281/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Luftfartslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Vid luftfart inom finskt område skall denna lag iakttas.

Denna lag skall iakttas även vid luftfart med finskt luftfartyg utanför finskt område, om inte något annat följer av de internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Under de förutsättningar som nämns i 2 mom. samt så som därom i fråga om ett enskilt luftfartyg och dess besättning har överenskommits mellan behöriga myndigheter i Finland och den stat där luftfartyget är registrerat, skall 3-5 och 12 kap. iakttas även vid luftfart med utländskt luftfartyg utanför finskt område, om en operatör (operator) som råder över ett sådant luftfartyg med stöd av hyresavtal eller något annat dylikt avtal har sin bonings- eller hemort eller sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Finland.

2 §
Utfärdande av trafikregler för luftfart samt vissa bestämmelser som gäller luftfart

Luftfartsverket utfärdar och publicerar trafikregler för luftfart samt meddelar andra behövliga föreskrifter som skall iakttas vid luftfart inom finskt område för förebyggande av sammanstötningar eller andra olyckshändelser, olägenheter eller skador. Luftfartsverket skall förhandla med försvarsministeriet eller inrikesministeriet innan en sådan ändring i trafikreglerna görs som inverkar på specialbehoven inom den militära luftfarten eller gränsbevakningsväsendets luftfartsverksamhet.

Luftfartsverket fastställer och publicerar vid behov bestämmelser enligt de internationella normerna för luftfart och utfärdar bestämmelser om i Finland behövliga undantag och tillägg till dessa normer inom gränserna för vad de internationella förpliktelser som är bindande för Finland tillåter. Om föreskrifter enligt de internationella normerna som gäller undersökning av luftfartsolyckor stadgas särskilt.

3 §
Militär luftfart

Om militär luftfart stadgas särskilt genom förordning. Stadgandena i 66 § i denna lag och de trafikregler för luftfart som Luftfartsverket utfärdar samt de föreskrifter som Luftfartsverket meddelar med stöd av 52 och 56 §§ skall dock iakttas även vid militär luftfart.

Militärt luftfartyg som utför territoriellt övervakningsuppdrag eller utför övningsuppdrag inom ett område som är förbjudet för annan luftfart kan dock, så som därom stadgas särskilt, avvika från de trafikregler och föreskrifter som avses i 1 mom., om utförandet av uppdraget förutsätter det och om flygsäkerheten inte äventyras.

4 §
Undantag som gäller statsluftfartyg

Om inget hinder föreligger med tanke på flygsäkerheten, kan Luftfartsverket meddela från denna lag avvikande föreskrifter om luftfart med luftfartyg och bevilja enskilda undantag från denna lag för ett luftfartyg som utan att vara militärt används uteslutande för statsändamål.

Stadgandena i 66 § och de trafikregler för luftfart som Luftfartsverket utfärdar samt de föreskrifter som Luftfartsverket meddelar med stöd av 52 § skall dock iakttas även vid luftfart med luftfartyg som används för statsändamål.

Luftfartyg som används för statsändamål och som utför territoriellt övervakningsuppdrag eller utför övningsuppdrag inom ett område som är förbjudet för annan luftfart kan dock, så som därom stadgas särskilt, avvika från de trafikregler som avses i och föreskrifter enligt 2 mom., om utförandet av uppdraget förutsätter det och om flygsäkerheten inte äventyras.

När ett statsluftfartyg används för de ändamål som nämns i 3 mom. kan det utrustas med specialanordningar, i fråga om vilka den myndighet som använder luftfartyget skall ansvara för godkännande, användning och tillsyn.

5 §
Undantag som gäller luftfartyg av särskild art

Om inget hinder föreligger med hänsyn till flygsäkerheten, kan Luftfartsverket meddela från 2-6, 8 och 11 kap. avvikande föreskrifter om luftfartyg av särskild art och om användningen av dessa luftfartyg samt bevilja luftfartyg av särskild art enskilda undantag från nämnda stadganden.

