344/1995

Riksdagens beslut om ändring av 19 § riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 1 mom. riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/88) samt

fogas till 19 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. som följer:

19 §

Vid den första riksdagen under valperioden väljer riksdagen inom sig tre revisorer och för var och en av dem en personlig suppleant. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av elektorerna. Om elektorerna inte är eniga om valet verkställs det med iakttagande av proportionellt valsätt. De på detta sätt valda tre revisorerna utser tillsammans en fjärde revisor och en suppleant för honom, som båda skall ha avlagt examen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR) eller examen för av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR). Revisorerna skall granska riksdagens bokslut och bokföring samt förvaltning.

Revisorernas mandattid börjar vid ingången av det kalenderår som följer på riksdagsmannaval och upphör i slutet av det kalenderår då nästa val förrättas. Revisorernas uppdrag upphör när den sista berättelsen om deras mandattid har avlåtits till riksdagen. De revisorer som valts av riksdagen kan entlediga den revisor de själva valt och hans suppleant under pågående mandatperiod. Den revisor som revisorerna valt och hans suppleant kan avgå under pågående mandattid genom att meddela detta till de revisorer som valts av riksdagen.Dessa ändringar av räkenskapsstadgan träder i kraft samma dag som lagen den 17 mars 1995 om ändring av riksdagsordningen (338/95) och de skall anses ha förfallit samma dag som denna lag, om den förfaller.

TKF 5/94
GrUB 20/94

Helsingfors den 10 februari 1995

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.