311/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 39 b § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 39 b § 2 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (594/86), som följer:

39 b §

Förmånshöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen, och den skall beräknas på varje dag av dröjsmålstiden, dock så att ränteförhöjningen på grund av dröjsmål bestäms enligt den högsta räntefoten under dröjsmålstiden. Denna anses börja då tre kalendermånader förflutit från utgången av den månad då den försäkrade till pensionsanstalten lämnat in sin ansökan eller framställt annat motsvarande anspråk samt en sådan utredning om förmånens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom. Härvid beaktas även pensionsanstaltens möjligheter att skaffa utredning. Om pension eller ersättning som avses i 26 § inte ännu har avgjorts slutligt, anses dröjsmålstiden börja först då en månad förflutit från utgången av den månad då meddelande om nämnda pension eller ersättning kommit till pensionsanstalten. På förmånsrat som med stöd av ett och samma beslut skall utges senare beräknas förhöjningen från förfallodagen.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.