355/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller en övergång från det finländska tvåprissystemet för mjölk till ett kvotsystem enligt Europeiska gemenskapens råds förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter samt till tillämpning av kompletterande gemenskapslagstiftning från och med den 1 april 1995.

2 §
Behörig myndighet

Verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnäringsdistrikten.

Ministeriet kan i fråga om någon uppgift eller uppgiftskategori överföra uppgifter som hör till dess behörighet på landsbygdsnäringsdistrikten. Referenskvantiteten och den fettprocent som hör samman med referenskvantiteten (grundfettprocent) fastställs av det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

I landskapet Åland utför länsstyrelsen de uppgifter som enligt denna lag ankommer på landsbygdsnäringsdistrikten.

3 §
Register

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner mjölkuppköparna samt för register över mjölkuppköpare, mjölkproducenter, fastställda referenskvantiteter, fettprocenter och avgifter som skall betalas. Ministeriet kan ge dessa uppdrag eller en del av dem till en sammanslutning som förbinder sig att följa ministeriets anvisningar och föreskrifter. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om registrens innehåll och uppläggning.

2 kap.

Fastställande av referenskvantiteter

4 §
Referenskvantiteter för mejerimjölk

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer på producentens ansökan eller på grundval av en registrerad uppköpares anmälan en individuell referenskvantitet och grundfettprocent för en producent av mejerimjölk som producerar eller börjar producera mjölk. Referenskvantiteten är den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som producenten under en tolvmånadersperiod som börjar den 1 april respektive år har rätt att leverera till uppköparen utan tilläggsavgift.

5 §
Grund för referenskvantiteten

Grund för fastställandet av den referenskvantitet mejerimjölk som en lägenhet förfogar över under den period som börjar den 1 april 1995 är den produktionskvot som gäller för producenten enligt lagen om temporära produktionskvoter för mjölk (570/84). Som grundfettprocent fastställs den genomsnittliga fetthalten i mjölk som lägenheten levererat till mejeri 1994.

6 §
Referenskvantiteter för direktförsäljning

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer på ansökan en individuell referenskvantitet för en producent som säljer mjölk eller mjölkekvivalenter direkt för konsumtion. När referenskvantiteten fastställs används som grund den större av de kvantiteter mjölk som lägenheten levererat för konsumtion under de föregående två kalenderåren.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer ekvivalenter för ost och andra mjölkprodukter, med undantag för grädde och smör, som levereras från lägenheten samt meddelar vid behov närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas i ansökan samt om ansökningsförfarandet.

7 §
Uppköparens meddelande och fastställande av referenskvantiteter

En registrerad uppköpare skall meddela jord- och skogsbruksministeriet eller en av ministeriet utsedd registeransvarig och producenten samt landsbygdsnäringsdistriktet i 5 § avsedd produktionskvot och fettprocent hos mjölken i fråga om de producenter som levererar mjölk till mejeri den 31 mars 1995.

Om mjölkproducenten anser att den produktionskvot som uppköparen meddelat inte motsvarar lägenhetens gällande produktionskvot eller att mjölkens fettprocent är större än vad som meddelats, skall producenten inom 30 dagar efter att han fått det meddelande som avses i 1 mom. söka ändring hos landsbygdsnäringsdistriktet genom skriftligt rättelseyrkande. Av särskilda skäl kan också en ansökan som gjorts senare behandlas.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall meddela den sammanlagda kvantiteten av produktionskvoterna till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer den procentandel av produktionskvoten som skall fastställas som referenskvantitet för de enskilda producenterna. Referenskvantiteten och grundfettprocenten betraktas som fastställd utan något särskilt beslut genom det meddelande om saken som landsbygdsnäringsdistriktet sänder till den registrerade uppköparen. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om de meddelanden som avses i denna paragraf.

3 kap.

Särskilda stadganden

8 §
Försummad tilläggsavgift

Om den avgiftsskyldige inte har betalt tilläggsavgiften eller om han har betalt för litet i avgift, skall han på det belopp som inte har erlagts betala ett avgiftstillägg om en mark för varje fullt belopp av ett hundra mark per påbörjad kalendermånad, räknat från ingången av den månad då avgiften borde ha betalts till utgången av den månad som föregår förfallodagen eller, om avgiften redan har betalts, till utgången av den månad som föregår betalningsdagen.

För indrivning av obetalda tilläggsavgifter gäller i tillämpliga delar lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) och vad som stadgas med stöd av den.

9 §
Övrig verkställighet

Vid verkställigheten och tillämpningen av Europeiska gemenskapens lagstiftning enligt 1 § iakttas dessutom lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94).

10 §
Delegation

För beredningen och uppföljningen av de nationella åtgärder som avses i denna lag tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en delegation vars uppgift är att följa hur kvotsystemet för mjölk och mjölkprodukter fungerar i Finland och vid behov ge förslag om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av systemet.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar som skall företräda jord- och skogsbrukministeriet, jordbruksproducenternas centralorganisationer och mejeriföretagen. För medlemmarna kan utses personliga suppleanter.

Angående delegationen gäller vad som bestäms i statsrådets beslut om kommittéer (218/88).

11 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring fick del av beslutet. Hos besvärsnämnden överklagas också beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland har fattat i ärenden som avses i denna lag.

Besvärsskriften kan också tillställas den myndighet i vars beslut ändring söks. Denna myndighet skall därvid sända landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd besvärsskriften jämte bilagor samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om saken.

Ändring i besvärsnämndens samt jord- och skogsbrukministeriets beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas bara om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen eller om det finns något annat vägande skäl att bevilja tillstånd. Besvärsnämndens beslut skall följas även om beslutet har överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

12 §
Avgifter för beslut

För beslut som meddelas med stöd av denna lag uppbärs en avgift så som särskilt stadgas eller bestäms om uppbörd av avgifter.

13 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av denna lag.

4 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 22 mars 1995 och gäller till och med den 31 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

15 §
Övergångsstadganden

En producent som med stöd av ett avtal som han ingått med staten eller med stöd av en författning som upphävts med anledning av Finlands anslutning till Europeiska unionen annars har rätt att återuppta produktionen och på vars nämnda rätt anslutningsfördraget inverkar negativt, har rätt att på ansökan få en referenskvantitet som motsvarar hans tidigare produktionsrätt.

Delegationen enligt 26 § lagen om temporära produktionskvoter för mjölk fortsätter sin verksamhet tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt den delegation som avses i 10 §.

RP 361/94
JsUB 43/94
Rådets förordning (EEG) nr 3950/92; EGT nr L 405, 31.12.1992, s. 1, ändr. (EEG) nr 1560/93; EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 30, (EEG) nr 647/94; EGT nr L 80, 24.3.1994, s. 16 och (EEG) nr 1883/94; EGT nr L 197, 30.7.1994, s. 25,
kommissionens förordning (EEG) nr 536/93; EGT nr L 57, 10.3.1993, s. 12, ändr. (EEG) nr 1756/93; EGT nr L 161, 2.7.1993, s. 48 och (EEG) nr 470/94; EGT nr 59, 3.3.1994 s. 5.

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.