306/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 27 § landsbygdsnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § 8 mom. landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90), sådant det lyder i lag av den 10 september 1993 (805/93), som följer:

27 §
Statens ansvar

En årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen kan uppbäras hos låntagaren på gottgörelse som avses i den sista meningen i 7 mom. Anteckning om detta skall göras i skuldebrevet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på belopp som skall uppbäras tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdan-det. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att betala gottgörelse leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.