339/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 1 § lagen om riksrätten

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 1 § 2 mom. lagen den 25 november 1922 om riksrätten (273/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 mars 1983 (282/83), som följer:

1 §

Riksrätten består av presidenten i högsta domstolen såsom ordförande och såsom ledamöter presidenten i högsta förvaltningsdomstolen, de tre i tjänsten äldsta hovrättspresidenterna och en professor i lagfarenhet vid Helsingfors universitets juridiska fakultet, som inom sig utser denne jämte en suppleant för honom för fyra år, samt sex övriga ledamöter som jämte personliga suppleanter utses av riksdagen för fyra år. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas förrättas valet av riksdagens elektorer. Är elektorerna inte eniga om valet, skall detta förrättas med iakttagande av proportionellt valsätt. Är presidenten i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen förhindrad att delta i förhandlingarna, inkallas i stället för honom den i tjänsten äldsta ledamoten av samma domstol. Vid förhinder för hovrättspresident träder i hans ställe den i tjänsten äldsta av de hovrättspresidenter som inte är ledamöter av riksrätten. I vald ledamots ställe träder vid behov hans suppleant och i ordförandes ställe presidenten i högsta förvaltningsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 20 mars 1995.

LM 110/94
GrUB 19/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.