390/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 4 i § och 12 § 1 mom. 2 punkten och 5 mom.,

av dessa lagrum 4 i § sådan den lyder i lag av den 27 mars 1991 (612/91), 12 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 19 november 1993 (979/93) och 5 mom. sådant det lyder i lag av den 16 december 1966 (639/66),

ändras 3 §, mellanrubriken före 12 §, 12 a och 13 §§, 13 a § 3 mom. och 13 b § 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 14 maj 1976, den 28 december 1990 och den 9 augusti 1993 (389/76, 1347/90 och 753/93), mellanrubriken före 12 § sådan den lyder i lag av den 9 februari 1962 (135/62), 12 a § sådan den lyder ändrad genom lag av den 18 januari 1985 (50/85) och nämnda lag av den 19 november 1993, 13 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 30 september 1994 (846/94) samt 13 § och 13 b § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 19 november 1993, samt

fogas till lagen nya 3 a och 12 c §§ som följer:

3 §

För anordnande av pensionsskydd skall arbetsgivare ha pensionsförsäkring i ett inhemskt försäkringsbolag, eller i en pensionskassa som grundas för arbetstagare som är anställda hos en viss arbetsgivare eller hos ett till en viss grupp av arbetsgivare hörande företag och som förutsätts i lagen om försäkringskassor (1164/92), eller arbetsgivaren skall ha en pensionsstiftelse som förutsätts i lagen om pensionsstiftelser (469/55). Skulle stiftelsens verksamhet komma att varaktigt omfatta färre än 300 arbetstagare, skall pensionerna likväl tryggas genom försäkring. Ett försäkringsbolag får inte vägra ge eller upprätthålla en hos bolaget sökt pensionsförsäkring till den del denna inte överskrider ett pensionsskydd som uppfyller i denna lag föreskrivna minimivillkor. Ett ömsesidigt försäkringsbolag kan dock vägra ge försäkring, om den som söker försäkringen inte enligt bolagsordningen kan godkännas som delägare i bolaget.

Försäkringsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser som bedriver verksamhet som avses i denna lag benämns nedan pensionsanstalter. Pensionsanstalternas gemensamma ärenden sköts av pensionsskyddscentralen enligt vad som stadgas nedan.

Försäkringsbolag skall för verksamhet enligt denna lag inneha av statsrådet beviljad koncession. Statsrådet skall bevilja ett försäkringsbolag koncession, om den tilltänkta försäkringsrörelsen eller försäkringsbolagets i 2 kap. 2 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda delägare inte bedöms äventyra en sund utveckling av pensionförsäkringsverksamheten, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs i 7 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond tillsammans (grundkapital) är minst 30 000 000 mark. Statsrådet kan foga villkor till koncessionen.

Försäkringsbolag som har fått koncession att bedriva försäkringsrörelse enligt denna lag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än verksamhet som avses i denna lag och lagen om pension för företagare och till denna verksamhet direkt förknippad återförsäkring. I försäkringsbolagets bolagsordning skall nämnas vilken försäkring bolaget har rätt att bedriva.

Det belopp som nämns i 3 mom. kan genom förordning ändras så att det motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån.

3 a §

Villkoren och grunderna för pensionsskyddet godkänns av social- och hälsovårdsministeriet. I dem får inte utan särskild orsak godkännas skiljaktigheter som är ägnade att försvåra skötseln av pensionsanstalternas gemensamma angelägenheter som avses i denna lag. Ministeriet kan av särskilda skäl även godkänna villkor som beträffande en eller flere förmåner inte uppfyller i denna lag föreskrivna minimikrav, om pensionsskyddet enligt villkoren såsom helhet kan till sitt penningvärde anses motsvara åtminstone nämnda minimiskydd, dock så att pensionen inte kan fastställas till lägre belopp än vad 5 § 1 mom. stadgar.

Har arbetstagaren rätt att erhålla pension på grund av två eller flera arbetsförhållanden, bestäms hans rätt till pension för ettvart arbetsförhållande enligt villkoren för det sista arbetsförhållandet. Skulle pensionsskyddets kapitalvärde härvid avsevärt förändras, skall pensionens belopp utan hinder av vad 1 mom. stadgar ändras så att det ursprungliga kapitalvärdet bevaras. Om arbetstagaren dock avgår med förtida ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner innan han har fyllt 60 år, beviljas pension enligt denna lag som ålderspension vid pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner, om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är lägre än 60 år och som förtida ålderspension om pensionsåldern enligt lagen om sjömanspensioner är minst 60 år.

Ansvar och förbindelser som orsakas av pensionerna
12 §

12 a §

Ett försäkringsbolag eller en pensionskassa som bedriver verksamhet som avses i denna lag skall ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse för försäkringspremien och grunderna för beräknande av ansvarsskulden. En pensionsstiftelses pensionsansvar beräknas enligt grunder som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet.

Grunderna för försäkringspremien, ansvarsskulden och pensionsansvaret skall uppgöras i första hand med beaktande till att de försäkrade förmånerna skall vara tryggade, dock med beaktande av vad 12 § stadgar om fördelningen av ansvaret och kostnaderna för pensionerna. Grunderna för sådana till försäkringen anslutna tilläggsförmåner som försäkringsbolaget inte har förbundit sig till i försäkringsavtalet skall uppgöras i första hand med beaktande av att de skall vara skäliga.

