beaktande av deras art enligt de grunder som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet.

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den direkta försäkringsrörelse som ett skadeförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag (1062/79) och garantibeloppet enligt 3 § i nämnda kapitel. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 3 § 2 mom. 1-4 punkten lagen om försäkringsbolag.

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den direkta försäkringsrörelse som ett livförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag och garantibeloppet enligt 5 § i nämnda kapitel. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 5 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

31 §
Ordnande av representationens solvens

Verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland samt representationens återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på representationens solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna med beaktande av de sannolika växlingarna i intäkter och kostnader samt andra kalkylerbara osäkerhetsfaktorer.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 mom.

32 §
Tillstånd att avvika från kapitalkraven

Om ett försäkringsbolag från tredje land har koncession att bedriva försäkringsrörelse i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan social- och hälsovårdsministeriet på bolagets ansökan bevilja bolaget rätt att avvika från de krav som stadgas i 28-31 §§, om den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet svarar för solvenskontrollen av hela den direkta försäkringsrörelse som bolaget bedriver inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

33 §
Ansvarsskuld

Ett försäkringsbolag från tredje land skall för sin direkta försäkringsrörelse i Finland beräkna ansvarsskulden. Ansvarsskulden består av premieansvaret och ersättningsansvaret enligt 10 kap. 2 § 2-5 mom. lagen om försäkringsbolag.

34 §
Ansvarsskuldens täckning

Ansvarsskulden skall täckas så som stadgas i 10 kap. 3 och 3 a §§ lagen om försäkringsbolag.

För täckning av ansvarsskulden får inte användas den säkerhet som avses i 29 §.

De tillgångar som hör till täckningen skall förvaras så som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

35 §
Beräkningsgrunder

På ett försäkringsbolag från tredje land tillämpas vad lagen om försäkringsbolag stadgar om beräkningsgrunder.

36 §
Fondförsäkring

Vad lagen om försäkringsbolag stadgar om fondförsäkring gäller i tillämpliga delar även den verksamhet som avses i livförsäkringsklass 3 och som ett utländskt försäkringsbolag bedriver i Finland.

37 §
Försäkringsmatematiker

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall ett försäkringsbolag från tredje land ha en försäkringsmatematiker. I fråga om försäkringsmatematikern iakttas 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

7 kap.

Tillsyn

38 §
Tillsynen över försäkringsbolag från tredje land

Social- och hälsovårdsministeriet utövar tillsyn över den verksamhet som försäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland.

39 §
Utredningar som skall tillställas ministeriet

Ett försäkringsbolag från tredje land skall enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär årligen göra upp en berättelse över representationens verksamhet och ställning samt enligt ministeriets föreskrifter en redogörelse för beräknandet av ansvarsskulden och, om det är fråga om ett livförsäkringsbolag, utföra en undersökning av försäkringsrörelsen. Till berättelsen skall fogas ett intyg om att de tillgångar som motsvarar grundkapitalet, den ställda säkerheten och ansvarsskuldens täckning motsvarar kraven i 28, 29 och 34 §§. Generalagenten skall inom den tid som ministeriet bestämmer tillställa ministeriet de handlingar som avses här.

40 §
Representationens bokslut

Representationen skall för varje räkenskapsperiod göra upp ett bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning, deras bilagor och verksamhetsberättelse. Bokslutet skall granskas på det sätt som ministeriet godkänner. Ministeriet har utan hinder av vad som stadgas på något annat ställe i lag rätt att meddela sådana föreskrifter om bolagets bokföring som behövs med hänsyn till försäkringsverksamhetens speciella karaktär.

41 §
Utredningar som generalagenten skall lämna

Generalagenten skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsovårdsministeriet

1) meddelande om ändring av bolagets namn, bolagsordning eller stadgar,

2) en kopia av bolagets bokslut för varje räkenskapsperiod,

3) uppgift om de tvångsmedel som den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat har tillgripit mot bolaget, samt

4) meddelande om ändringar i fråga om representationens adress samt generalagentens namn, nationalitet och hemort.

Generalagenten skall också ge ministeriet annan för tillsynen behövlig information om bolaget och dess verksamhet i Finland.

42 §
Vite för generalagenten

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid vite ålägga generalagenten att tillställa ministeriet de handlingar, utredningar och uppgifter som avses i 22 och 39-41 §§.