Med luftfartyg av särskild art avses luftfartyg som inte har någon förare eller som framdrivs med någon annan kraftkälla än en motor eller som med hänsyn till konstruktion, manöversätt eller bruksändamål kan anses vara av särskild art, såsom segelflygplan, motorsegelflygplan, ultralätta flygplan, luftskepp eller varmluftsballonger.

6 §
Luftfart inom finskt område

Ett luftfartyg som används till luftfart inom finskt område skall ha finsk nationalitet eller nationalitet i en stat som är medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO), eller ett särskilt, av Luftfartsverket utfärdat tillstånd, om inte något annat följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om det tillstånd som avses i 1 mom. och om villkoren för detta tillstånd.

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om sådana anordningar som används till luftfart och som inte kan betraktas som luftfartyg samt om användningen av dessa anordningar, om det är nödvändigt med tanke på flygsäkerheten eller för att hindra skadliga miljöverkningar. Anordningar som avses i detta moment är bland annat fallskärmar, samt glidare, skärmar, modellflygplan samt vädersonder av ett visst slag.

7 §
Förbjudande och inskränkning av luftfart

Av tvingande försvarsskäl eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet kan luftfarten inskränkas eller förbjudas så som stadgas närmare genom förordning.

För upprätthållande av allmän ordning och säkerhet kan Luftfartsverket tillfälligt inskränka eller förbjuda luftfarten inom ett visst område för en tid av högst två veckor.

2 kap.

Luftfartygs registrering, nationalitet och märkning

8 §
Luftfartygsregistret

För främjande av flygsäkerheten och individualisering av luftfartyg för Luftfartsverket ett offentligt luftfartygsregister, med hjälp av vilket flygverksamheten och luftfartygens luftvärdighet övervakas. Registret kan föras med hjälp av automatisk databehandling.

I registret införs behövliga uppgifter om luftfartyget, dess ägare, innehavare, operatör och ombud. I registret införs också i luftfartyg fastställda inteckningar och förnyande och dödande av dessa inteckningar samt ändringar i inteckningarnas inbördes förmånsrätt.

Följande uppgifter om ett luftfartygs ägare, innehavare, operatör och ombud får såsom personuppgifter införas i registret:

1) namn, adress och övriga kontaktuppgifter,

2) personbeteckning eller affärs- och samfundssignum samt

3) hemort.

I fråga om innehavare och operatör får dessutom införas besittnings- och nyttjanderättens art.

Luftfartsverket kan publicera en förteckning över de uppgifter som har införts i registret. I fråga om ägare, innehavare, operatör och ombud får publiceras namn, adress och kontaktuppgifter.

9 §
Registreringsvillkor

Ett luftfartyg får registreras i Finland, om

1) luftfartygets ägare, innehavare eller operatör är bosatt eller, ifall det är fråga om en juridisk person, har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om

2) luftfartyget har ett luftvärdighetsbevis som har utfärdats eller godkänts i Finland.

Om ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg är bosatt eller, om det är fråga om en juridisk person, har sin hemort i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska gemenskapen än Finland, är en ytterligare förutsättning för registrering att luftfartygets huvudsakliga avgångsplats är i Finland.

En ägare, innehavare eller operatör skall ha ett behörigt ombud i Finland.

Ett luftfartyg som är registrerat i en främmande stat får inte registreras i Finland.

Luftfartsverket kan av särskilda skäl registrera ett luftfartyg i Finland utan hinder av vad 1 mom. 1 punkten stadgar om ägarens, innehavarens eller operatörens bonings- eller hemort.

10 §
Ansökan om registrering

Ansökan om registrering skall göras hos Luftfartsverket. Ansökan skall åtföljas av en utredning om att de villkor som stadgas i 9 § uppfylls samt av annan utredning som närmare bestäms av Luftfartsverket.

11 §
Interimistisk registrering

Om de villkor för registrering som stadgas i 9 § 1 mom. 1 punkten samt 2-4 mom. uppfylls, får ett luftfartyg på ansökan registreras interimistiskt för viss tid.