Den andel som försäkringsbolagen och försäkringskassorna skall betala av de kostnader som avses i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt i 4 mom. beaktas årligen enligt de grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet, när premien för pensionsförsäkringen bestäms. På villkor som social- och hälsovårdsministeriet uppställer och enligt grunder som det fastställer kan likväl för betalning av nämnda kostnader även tillämpas ett tillvägagångssätt som innebär fondering på förhand. Detsamma gäller även beräkning av en pensionsstiftelses pensionsansvar.

Ändras grunderna för ansvarsskulden så att ansvarets belopp minskar, används de frigjorda medlen för kostnader som nämns i 12 § 1 mom. 4 punkten enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. Om det dock är fråga om tilläggsförmåner enligt 11 §, skall skillnaden överföras till ansvar som avses i 10 kap. 2 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag och som bildats för tilläggsförmåner enligt 2 mom., om det inte på grund av särskilda skäl skall anses att de frigjorda medlen skall användas så som avses i den första meningen i detta moment.

12 c §

För täckande av det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar pensionsanstalter som bedriver i denna lag och i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden nämnd verksamhet, den i lagen om sjömanspensioner nämnda sjömanspensionskassan samt den i lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare nämnda kommunala pensionsanstalten, skall den i lagen om arbetslöshetskassor (603/84) nämnda centralkassan för arbetslöshetskassorna inom en tid som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet årligen till pensionsskyddscentralen betala en försäkringspremie som beräknas enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt procenttal av de stödavgifter som centralkassan betalt. Detta procenttal skall fastställas så att i försäkringspremie enligt uppskattning inflyter samma belopp som skulle erhållas, om för dagar som motsvarar i 7 b § 1 mom. 1-3 punkten nämnd förmån skulle betalas en mot medelpremien enligt denna lag svarande premie. I den genomsnittliga premien beaktas härvid inte den del av försäkringspremien som uppbärs för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring. Såsom lön som ligger till grund för försäkringspremien används den arbetsförtjänst som uppskattas motsvara den genomsnittliga lön som ligger till grund för den förmån som avses i 7 b § 1 mom. 1 punkten. På gemensam framställning av pensionsskyddscentralen och centralkassan för arbetslöshetskassorna kan social- och hälsovårdsministeriet bestämma att förskott på ovan nämnd försäkringspremie skall betalas.

De medel som enligt 1 mom. erhållits i försäkringspremier gottgör pensionsskyddscentralen pensionsanstalterna enligt grunder som på framställning av pensionsskyddscentralen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

13 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att fastställa den del av pensionsförsäkringspremien som arbetsgivaren skall bekosta, och som skall betalas till ett försäkringssbolag eller en pensionskassa, till ett lägre belopp än vad 12 a § och lagen om försäkringskassor stadgar om det för täckande av den brist som sålunda uppkommer i täckningen för ansvarsskulden ställs en bankgaranti, en kreditförsäkring eller en annan av social- och hälsovårdsministeriet godkänd säkerhet som med hänsyn till hur betryggande den är kan jämställas med dessa.

13 a §

När storleken på arbetspensionspremien som baserar sig på denna lag fastställs för 1995-1998 beaktas de i denna paragraf nämnda kostnaderna för pensionsanstalterna så som 12 a § 3 mom. stadgar.

13 b §

Om en kreditförsäkringsrörelse som avses i denna paragraf inte har tillräckligt med medel för att täcka kostnader som rörelsen har förorsakat pensionsskyddscentralen, svarar pensionsanstalterna tillsammans i förhållande till omfattningen av sin verksamhet i anslutning till minimiskyddet i denna lag för det belopp som saknas till och med den 31 december 2005, enligt de grunder som på framställning av pensionsskyddscentralen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. När storleken på premien för pensionsförsäkringen fastställs beaktas dessa kostnader för pensionsanstalterna så som 12 a § 3 mom. stadgar.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Försäkringsbolag som när denna lag träder i kraft bedriver verksamhet enligt denna lag eller lagen om pension för företagare får inte efter att denna lag har trätt i kraft bevilja andra försäkringar än i ovan nämnda lagar avsedda försäkringar och med dem direkt förknippade återförsäkringar.

Ett försäkringsbolag som avses i 3 § 3 mom. och som är verksamt när denna lag träder i kraft skall anpassa sin verksamhet till denna lag senast inom tre månader efter att den trätt i kraft. Bolaget skall före utgången av denna tid ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse för den ändring av bolagsordningen som lagen förutsätter och göra en registreringsanmälan om ändringen inom tre månader efter att ministeriet har givit sitt beslut.

Om bolaget inte rättar sig efter 3 mom. förfaller en sådan särskild koncession som har beviljats bolaget och som avses i 3 § 3 mom. i denna lag.

I försäkringsbolagens koncessionsregister skall beträffande de försäkringsbolag som avses i 3 mom. göras en anteckning om att verksamheten har begränsats så som 3 § 4 mom. stadgar eller att den särskilda koncessionen har förfallit.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.