Vitet döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

43 §
Granskning av verksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att granska den rörelse och övriga verksamhet som ett försäkringsbolag från tredje land och dess sidobolag bedriver i Finland. Om det finns särskilda skäl kan ministeriet omhänderta handlingar som skall granskas. Bolaget skall på begäran ges kopior av handlingarna avgiftsfritt.

För granskningen kan ministeriet förordna en särskild sakkunnig. Dennes arvode fastställs av ministeriet, och det betalas av ifrågavarande bolags medel så som ministeriet bestämmer.

44 §
Tvångsmedel

Social- och hälsovårdsministeriet kan tilldela ett försäkringsbolag från tredje land en anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till saken eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som ministeriet anser vara felaktigt, om bolaget inte iakttar lag, koncessionen, bolagsordningen eller stadgarna eller de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av denna lag, om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det har uppdagats missbruk i bolagets verksamhet.

Ministeriet kan förena en uppmaning eller ett förbud som nämns i denna paragraf med vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

Om en uppmaning eller ett förbud som avses i denna paragraf inte iakttas, kan ministeriet förbjuda försäkringsbolaget från tredje land att bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till.

45 §
Begränsande eller återkallande av koncession

Social- och hälsovårdsministeriet kan begränsa eller återkalla koncessionen för ett försäkringsbolag från tredje land om

1) bolaget inte inleder sin verksamhet i Finland inom 12 månader från det koncessionen beviljades,

2) bolaget meddelar att det avstår från att bedriva försäkringsrörelse i Finland,

3) bolaget har lagt ner sin verksamhet i Finland för över sex månader från det koncessionen beviljades,

4) försäkringsbolaget inte iakttar den uppmaning eller det förbud som avses i 44 § och åsidosättandet av förpliktelserna är grov,

5) bolaget inte inom utsatt tid har kunnat vidta de åtgärder som framförts i den i 46 § avsedda planen för återställande av en sund finansiell ställning eller planen avseende kortfristig finansiering,

6) det i de förhållanden under vilka koncessionen har beviljats har inträffat sådana förändringar att koncession inte mera skulle beviljas, eller om

7) förutsättningarna för inledande av verksamhet inte längre uppfylls.

46 §
Saneringsplan och finansieringsplan

Om det verksamhetskapital som krävs av den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland underskrider det minimibelopp av verksamhetskapital som avses i 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för representationen.

Om det verksamhetskapital som krävs av den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland underskrider garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering för representationen.

47 §
Rätt att omhänderta tillgångar

Social- och hälsovårdsministeriet kan omhänderta egendom som ett försäkringsbolag från tredje land har i sin besittning eller förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom om

1) försäkringsbolagets koncession har återkallats,

2) försäkringsbolaget inte uppfyller kraven enligt 34 § angående täckning av ansvarsskulden,

3) verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom.,

4) verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 30 § 2 eller 3 mom. och ministeriet har anledning att förmoda att representationens ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om ministeriet anser att bolaget håller på att råka ut för en sådan situation, samt om

5) försäkringsbolaget inte har iakttagit ministeriets med stöd av denna lag givna uppmaning att komplettera de tillgångar som motsvarar representationens grundkapital eller den säkerhet som bolaget har ställt.

8 kap.

Avslutande av verksamheten

48 §
Ansökan om återkallande av koncession

Ämnar ett försäkringsbolag från tredje land upphöra med sin försäkringsrörelse i Finland, skall bolaget ansöka om att social- och hälsovårdsministeriet återkallar koncessionen.

Om den koncession som bolaget har beviljats i hemstaten återkallas, skall försäkringsbolagets koncession i Finland återkallas på motsvarande sätt.

49 §
Tillsättande av utredningsmän

Har koncessionen för ett försäkringsbolag från tredje land återkallats eller annars upphört, skall bolaget utan dröjsmål sätta en likvidator i generalagentens ställe för att sköta likvidationen av bolagets försäkringsrörelse här. Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom rätt att förordna en likvidator. Ministeriet får också förordna en tillfällig likvidator tills bolaget har tillsatt en likvidator.

Om likvidator och tillfällig likvidator gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om generalagent och tillfällig generalagent.

Har likvidatorerna inte inom två år efter det koncessionen upphörde fått till stånd ett avtal om överlåtelse av bolagets försäkringsbestånd enligt 66 § eller har försäkringsrörelsen annars inte likviderats inom denna tid, kan ministeriet bestämma vid vilken tidpunkt bolagets försäkringar skall upphöra att vara i kraft. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.

