392/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) 7 § 3 mom., 7 a § 3. mom. och 9 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (561/93) och 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 17 januari 1991 (54/91), samt

fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 januari 1991, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 9 a § som följer:

7 §

De medel som behövs för täckande av de framtida utgifter som anordnandet av det pensionsskydd som anges i 2 mom. medför, skall pensionskassan enligt grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet bokföras som ansvarsskuld, vilken omfattar även de i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda utgifterna i den mån de inkomster som pensionskassan har och som inte skall användas för andra ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter.


7 a §

Arbetsgivaren svarar inför pensionskassan för utövande konstnärer även för arbetstagarnas pensionsavgift.

9 §

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid skall dessutom i tillämpliga delar gälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79).

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om tillämpningen av 2 mom.

9 a §

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall pensionskassan för utövande konstnärer ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Kassan skall göra en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne har avgått.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Pensionskassan för utövande konstnärer skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.