378/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 93-97 och 109 §§,

av dessa lagrum 93, 94 och 96 §§ sådana de lyder i lag av den 14 oktober 1977 (728/77) och 97 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till lagens 13 kap. nya 93 a, 93 b och 98 a §§ som följer:

93 §

Av statens medel ges årligen bidrag för underhåll av en sådan med bil farbar enskild väg för vilken har grundats ett väglag för skötseln av vägangelägenheterna och som

1) är av avsevärd betydelse för samfärdseln på orten eller som

2) behövs som tillfartsväg till fast bosättning på en sträcka på minst en kilometer och som betjänar åtminstone tre fast bosatta hushåll.

Statsbidrag beviljas inte för ett avsnitt av en väg som hör till ett väglag, om avsnittet endast används inom jord- eller skogsbruk eller endast leder till fritidsbostäder, samt inte heller för vägar eller vägavsnitt som ligger inom ett stads- eller byggnadsplaneområde.

Utan hinder av 1 mom. beviljas statsbidrag fortfarande för en enskild väg som redan fått bidrag och vid vilken det finns åtminstone ett fast bosatt hushåll.

93 a §

Maximibeloppet av bidraget enligt 93 § 1 mom. är för en väg som nämns i 1 punkten i momentet 75 procent av de kalkylerade underhållskostnaderna för vägen och för en väg som nämns i 2 punkten i momentet 75 procent av de kalkylerade underhållskostnaderna för den del av vägen som återstår, när från den till bidrag berättigande vägsträckan dras av 100 meter för varje fast bosatt hushåll inom det område som vägen betjänar. Om de kalkylerade underhållskostnaderna stadgas närmare genom förordning.

För färjsträckor och sådana broar som årligen nedmonteras utgör maximibeloppet 80 procent och för vintervägar 65 procent av de godtagbara faktiska drifts- och underhållskostnaderna.

Av statsbidragen för underhåll av färjsträckor och för broar som årligen nedmonte-

ras betalas till väglag för enskilda vägar i förskott 80 procent av de faktiska kostnaderna under det föregående året.

93 b §

Om en väg eller ett vägavsnitt på grund av förändrade förhållanden inte längre motsvarar förutsättningarna för bidrag enligt 93 § 1 mom., skall bidraget dras in.

För vägar och vägavsnitt inom stads- och byggnadsplaneområden skall bidraget dras in efter att kommunen enligt 3 § 3 mom. åtagit sig väghållningen eller när fem år har gått från det att planen har trätt i kraft.

94 §

Av statens medel kan för byggande av en väg som avses i 93 § 1 mom. beviljas bidrag som motsvarar högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna. Av särskilda skäl kan statsbidrag beviljas även för byggande av en sådan enskild väg för vilken något väglag inte har grundats för skötseln av vägangelägenheterna. Bidraget utbetalas först när väglaget har grundats.

95 §

Kommunen beslutar om de bidrag som beviljas av dess medel och om tillsynen över användningen av bidragen.

96 §

Om staten enligt denna lag beviljar bidrag för underhållet av en enskild väg, får användning av vägen för annat än trafik som gagnar vägdelägarna inte förbjudas. För regelbunden trafik på vägen krävs dock väglagets samtycke.

Har staten enligt denna lag beviljat bidrag för byggande av en enskild väg, skall stadgandena i 1 mom. iakttas under en tid av tio år efter att den sista bidragsraten lyfts.

97 §

Beslut om beviljande eller indragning av statsbidrag fattas av det vägdistrikt inom vars område vägen eller största delen av den ligger.

98 a §

I ett sådant beslut om bidrag för vägunderhåll som vägdistriktet fattat med stöd av 97 § kan väglaget söka ändring genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets vägen eller största delen av den ligger i så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

109 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Vägverket meddelar anvisningar om statsbidrag och väghållningen i fråga om vägar som är berättigade till bidrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Lagens 98 a § träder dock i kraft den 1 april 1995 och tillämpas på de besvär över beslut av vägdistriktet som nämns i 42 b § förordningen om enskilda vägar till och med den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Till de väglag som erhåller statsbidrag för underhåll av en väg med stöd av tidigare stadganden betalas bidraget för 1995 enligt nämnda stadganden under 1996. I fråga om dessa väglag fattar vägdistriktet beslut om bidrag enligt denna lag 1995. Väglaget skall höras innan beslut fattas.

I fråga om ansökningar om statsbidrag som lämnats in 1995 fattar vägdistriktet beslut enligt denna lag.

RP 324/94
TrUB 25/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.