50 §
Berättelse över likvidationen

Efter fullgjort uppdrag skall likvidatorerna utan dröjsmål utarbeta en berättelse över likvidationen och sända den till social- och hälsovårdsministeriet.

51 §
Återställande av säkerhet

När bolaget visar att det har uppfyllt sina förpliktelser enligt 29 § 4 mom. eller annars lagligen befriats från dem har det rätt att få tillbaka de tillgångar som enligt 29 § ställts som säkerhet.

52 §
Överlämnande till konkurs av egendom som tillhör ett försäkringsbolag från tredje land

Den egendom som tillhör ett försäkringsbolag från tredje land kan överlämnas till konkurs i Finland genom beslut av generalagenten eller, när bolagets koncession har återkallats eller annars upphört, genom beslut av likvidatorerna.

Under konkursen representeras bolaget såsom konkursgäldenär av generalagenten eller av de likvidatorer som har tillsatts före konkursens början.

Under konkursen kan dock godkännas en ny generalagent eller nya likvidatorer.

När bolagets egendom har överlämnats till konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om detta och om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om ministeriet gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av ministeriet föreslagen person utöver de valda.

53 §
Förmånsrätt till egendom som utgör bokförd täckning

När koncessionen för ett försäkringsbolag från tredje land har återkallats i Finland eller annars upphört har försäkringstagarna och andra som har fordringar på grund av försäkringsavtal gemensamt samma förmånsrätt till den egendom som utgör bokförd täckning som innehavaren av en handpant. Vad som stadgas här gäller inte återförsäkring.

En förmånsrätt enligt 1 mom. försämrar inte den rätt till intecknad egendom som en inteckningshavare har till egendomen.

54 §
Särskilt administrationsbo

Vad 29 § 4 mom. och 53 § stadgar om användning av tillgångar som utgör säkerhet och om förmånsrätt till egendom som utgör bokförd täckning skall iakttas även om den egendom som försäkringsbolaget från tredje land äger har överlämnats till konkurs. Social- och hälsovårdsministeriet skall dock bestämma att den egendom som utgör säkerhet och bokförd täckning för ansvarsskulden skall avskiljas till ett särskilt administrationsbo. Till boet skall också utan dröjsmål överföras så mycket av bolagets övriga egendom att administrationsboets egendom motsvarar den ansvarsskuld som avses i 33 § samt de beräknade likvidationskostnaderna.

Ministeriet skall samtidigt utse en eller flera förrättningsmän att förvalta administrationsboet. Av boets medel skall till förrättningsmännen betalas ett arvode som ministeriet har godkänt. Om förrättningsmännen gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om likvidatorer.

När likvidationen av administrationsboet har slutförts skall den återstående egendomen överlåtas till konkursboet.

55 §
Beviljande av nya försäkringar

Ett försäkringsbolag från tredje land vars koncession har återkallats eller annars upphört eller vars egendom har överlämnats till konkurs får inte bevilja nya försäkringar här.

IV AVDELNINGEN

GEMENSAMMA STADGANDEN OM UTLÄNDSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG

9 kap.

Drivande av försäkringsrörelse i Finland

56 §
Idkande av annan affärsverksamhet

Ett utländskt försäkringsbolag får inte i Finland idka annan näring än försäkringsrörelse.

Ett försäkringsbolag från tredje land får utan tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet äga aktiemajoriteten eller inneha majoriteten av röstetalet för samtliga aktier i ett annat finskt aktiebolag än ett sådant som bedriver försäkringsrörelse, om bolagets verksamhet kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen eller bolaget är ett bostads- eller fastighetsaktiebolag eller ett kreditinstitut, ett finansiellt institut eller ett finansbolag under offentlig tillsyn. Vad som ovan stadgas om aktiemajoritet och majoriteten av röstetalet för aktierna i ett aktiebolag tillämpas även på motsvarande bestämmanderätt i andra finska sammanslutningar. Om ett försäkringsbolag från tredje land innehar mer än hälften av röstetalet för alla aktier i ett sådant finskt aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i en sådan annan finsk sammanslutning som idkar annan näring än försäkringsrörelse, kallas nämnda aktiebolag eller sammanslutning i denna lag sidobolag.

