383/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Förordning om Komio naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 2 och 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1941 (399/41) och 1 § 3 mom. i lag av den 28 augusti 1981 (594/81), som följer:

1 §
Syftet med att naturskyddsområdet inrättas

För att skydda en representativ åsformation på den tavastländska sjöplatån med tjärnar, skogar och kärr samt där levande arter inrättas Komio naturskyddsområde såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt skyddsområde.

2 §
Naturskyddsområdets läge och gränser

Komio naturskyddsområde omfattar ca 496 hektar statsägda områden i Loppi kommun. Gränserna för området har märkts ut med en röd streckad linje på den karta som utgör bilaga till förordningen.

Naturskyddsområdet bildas till en fastighet enligt lagen om skifte (604/51).

Naturskyddsområdet skall på ett väl synligt sätt märkas ut i terrängen.

3 §
Förbud

I Komio naturskyddsområde är det förbjudet att

1) uppföra byggnader och konstruktioner och att anlägga vägar,

2) dika, ta marksubstanser eller på annat sätt skada markgrunden eller berggrunden,

3) ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, samt att

4) döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur.

Även andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapet eller växt- och djurlivets fortbestånd är förbjudna i naturskyddsområdet.

4 §
Tillåtna åtgärder

I Komio naturskyddsområde är det, så länge områdets syfte inte äventyras, tillåtet att

1) uppföra och hålla i stånd byggnader och anläggningar och anlägga stigar som behövs för skötsel, övervakning och forskning, för guidning av allmänheten, för rekreation och för besök i området,

2) plocka bär och matsvamp,

3) meta och bedriva pilkfiske i Luutalammi,

4) återställa den naturliga utvecklingen i området,

5) underhålla vägar, stigar och anläggningar,

6) vidta åtgärder i samband med räddningstjänst och brandbekämpning, samt att

7) utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

5 §
Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen

I Komio naturskyddsområde är det, så länge områdets syfte inte äventyras, med Forststyrelsens tillstånd lovligt att

1) för forskning eller andra vetenskapliga ändamål eller för undervisningsändamål döda eller fånga djur och att samla växter och växtdelar, bon av djur och mineralprover,

2) decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig alltför kraftigt eller annars blivit skadlig

3) driva hjortdjur,

4) göra geologiska undersökningar, samt att

5) hålla i skick samfärdsleder, vattenledningar, kablar, el- och telefonlinjer samt el- och telefonanläggningar.

6 §
Underhålls- och dispositionsplan

För Komio naturskyddsområde skall utarbetas en underhålls- och dispositionsplan. Planen fastställs av miljöministeriet.

7 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna i Komio naturskyddsområde medför inte för någon större rätt än vad han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än enligt 4 och 5 §§ tillåtna åtgärder, så länge dessa inte står i strid med syftet för inrättandet av naturskyddsområdet och som behövs för vederbörlig skötsel eller användning av det.

8 §
Förvaltningen av naturskyddsområdet

Komio naturskyddsområde är i Forststyrelsens besittning och vård.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Karta

BILAGA

KOMIO NATURSKYDDSOMRÅDE, Loppi 2042 05, 06

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.