396/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 29 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) som följer:

29 §

Endast sådana inhemska försäkringsbolag som av statsrådet har beviljats koncession därtill är berättigade att bevilja försäkringar som avses i denna lag. Statsrådet skall bevilja koncession, om den tilltänkta försäkringsrörelsen eller försäkringsbolagets i 2 kap. 2 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda delägare inte bedöms äventyra en sund utveckling av den lagstadgade olycksfallsförsäkringsverksamheten, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i 7 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond tillsammans (grundkapital) är minst 14 000 000 mark.

Vad 2 kap. 5 a § och 14 kap. 5 a § lagen om försäkringsbolag (1062/79) stadgar om social- och hälsovårdsministeriet gäller i tillämpliga delar statsrådet när det är fråga om koncession som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Det belopp som nämns i 1 mom. kan genom förordning ändras så att det motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.