363/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom., 4 § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom. samt 6 § patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86),

av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1993 (754/93) och 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (973/93), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 9 augusti 1993 och den 19 november 1993, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen en ny 7 a §, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För personskada som åsamkats en patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland (patientskada) utges ersättning enligt denna lag.


4 §
Försäkringsskyldighet

Den som underlåtit att ta försäkring är skyldig att för tiden för underlåtenheten erlägga högst tiodubbel försäkringspremie. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om hur den försäkringspremie som ligger till grund för den förhöjda premien skall beräknas.


5 §
Försäkringsgivare

I denna lag nämnd försäkring kan beviljas av ett försäkringsbolag som enligt lagen om försäkringsbolag (1062/79) har rätt att bedriva sådan försäkringsrörelse i Finland som hör till skadeförsäkringsklass 13.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas på motsvarande sätt på sådant utländskt försäkringsbolag som har en representation i Finland eller som här bedriver fritt tillhandahållande av försäkringstjänster såsom därom särskilt stadgas.

Samtliga försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsrörelse i Finland skall höra till patientförsäkringsföreningen. Föreningen svarar för ersättningsverksamheten enligt denna lag och kan bevilja försäkringar för medlemsbolagens räkning. Föreningen ansvarar för skada då fall av underlåtenhet att ta försäkring föreligger samt bestämmer och uppbär i 4 § 2 mom. nämnd förhöjd försäkringspremie.


6 §
Anmälan av villkoren för patientförsäkring och av försäkringspremierna

Försäkringsbolaget skall skriftligen tillställa

social- och hälsovårdsministeriet de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren för patientförsäkring för kännedom senast en månad innan de tas i bruk.

Ministeriet kan vid behov kräva att försäkringsbolaget tillställer ministeriet en utredning om de grunder för försäkringspremierna, formulär och andra handlingar som bolaget använder i kontakterna med försäkringstagarna.

Patientförsäkringspremierna skall dock med beaktande av tryggandet av de försäkrades förmåner beräknas så att försäkringspremierna är skäliga i förhållande till kostnaderna för försäkringarna.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov föreskrifter om den riskklassificering som ligger till grund för statistikföringen av försäkringar och skador.

Försäkringsbolagen skall så som ministeriet bestämmer låta utföra sådana undersökningar och beräkningar som åliggandena enligt denna paragraf förutsätter.

7 a §
Försäkringstagarens rätt att uppsäga försäkringen

Försäkringstagaren kan under försäkringsperioden säga upp försäkringen att övergå till ett annat försäkringsbolag. Uppsägningen skall göras skriftligt. Till uppsägningsanmälan skall bifogas ett intyg över en ny försäkring.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 326/94
ShUB 49/94
Rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.