När begränsningen enligt 2 mom. tillämpas på ett försäkringsbolag från tredje land beaktas även de aktier och den bestämmanderätt som innehas av bolagets sidobolag samt en pensionsstiftelse eller pensionskassa som grundats av eller som finns i samband med bolaget och dess sidobolag. Om ett försäkringsbolag från tredje land hör till samma koncern som ett annat försäkringsbolag som har fått koncession i Finland, skall på motsvarande sätt utöver de aktier och den bestämmanderätt som innehas av detta andra försäkringsbolag även beaktas de aktier och den bestämmanderätt som innehas av bolagets sidobolag och en pensionsstiftelse eller en pensionskassa som grundats av eller finns i samband med bolaget eller dess sidobolag. Likaså beaktas aktier och bestämmanderätt i sådana andra försäkringsbolag av vilkas aktie- eller garantikapital ett försäkringsbolag från tredje land eller bolag som hör till dess koncern äger minst 20 procent och ett belopp som motsvarar 20 procent av röstetalet för samtliga aktier eller garantiandelar i bolaget. Om försäkringsbolaget från tredje land har i betydande mån gemensam ledning och förvaltning tillsammans med ett annat försäkringsbolag som har beviljats koncession i Finland och om därtill dess verksamhet har ordnats gemensamt med det andra försäkringsbolaget, kan social- och hälsovårdsministeriet bestämma att när begränsningen enligt 2 mom. tillämpas på försäkringsbolag från tredje land skall även de aktier och den bestämmanderätt som detta andra försäkringsbolag har beaktas.

57 §
Livförsäkringsbolags och skadeförsäkringsbolags separata ställning

Ett utländskt försäkringsbolag får inte i Finland driva annan försäkringsrörelse än livförsäkring och sådan skadeförsäkring som hör till de i 2 § 1 mom. 6 punkten nämnda skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring av dessa skadeförsäkringar och av livförsäkring. Livförsäkringsbolaget skall hålla sin skadeförsäkringsrörelse åtskild från livförsäkringsrörelsen.

Ett utländskt skadeförsäkringsbolag får inte här driva annan försäkringsrörelse än skadeförsäkring. Ett utländskt skadeförsäkringsbolag som bedriver endast skadeförsäkring som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 och återförsäkring av dessa försäkringar får dock samtidigt bedriva även livförsäkring och återförsäkring av livförsäkring. Efter att ett sådant bolag har börjat bedriva livförsäkringsrörelse, gäller om det vad denna lag stadgar om utländska livförsäkringsbolag.

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som på basis av den koncession som bolaget har fått i sin hemstat kan bedriva både liv- och skadeförsäkring, får även i Finland bedriva både liv- och skadeförsäkring.

Vad denna lag stadgar om utländska skadeförsäkringsbolag gäller även ett sådant försäkringsbolag från tredje land som på basis av den koncession som hemstaten beviljat kan bedriva både liv- och skadeförsäkring.

58 §
Tillämplig lagstiftning

Ett utländskt försäkringsbolag skall i sin verksamhet i Finland iaktta finsk lag.

Bolaget är även skyldigt att iaktta finska myndigheters beslut och föreskrifter samt att svara inför finsk domstol, om inte något annat följer av de internationella avtal som Finland ingått.

59 §
God försäkringssed

Ett utländskt försäkringsbolag skall i sin verksamhet i Finland iaktta god försäkringssed.

60 §
Uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring

Ett utländskt försäkringsbolag skall i sin marknadsföring uppge sitt namn, sin bolagsform, sin hemstat, sitt huvudkontors adress samt adressen till det driftställe eller den representation med vilken försäkringsavtalen skall ingås.

61 §
Främjande av konkurrens

För att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar skall i utländska försäkringsbolags verksamhet i tillämpliga delar iakttas 14 a kap. lagen om försäkringsbolag.

62 §
Försäkringstillsynsavgift

Om utländska försäkringsbolags skyldighet att betala avgift för att täcka kostnaderna för tillsynen över försäkringsanstalterna stadgas särskilt.

63 §
Försäkringspremieskatt och brandskyddsavgift

Om skyldigheten att betala skatt på försäkringspremier och brandskyddsavgift stadgas särskilt.

10 kap.

