338/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, upphävs i riksdagsordningen 42 a § 2 mom., sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 mars 1983 (278/83),

ändras 42 a § 1 mom., 83 § 4 och 5 mom., 83 a § 3 mom., 86 § 1 och 2 mom. och 88 a §, dessa lagrum sådana de lyder 42 a § 1 mom. och 86 § 1 och 2 mom. i nämnda lag av den 18 mars 1983, 83 § 4 och 5 mom. och 88 a § i lag av den 22 juli 1991 (1078/91) och 83 a § 3 mom. i lag av den 31 maj 1937 (249/37), som följer:

42 a §

Valperiodens första riksdag skall inom sju dagar från dess öppnande inom sig välja fem justeringsmän och en suppleant för var och en av dem. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet med iakttagande av proportionellt valsätt. Justeringsmännens mandatperiod börjar så snart de har valts och fortgår tills nytt val av justeringsmän har förrättats, om inte riksdagen på förslag av talmanskonferensen beslutar att justeringsmännen skall tillsättas på nytt.

83 §

Bankfullmäktige väljs vid valperiodens första riksdag. Deras uppdrag börjar så snart de har valts och fortgår tills nytt val av bankfullmäktige har förrättats. Valet verkställs av riksdagen, om den är enig om valet. Vid valförrättningen skall bestämmas vilka tre som skall utgöra de ordinarie bankfullmäktige och vilka två bland förstärkta fullmäktige som vid behov skall träda i stället för medlemmarna av de ordinarie bankfullmäktige och i vilken ordning. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av elektorerna. Om elektorerna inte är eniga om valet, förrättas valet med iakttagande av proportionellt valsätt.

På det sätt som i 4 mom. stadgas för val av bankfullmäktige utser lagtima riksdag årligen fem revisorer att verkställa den revision för det löpande året som bankens och de nämnda fondernas förvaltning skall genomgå efter årets utgång samt för varje revisor en suppleant.

83 a §

Valet verkställs av riksdagen, om den är enig om valet. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas förrättas valet av elektorerna. Om elektorerna inte är eniga om valet verkställs valet med iakttagande av proportionellt valsätt.

86 §

Riksdagens svar, skrivelser och riksdagsbeslut på finska och svenska sätts upp av riksdagens kansli under uppsikt av justeringsmännen.

Riksdagen godkänner den skrivelse som innehåller meddelande om val av talman och vicetalmän.


88 a §

Vid valperiodens första riksdag skall tillsättas minst fem statsrevisorer som skall vara riksdagsmän. Valet av statsrevisorer förrättas av riksdagen, om den är enig om valet. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas verkställs valet av elektorerna. Om elektorerna inte är eniga om valet förrättas valet med iakttagande av proportionellt valsätt. I samma ordning väljs lika många suppleanter. Riksdagen skall fastställa en instruktion för revisorerna.


Denna lag träder i kraft den 20 mars 1995.

LM 110/94
GrUB 19/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.