350/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 171 § 2 mom.,

ändras 170 § 1 mom. och 171 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 169 a och 171 a §§ som följer:

169 a §

Granskning kan verkställas också uteslutande för inhämtande av uppgifter som kan användas vid beskattningen av en annan skattskyldig (jämförelseuppgiftsgranskning).

Jämförelseuppgiftsgranskning kan dock inte verkställas i ett i kreditinstitutslagen (1607/93) avsett kreditinstitut som fått koncession och inte heller i en sådan filial till ett kreditinstitut som fått koncession och som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93). Uppgifter som framkommit vid sådan granskning av ett kreditinstitut eller ett kreditinstituts filial som avses i 169 § kan dock användas vid beskattningen av en annan skattskyldig.

170 §

Var och en skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket på basis av namn, bankkontonummer, kontotransaktion eller annan motsvarande identifikation lämna uppgifter som kan behövas för beskattning av annan skattskyldig eller ändringssökande och som framgår av handlingar som han har i sin besittning eller som han annars känner till, om han inte enligt lag har rätt att vägra att avge vittnesmål i saken. Ingen får dock vägra att ge sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.


171 §

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfund skall på begäran av skattestyrelsen eller länsskatteverket lämna eller för granskning förete sådana uppgifter som kan behövas för beskattning eller handläggning av ett ärende som gäller ändringssökande och som framgår av handlingar som myndigheten eller det offentliga samfundet har i sin besittning eller som de annars känner till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra att ge sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på beskattningen.

171 a §

Skatteförvaltningen har rätt att utan avgift få sådana för beskattningen behövliga uppgifter som avses i detta kapitel.

Om någon statlig eller kommunal myndighet lämnar ut omfattande uppgifter i form av massutlämnande till skatteförvaltningen, ersätter skatteförvaltningen myndigheten för de utgifter som i genomsnitt åsamkats myndigheten, med undantag för kostnader för den allmänna förvaltningen och kapitalkostnader samt hyreskostnader för maskiner och anläggningar och lokalkostnader.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 336/94
StaUB 98/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.