Ett luftfartyg som är under byggnad får på ansökan registreras interimistiskt för viss tid, om arbetet har fortskridit så långt att fartyget kan identifieras och de villkor för registrering som stadgas i 9 § 1 mom. 1 punkten samt 2-4 mom. uppfylls.

12 §
Ändringar i registeruppgifterna

Om ett luftfartyg byter ägare, innehavare eller operatör eller om ett ombud för någon av dessa byts eller om en ändring har skett i de villkor för registrering som nämns i 9 § 1-3 mom. eller i andra omständigheter som finns upptagna i registret och som Luftfartsverket närmare fastställer, skall ägaren anmäla detta till Luftfartsverket. Till anmälan skall fogas en utredning som Luftfartsverket föreskriver.

Har ett luftfartyg för längre tid än 30 dagar överlåtits till någon annan för att användas av denne för egen räkning, skall överlåtaren anmäla detta till Luftfartsverket. Anmälan enligt detta moment skall åtföljas av avtalshandlingen eller undertecknas av parterna.

Ett luftfartygs ägare, innehavare eller operatör kan, när hans äganderätt, besittningsrätt eller nyttjanderätt har upphört, anmäla uppgift om detta för införande i registret. Till anmälan skall fogas en utredning som Luftfartsverket föreskriver.

Anmälan om ändringar som avses i 1 och 2 mom. skall göras till Luftfartsverket inom 14 dagar efter ändringen. Har anmälan inte gjorts, kan Luftfartsverket förbjuda användningen av luftfartyget.

13 §
Avförande av luftfartyg ur luftfartygsregistret

Luftfartsverket skall avföra ett luftfartyg ur registret, om

1) de villkor som nämns i 9 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. inte längre uppfylls, eller om det inte längre finns särskilda skäl enligt 5 mom. i samma paragraf att hålla luftfartyget i registret,

2) luftfartyget har förstörts, nedskrotats eller försvunnit, eller om

3) luftfartygets luftfärdighetsbevis under två år inte har varit i kraft och luftfartyget inte därefter inom en av Luftfartsverket fastställd tid på nytt har konstaterats vara luftvärdigt.

Är en inteckning i luftfartyget i kraft, krävs för avförande ur registret dessutom inteckningshavarens samtycke.

14 §
Luftfartygs nationalitet och märkning

Ett luftfartyg som är registrerat i Finland har finsk nationalitet.

Ett luftfartyg skall märkas med nationalitets- och registreringsbeteckningar enligt Luftfartsverkets föreskrifter.

15 §
Registreringsbevis

Luftfartsverket skall utfärda registreringsbevis över registrering av ett luftfartyg och interimistiskt registreringsbevis över interimistisk registrering av ett luftfartyg.

3 kap.

Luftfartygs luftvärdighet

16 §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel skall tillämpas, om inte något annat följer av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

17 §
Luftvärdighet

Ett luftfartyg skall vara luftvärdigt när det används till luftfart. Ett fartyg betraktas som luftvärdigt endast om det har planerats, tillverkats, utrustats och underhållits på ett sådant sätt samt i fråga om sina flygegenskaper är sådant att det tryggt kan användas till luftfart. Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om kraven på luftvärdighet.

Luftfartsverket kan bevilja tillstånd till att ett luftfartyg får användas till luftfart för prövning av dess flygegenskaper, även om fartygets luftvärdighet inte är fullt klarlagd, eller i övrigt av särskild anledning, även om fartyget inte helt uppfyller kraven på luftvärdighet.

18 §
Upprätthållande av och tillsyn över luftvärdighet

Ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg som används till luftfart skall se till att fartyget är luftvärdigt. Ägaren, innehavaren, operatören eller den som har anförtrotts underhåll eller reparation av fartyget skall utan dröjsmål underrätta Luftfartsverket om omständigheter som kan ha väsentlig betydelse för fartygets luftvärdighet.