Överlåtelse av försäkringsbestånd

64 §
Ett utländskt försäkringsbolags rätt att överlåta försäkringbestånd

Ett utländskt försäkringsbolag (överlåtande bolag) som bedriver i denna lag avsedd försäkringsrörelse i Finland kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke överlåta försäkringsbeståndet enligt de försäkringsavtal som hör till ifrågavarande försäkringsrörelse till ett finskt eller utländskt försäkringsbolag (övertagande bolag) i de fall om vilka stadgas i detta kapitel.

Social- och hälsovårdsministeriet skall ge sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om åtgärden inte kränker de förmåner som försäkringen omfattar och den inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet, och om övriga förutsättningar enligt detta kapitel för överlåtelse av försäkringsbeståndet uppfylls. Ministeriet har rätt att förena ett samtycke med villkor som ministeriet anser vara behövliga för att de förmåner som omfattas av försäkringen eller en sund utveckling av försäkringsväsendet skall kunna tryggas.

65 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett utländskt EES-försäkringsbolag

Utan hinder av 16 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag kan ett utländskt EES-försäkringsbolag överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts på basis av etableringsrätten eller rätten att fritt tillhandahålla försäkringstjänster till ett finskt försäkringsbolag eller till ett annat utländskt EES-försäkringsbolag. Den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat beslutar om samtycke till överlåtelse av beståndet.

Social- och hälsovårdsministeriet ger på begäran av ett utländskt EES-försäkringsbolag samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om den risk som täcks av ett skadeförsäkringsavtal finns i Finland, om den som har tecknat livförsäkring bor varaktigt i Finland eller i de fall där den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person, det av dennes driftställen till vilket avtalet hänför sig finns i Finland.

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, skall ministeriet dessutom ge den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen av det överlåtande försäkringsbolaget ett utlåtande om huruvida det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Ministeriet skall besluta om givande av samtycke enligt 2 mom. eller utlåtande enligt 3 mom. inom tre månader från det begäran inkom från den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen av det utländska EES-försäkringsbolaget, vid äventyr att ministeriet annars anses ha gett samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet eller bekräftat att försäkringsbolagets verksamhetskapital är tillräckligt.

66 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i ett försäkringsbolag från tredje land

Utan hinder av 16 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag kan ett försäkringsbolag från tredje land med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts utgående från dess representation i Finland till ett finskt försäkringsbolag eller till ett sådant utländskt EES-försäkringsbolag eller annat försäkringsbolag från tredje land som har en representation i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet skall innan samtycke ges inhämta samtycke av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i den andra stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den av skadeförsäkringsavtalet täckta risken finns enligt 2 a kap. 10 § lagen om försäkringsbolag eller där den som har tecknat livförsäkringen varaktigt bor eller, om den som tecknar en livförsäkring är en juridisk person, det av dennes driftställen till vilket avtalet hänför sig finns.

Om det övertagande bolaget är ett utländskt EES-försäkringsbolag, skall social- och hälsovårdsministeriet, innan samtycke ges, hos den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i bolagets hemstat inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

Om det övertagande bolaget är ett sådant försäkringsbolag från tredje land som har en representation i Finland och solvensövervakningen av den direkta livförsäkringsrörelse som det övertagande bolaget bedriver inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sköts av en försäkringsinspektionsmyndighet från en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, skall ministeriet hos denna myndighet inhämta bekräftelse av att det övertagande bolaget med beaktande av överlåtelsen av försäkringsbeståndet har ett tillräckligt verksamhetskapital.

67 §
Tidsfrist för erhållande av samtycke eller bekräftelse

Om social- och hälsovårdsministeriet inte inom tre månader från det begäran har anlänt till mottagaren har fått svar från de myndigheter som svarar för försäkringsinspektionen i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av vilka ministeriet med stöd av 66 § har begärt bekräftelse eller samtycke, anses dessa ha bekräftat att det övertagande bolagets verksamhetskapital är tillräckligt eller på motsvarande sätt ha gett sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts.

68 §
Förfarande som tillämpas på överlåtelse av försäkringsbestånd

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, gäller i fråga om det i tillämpliga delar 16 kap. 1, 3 och 5 §§ lagen om försäkringsbolag.

