326/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 10 a § patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 a § 1 mom. patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86), sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (973/93), som följer:

10 a §
Ersättningsförhöjning

Fördröjs utbetalningen av ersättning som avses i denna lag, skall patientförsäkringsföreningen betala den fördröjda ersättningen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldigheten att betala ersättningen förhöjd gäller dock inte prestationer som grundar sig på samordning eller regressrätt mellan försäkrings- eller pensionsanstalter som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som har anhängiggjorts vid patientförsäkringsföreningen och i vilket ersättningsyrkande har framställts innan lagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning av ersättningen tillämpas dock på sådana ersättningsposter som förfaller till betalning den dag då denna lag träder i kraft eller senare.

RP 292/94
EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.