369/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 1 kap. 8 §, 8 § 2 mom. och 20 kap. 9 § sjölagen av den 15 juli 1994 (674/94) samt

fogas till 1 kap. nya 8 a och 8 b §§ som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden om fartyg

8 §
Fartygs sjövärdighet och säkra drift

Om fartygs konstruktion, utrustning, bemanning, säkra drift och ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift samt om fartygs besiktning stadgas genom förordning. Genom förordning stadgas även om passagerarlistor och helikopterverksamhet på fartyg.


8 a §
Redarens säkerhetsledningssystem

Finska redare samt utländska redare som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde skall ha ett sådant säkerhetsledningssystem genom vilket fartygssäkerheten ombord på redarens fartyg utvecklas och upprätthålls.

Om redarens säkerhetsledningssystem stadgas genom förordning.

Trafikministeriet kan, enligt vad som stadgas genom förordning, utfärda närmare föreskrifter om redarens säkerhetsledningssystem. Sjöfartsstyrelsen kan, enligt vad som stadgas genom förordning, i enskilt fall bevilja undantag från kraven i stadgandena och bestämmelserna om redarens säkerhetsledningssystem.

8 b §
Tillsyn

Om tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna om fartygs sjövärdighet och säkra drift samt ledningsarrangemang i anknytning till en säker drift ävensom tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna om redarens säkerhetsledningssystem gäller lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/95) och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

20 kap.

Straffstadganden

9 §
Fartygssäkerhetsförseelse och förseelse som innebär äventyrande av fartygssäkerheten

Den som bryter mot stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 1 kap. 8 eller 8 a § skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för fartygssäkerhetsförseelse dömas till böter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 1 kap. 8 eller 8 a § så att gärningen är ägnad att äventyra fartygssäkerheten, skall för förseelse som innebär äventyrande av fartygssäkerheten dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid fartygssäkerhetsförseelse och förseelse som innebär äventyrande av fartygssäkerheten får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om förseelsen med beaktande av omständigheterna är ringa.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 344/94
TrUB 26/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.