Vad 16 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag stadgar om överlåtelse av försäkringsbestånd gäller i tillämpliga delar när det är fråga om sådan överlåtelse av försäkringsbestånd som avses i 66 §, dock så att den kungörelse som avses i 16 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag publiceras på det överlåtande bolagets bekostnad. Det överlåtande bolaget skall dock inte förpliktas att underrätta bolagets delägare om ovan nämnda kungörelse. De handlingar som gäller överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i ministeriet hållas framlagda till utgången av den tid som avses i 16 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

Det övertagande bolaget skall informera om den i 65 eller 66 § avsedda överlåtelsen av försäkringsbeståndet i officiella tidningen samt i åtminstone en tidning på hemorten för det överlåtande bolagets representation i Finland inom en månad från det försäkringsbeståndet övergick, om den av skadeförsäkringen täckta risken finns i Finland, om livförsäkringstagaren är varaktigt bosatt i Finland eller, om försäkringstagaren är en juridisk person, det driftställe till vilket försäkringen hänför sig finns i Finland. Informationen skall innehålla ett omnämnande av försäkringstagarens i 16 kap. 5 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda rätt att häva sitt försäkringsavtal. Om det överlåtande bolaget inte har någon representation i Finland, skall om överlåtelsen av försäkringsbeståndet förutom i officiella tidningen informeras i åtminstone en tidning som utkommer i Finland.

När en del av försäkringsbeståndet överlåts skall på motsvarande sätt iakttas vad som stadgas om överlåtelse av försäkringsbestånd.

11 kap.

Särskilda stadganden

69 §
Kungörelse i officiella tidningen

Social- och hälsovårdsministeriet skall på ett utländskt försäkringsbolags bekostnad i officiella tidningen publicera en kungörelse om

1) att koncession för ett försäkringsbolag från tredje land har beviljats, utvidgats eller ändrats på något annat sätt samt om att koncessionen har upphört,

2) att ett utländskt EES-försäkringsbolag har inlett eller upphört med försäkringsrörelse i Finland,

3) att en generalagent, likvidator eller förrättningsman har godkänts eller utsetts för ett försäkringsbolag från tredje land,

4) förbud mot att bevilja nya försäkringar, samt

5) förbud mot att överlåta eller pantsätta egendom som bolaget besitter i Finland.

70 §
Register över utländska försäkringsbolag

Social- och hälsovårdsministeriet för register över utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland. I registret antecknas

1) bolagets namn och hemstat,

2) om bolaget har en generalagent, dennes fullständiga namn, nationalitet och hemort samt, om en finsk sammanslutning är generalagent för bolaget, sammanslutningens namn och hemort samt den persons fullständiga namn, nationalitet och hemort som sammanslutningen utsett till sin representant,

3) om bolaget har en representation, dess adress,

4) den dag då koncession beviljats i Finland för ett försäkringsbolag från tredje land,

5) de försäkringsklasser inom vilka bolaget enligt anmälan eller koncessionen bedriver verksamhet i Finland,

6) återkallande eller begränsning av koncession som i Finland beviljats ett försäkringsbolag från tredje land, samt uppgift om orsaken och tidpunkten, samt

7) tidpunkten för återkallande av koncession som beviljats ett utländskt EES-försäkringsbolag i dess hemstat.

Ett utländskt försäkringsbolag skall utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om ändringar i uppgifter som antecknats i registret.

Var och en har rätt att få uppgifter om registeranteckningarna och de handlingar som hänför sig till dem.

71 §
Språket i handlingarna

Har en handling eller utredning som enligt denna lag skall lämnas till social- och hälsovårdsministeriet avfattats på något annat språk än finska eller svenska, skall till den på yrkande av ministeriet fogas en laggill översättning till finska.

72 §
Försäkringsstatistik

Om offentligheten i fråga om i denna lag avsedda handlingar som en myndighet innehar gäller vad som stadgas om allmänna handlingars offentlighet. Utan hinder av vad som stadgas om hemlighållande av handlingar kan social- och hälsovårdsministeriet publicera statistik som på enhetliga grunder har uppgjorts över alla utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland, deras ställning och utveckling.

73 §
Generalagentens skadeståndsskyldighet

Ett utländskt försäkringsbolags generalagent är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller genom oaktsamhet har vållat bolaget. Detsamma gäller skada som han genom att bryta mot denna lag, bolagsordningen eller stadgarna har orsakat försäkringstagare, försäkrade eller andra.

Om jämkning av skadestånd och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller vad 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74) stadgar. Skadeståndet kan dock jämkas endast om skadevållaren kan tillräknas lindrig oaktsamhet.

Talan för bolagets räkning som inte grundas på en straffbar gärning kan inte väckas sedan tre år har förflutit från utgången av det kalenderår under vilket det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som talan avser.

