356/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis

I enliget med riksdagens beslutet stadgas:

1 §
Produktionsområde

Med produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis (produktionsområde) avses i denna lag Tyrnävä, Limingo och Temmes kommuner.

2 §
Potatisodling

Inom produktionsområdet får endast utsädespotatis som uppfyller av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivna kvalitetskrav marknadsföras för att användas för produktion av utsädespotatis och odling av potatis.

Jord- och skogsbruksministeriet kan efter att ha hört produktionsområdets producentorganisationer meddela föreskrifter om användningen av utsädespotatis inom produktionsområdet.

3 §
Växtskydd

Jord- och skogsbruksministeriet skall bestämma om växtskyddet på produktionsområdet enligt vad som krävs för att förutsättningarna för produktion av en frisk högklassig utsädespotatis skall kunna bibehållas på produktionsområdet.

4 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet marknadsför eller använder utsädespotatis i strid med 2 § eller bestämmelser utfärdade med stöd av denna lag eller bryter mot en växtskyddsbestämmelse som utfärdats med stöd av denna lag skall för brott mot lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis dömas till böter.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 22 mars 1995.

Genom denna lag upphävs lagen om en skyddszon kring centralen för utsädespotatis (1010/88).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 364/94
JsUB 41/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.