329/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 februari 1995

Trafikministeriets beslut om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice

Trafikministeriet har med stöd av 23 a § och 29 § 2 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91), dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 15 juli 1994 (662/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut definieras de principer som länsstyrelserna skall följa när de använder sådana anslag för upprätthållande och utvecklande av kollektivtrafikservice som anvisats för ändamålet i statsbudgeten och som trafikministeriet kvoterat för dem.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) stamtrafik med buss eller taxi skötta nödvändiga basservicekommunikationer av regelbunden karaktär mellan kommuncentra och över kommungränser eller sådana med buss eller taxi skötta basservicekommunikationer av regelbunden karaktär inom kommunen som tillfredsställer olika befolkningsgruppers transportbehov, och med

2) stadsmässig lokaltrafik kollektivtrafik med täta turer som i första hand tillgodoser det interna transportbehovet inom ett tätortsområde.

3 §
Användningsändamål för länsstyrelsernas kvoter

Länsstyrelsen kan med anslag som trafikministeriet anvisat att användas av den och vid behov för olika användningsändamål,

1) köpa stamtrafik som bedrivs med buss eller personbil och som kompletterar den trafik som är beroende av inkomster av kunder,

2) på ansökan av en kommun bevilja statsbidrag för upprätthållande av stadsmässig lokaltrafik, sänkningar av biljettpriserna och utvecklande av kollektivtrafikinformationen till kommuner som med stöd av 1 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg (666/94) innehar behörighet för linjetrafiktillstånd eller som har stadsmässig lokaltrafik,

3) på ansökan av en kommun bevilja kommuner som har gemensam lokaltrafik med de kommuner som avses i 2 punkten statsbidrag för sänkningar av biljettpriserna inom stadsmässig lokaltrafik och utvecklande av kollektivtrafikinformationen,

4) på ansökan av en kommun bevilja kommuner som hör till samma pendlingsregion som de kommuner som avses i 2 punkten statsbidrag för sänkningar av biljettpriserna inom kollektivtrafiken och utvecklande av kollektivtrafikinformationen, samt

5) köpa tjänster för utvecklande av kollektivtrafikinformationen.

4 §
Användningsändamål för statsbidrag som beviljas kommuner

Kommunen får använda statsbidrag som beviljats med stöd av 3 § 2, 3 och 4 punkten till att

1) köpa trafik som bedrivs med buss eller taxi och som kompletterar den busstrafik som är beroende av inkomster av kunder,

2) finansiera en biljettprissättning som stöder regelbundet kollektivtrafikresande inom kommunen, regionen eller pendlingsregionen, och till att

3) utveckla kollektivtrafikinformationen.

5 §
Principer vid köp av trafiktjänster

Länsstyrelsen skall följa följande principer vid köp av trafiktjänster:

1) vid köp av tjänster iakttas stadgandena och föreskrifterna om offentlig upphandling,

2) avtal om köp kan ingås endast med företag som innehar kollektivtrafiktillstånd eller taxitillstånd,

3) de köpta tjänsterna skall produceras med det trafikmedel som är förmånligast med hänsyn till efterfrågan,

4) innan tjänster köps skall tillräckligt säkerställas att den trafik som är beroende av inkomster av kunder utnyttjas effektivt och att ny trafik som är beroende av sådana inkomster inte kan skapas,

5) medel får inte användas till köp av överlappande eller annars oändamålsenligt eller oekonomiskt anordnad trafik,

6) den trafik som köps skall vara så mångsidigt användbar som möjligt,

7) när den trafik som köps planeras och kraven på materiel definieras skall hela befolkningens, även barns, åldringars och handikappades behov beaktas i mån av möjlighet,

8) den köpta trafiken får inte vålla olägenhet för linjetrafiken,

9) informationsansvaret kan delas, men företaget skall ta in den köpta trafiken i de tidtabeller som är avsedda för allmänheten, och

10) de speciella förhållandena i skärgården skall beaktas.

En förutsättning för att en kommun skall beviljas statsbidrag för köp av trafiktjänster är att kommunen förbinder sig att iaktta de principer som anges i 1 mom. vid köp av trafiktjänster.

6 §
Principerna vid finansiering av biljettprissättningen

Vid finansiering av biljettprissättningen skall följande principer iakttas:

1) trafikidkarna skall behandlas opartiskt,

2) statsbidrag kan riktas endast till prissänkningar som överstiger 25 procent av grundtaxan enligt trafikministeriets taxebeslut samt på övergångsrätt för regelbundet resande,

3) som betalningsmedel kan användas uppvisningsbiljett eller smartkort som kan omfatta säsongbiljett, seriebiljett och bytesrätt,

4) när smartkort används som betalningsmedel skall betalningssystemet vara tekniskt öppet och oberoende av tillverkare och smartkortet skall duga som betalningsmedel i alla bilar, och

5) statsbidrag kan inte beviljas för sänkning av priset på engångsbiljetter eller för prissänkningar som inriktas enbart på vissa grupper av användare.

7 §
Kommunens finansieringsandel

För att en kommun skall beviljas statsbidrag enligt 4 § förutsätts att kommunen deltar i finansieringen med en lika stor andel som staten. Som kommunens finansieringsandel kan förutom medel som används för de syften som definieras i 4 och 5 §§ samt i 6 § 1-4 punkten även godkännas en prissänkning som gäller engångsbiljetter eller vissa grupper av användare om prissänkningen motsvarar förutsättningarna i 6 § 1-4 punkten.

8 §
Uppsägning och hävning av avtal

I avtal om köp och prissättning av trafik för viss tid skall villkoren för hävning av avtalet definieras. I ett sådant avtal som gäller tills vidare skall även uppsägningstiden och uppsägningsvillkoren definieras.

9 §
Återkrav av statsbidrag

Om återkrav av statsbidrag stadgas i 24 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) samt i 1 § lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/94).

Statsbidrag kan även återkrävas om statsbidraget använts till att köpa trafik som enligt 14 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (662/94) vållar olägenhet för befintlig linjetrafik.

10 §
Övervakning

Länsstyrelsen övervakar användningen av de statsbidrag den beviljat.

Trafikministeriet har rätt till information om användningen och verkningarna av den statliga finansieringen.

11 §
Ikraftträdande och övergångsstadgande

Detta beslut träder i kraft den juni 1995. Beslutets 3 § 2 punkt träder dock beträffande städer med behörighet för tillstånd i kraft den 1 januari 1996.

Förutom de betalningsmedel som nämns i 6 § 3 punkten i detta beslut kan även seriebiljetter användas till och med den 31 maj 1996.

Från den 1 januari till den 31 maj 1995 tillämpas trafikministeriets beslut av den 11 november 1993 om bidrag till stadstrafik (956/93) och finansiering av basservicetrafik (957/93).

Statsbidraget till stadstrafik som avses i 3 § 2 punkten beviljas fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 31 december 1995 av trafikministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 27 februari 1995

Trafikminister
Ole Norrback

Chefen för vägtrafikavdelningen, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.