74 §
Forum

Utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag kan ett tvistemål som gäller ett utländskt försäkringsbolags försäkringsrörelse i Finland och där bolaget är svarande behandlas vid domstolen på den ort där bolaget har sin representation.

Om ett utländskt försäkringsbolag har en representation i Finland, anses en stämning ha tillställts bolaget när den har delgivits generalagenten. Om en sammanslutning är generalagent, anses stämningen på motsvarande sätt ha blivit överlämnad när den har delgivits den person som sammanslutningen har utsett till sin representant.

75 §
Verksamhet som i Finland bedrivs för ett försäkringsbolags räkning

Har social- och hälsovårdsministeriet skäl att anta att någon för ett utländskt försäkringsbolags räkning i Finland bedriver verksamhet enligt denna lag utan att göra sådan anmälan som avses i 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom., skall ministeriet skaffa utredning om saken och vid behov uppmana den som saken gäller att inom en bestämd tid göra anmälan enligt 7 eller 10 §, ansöka om koncession, ändra sin verksamhet enligt ministeriets anvisningar eller att upphöra med verksamheten.

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsrörelse

Den som

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsrörelse i Finland utan att göra anmälan enligt 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom. eller i strid med 56 § 1 mom. eller 57 §, eller

2) i strid med stadgandena i 13 §, 17 § 3 mom. eller 55 § eller ett förbud som social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat med stöd av 44 § 3 mom. meddelar nya försäkringar,

skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om olovligt bedrivande av försäkringsrörelse.

Allmän åklagare skall innan han väcker åtal för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse inhämta utlåtande av social- och hälsovårdsministeriet. När domstolen behandlar brottmålet skall den ge ministeriet tillfälle att bli hört.

77 §
Försäkringsbolagsbrott

Den som

1) ger social- och hälsovårdsministeriet oriktiga upplysningar i en handling som skall lämnas in enligt denna lag eller

2) i strid med förbud som ministeriet har meddelat med stöd av 15 § 2 mom., 17 § 3 mom. eller 47 § överlåter eller pantsätter egendom som bolaget besitter i Finland,

skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om försäkringsbolagsbrott.

78 §
Försäkringsbolagsförseelse

Den som bryter mot stadgandena i denna lag angående uppgörande av bokslut eller likvidationsberättelse skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om försäkringsbolagsförseelse.

79 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppgifter som stadgas i denna lag eller med stöd av 2 mom. fått vetskap om en omständighet som gäller ett utländskt försäkringsbolags eller någon annans ekonomiska ställning eller någon persons hälsotillstånd eller en affärs- eller yrkeshemlighet är skyldig att hemlighålla den, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har stadgats ger sitt samtycke till att uppgiften röjs.

Utan hinder av 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag och social- och hälsovårdsministeriet rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott, till finansinspektionen, till andra myndigheter som övervakar finansieringsmarknaden, till myndigheter som på något annat ställe i lag berättigas att få ovan nämnda uppgifter samt till den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen eller som övervakar finansieringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till en myndighet som har till uppgift att delta i ett försäkringsbolags likvidations- eller konkursförfarande samt, om de uppgifter som skall lämnas ut är sekretessbelagda i en annan stat än en sådan som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till de myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i denna stat. Dessutom har det utländska försäkringsbolaget och social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till revisorerna för ett försäkringsbolag eller för en kredit- eller finansieringsinrättning som hör till samma koncern som försäkringsbolaget.

Utöver vad 2 mom. stadgar kan social- och hälsovårdsministeriet utnyttja uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt denna paragraf endast

1) för att kontrollera att förutsättningarna för att inleda försäkringsverksamhet har uppfyllts,

2) för övervakning av utländska försäkringsbolags verksamhet,

3) för utsättande av tvång samt

4) för att svara på besvär som anförts över ministeriets beslut.

Social- och hälsovårdsministeriet kan inte överlämna uppgifter från myndigheter i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vidare, om inte den myndighet som lämnat uppgiften har gett uttryckligt samtycke till detta.

80 §
Olovligt röjande av försäkringshemlighet

Den som olovligen röjer uppgifter som avses i 79 § 1 mom., skall, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för olovligt röjande av försäkringshemlighet dömas till böter.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 1 mom., om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

81 §
Konstaterande av identitet

Ett utländskt försäkringsbolags representation skall konstatera kundens identitet i sådana kundförhållanden om vilka social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter. Om det är sannolikt att kunden handlar för någon annans räkning, skall identifieringen med de resurser som försäkringsbolaget förfogar över utsträckas också till denne. Identifieringsuppgifterna eller uppgifter om identifikationshandlingarna skall förvaras på ett tillförlitligt sätt under minst fem år från det kundförhållandet upphörde.

82 §
Förhindrande av penningtvätt

Utan hinder av 79 § 1 mom. skall ett utländskt försäkringsbolags representation innan den slutför en affärstransaktion eller, om förhandsanmälan skulle medföra oskäliga besvär, utan dröjsmål efter det att en affärstransaktion har slutförts göra anmälan till social- och hälsovårdsministeriet, om den har anledning att betvivla det lagliga ursprunget hos de medel som har använts till de tjänster som det utländska försäkringsbolaget har betts om. Den som anmälan gäller får inte underrättas om saken.

Ministeriet har rätt att registrera anmälningarna och de uppgifter som framgår av dem. Uppgifterna får användas och överlåtas endast för bekämpande av brottslig verksamhet som avses i 4 mom i denna paragraf.

Ett utländskt försäkringsbolag skall dessutom bevara och på begäran till ministeriet överlämna alla de tillgängliga uppgifter och handlingar som kan vara av betydelse då saken utreds.

Ministeriet skall informera den förundersökningsmyndighet som saken gäller, om ministeriet på basis av det utländska försäkringsbolagets anmälan eller de uppgifter som det har fått i samband med tillsynsverksamheten anser att det finns skäl att misstänka att försäkringsbolagets tjänster används eller planeras bli använda för att dölja eller utplåna den verkliga arten, det verkliga ursprunget eller den verkliga förvaringsplatsen för medel som åtkommits genom brott eller dispositioner eller rättigheter som gäller medlen.

Ministeriet har i de fall som avses i 4 mom. rätt att meddela det utländska försäkringsbolaget ett förordnande att under högst sju dagar avstå från att utföra transaktionen, om en sådan åtgärd behövs för förundersökningsåtgärderna.

För ministeriet, det utländska försäkringsbolaget eller för de personer som i god tro har vidtagit åtgärder på deras vägnar uppstår inte ansvar för den ekonomiska skada som eventuellt föranleds av åtgärderna enligt denna paragraf.

83 §
Närmare föreskrifter om förhindrande av penningtvätt

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter som behövs för genomförande av rådets direktiv (91/308/EEG) om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar.

84 §
Ändringssökande

Ändring i beslut eller förordnande som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

Ett beslut eller förordnande som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av 13 §, 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 och 4 mom., 41 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 eller 3 mom., 45 eller 47 § eller 82 § 1, 3 eller 5 mom. kan verkställas trots besvär.

85 §
Undantag som föranleds av internationella avtal

Från denna lag kan genom förordning stadgas sådana undantag som föranleds av internationella avtal eller ömsesidiga avtal med främmande stat.

Social- och hälsovårdsministeriet kan i fråga om koassuransförsäkring och turistassistans bevilja sådana undantag från stadgandena i denna lag eller meddela sådana närmare föreskrifter som beror på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

86 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

87 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

När denna lag träder i kraft skall lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland (635/89) samt lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster (1488/92) inte tillämpas till den del dessa lagar gäller andra utländska försäkringsbolag än sådana EES-skadeförsäkringsbolag som avses i 3 § 2 mom. i denna lag.

På andra utländska försäkringsbolag än sådana som avses i 2 mom. och som före denna lags ikraftträdandet enligt lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland eller lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster har fått rätt att driva försäkringsrörelse i Finland, skall denna lag tillämpas efter den tidpunkt som nämns i 1 mom.

En sådan koncessionsansökan från tredje lands försäkringsbolag som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras enligt de krav som denna lag ställer.

Ett annat utländskt försäkringsbolag än ett sådant som avses i 2 mom. och som är verksamt i Finland när denna lag träder i kraft har rätt att driva försäkringsrörelse enligt den koncession som införts i det koncessionsregister som avses i lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland eller enligt den rätt som erhållits med stöd av lagen om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster.

RP 348/94
EkUB 60/94
Rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 228, 11.8.1992, s. 1
Rådets direktiv 92/96/EEG; EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.