Luftfartsverket skall se till att luftfartyg samt tillbehör, komponenter och utrustning till dessa uppfyller kraven på luftvärdighet. Luftfartsverket har rätt att av ett luftfartygs ägare, innehavare eller operatör få de uppgifter som behövs för övervakningen av luftvärdigheten samt rätt att granska fartyget och förordna att provflygningar skall flygas med detta. Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om de granskningar och prov som behövs för att fastställa luftvärdigheten.

19 §
Luftvärdighetsbevis och intyg över typgodkännande

Luftfartsverket utfärdar luftvärdighetsbevis för ett luftfartyg som har befunnits luftvärdigt. Luftfartsverket kan utfärda intyg över typgodkännande för en luftfartygstyp som har befunnits uppfylla kraven på luftvärdighet. Beviset eller intyget utfärdas för viss tid eller tills vidare och det kan förnyas. I beviset eller intyget skall vid behov uppställas villkor för fartygets användning. Ett bevis eller intyg kan återkallas, om det konstateras eller misstänks att ett luftfartyg inte längre är luftvärdigt och fartyget inte sätts i luftvärdigt skick eller visas vara luftvärdigt.

Luftfartsverket kan godkänna ett utländskt luftvärdighetsbevis eller intyg över typgodkännande, om luftfartyget uppfyller de krav som ställs för utfärdande av finskt bevis eller intyg. På återkallande av godkännande tillämpas 1 mom.

Om villkor har uppställts för utfärdande, förnyande eller godkännande av bevis eller intyg och om dessa villkor inte har uppfyllts, kan Luftfartsverket förbjuda användningen av luftfartyget till luftfart till dess att de nämnda villkoren har uppfyllts.

20 §
Utsläpp

Ett luftfartyg skall vara planerat, tillverkat, utrustat och underhållet så att fartygets buller och annat utsläpp inte åsamkar omgivningen skada eller avsevärd olägenhet. Luftfartsverket meddelar närmare tekniska föreskrifter om buller och annat utsläpp.

21 §
Tillverkning och underhåll

För tillverkning av luftfartyg och för utförande av underhålls-, reparations- eller ändringsarbeten krävs Luftfartsverkets tillstånd. Detsamma gäller i fråga om tillbehör, komponenter och utrustning till luftfartyg. Tillstånd krävs dock inte för mindre underhålls-, reparations- och ändringsarbeten eller för arbeten som utförs som underleveranser för tillståndshavarens räkning och som Luftfartsverket anger närmare och vid behov meddelar föreskrifter om.

Tillstånd utfärdas, om sökanden i fråga om organisation, personalens kompetens, arbetsredskap, arbetsutrymmen och arbetsmetoder samt även i övrigt uppfyller de krav som Luftfartsverket ställer för tryggande av flygsäkerheten. Tillstånd utfärdas för viss tid eller tills vidare och det kan bindas vid villkor som anses nödvändiga.

Ett tillstånd kan ändras, begränsas eller återkallas eller utövandet av den verksamhet som tillståndet avser kan tillfälligt förbjudas, om förutsättningar för beviljande av tillståndet inte längre föreligger eller om tillståndshavaren i väsentlig grad underlåter att iaktta villkoren i tillståndet eller underlåter att iaktta andra föreskrifter som gäller den verksamhet tillståndet avser.

4 kap.

Certifikat och kompetensbevis

22 §
Certifikatregister

För främjande av flygsäkerheten och för utförande av andra uppgifter inom Luftfartsverkets verksamhetsområde skall Luftfartsverket föra ett certifikatregister, med vars hjälp utbildning, erfarenhet och hälsotillstånd hos innehavarna av certifikat, kompetensbevis eller behörighet som har utfärdats eller givits av Luftfartsverket övervakas. Registret kan föras med hjälp av automatisk databehandling.

I registret kan införas uppgifter om personer som har av Luftfartsverket utfärdat certifikat eller kompetensbevis eller behörighet som har givits av Luftfartsverket, eller som har haft sådant certifikat eller kompetensbevis eller sådan behörighet.

I registret får införas följande uppgifter:

1) personens namn, personbeteckning, medborgarskap, hemort, adress och kontaktuppgifter,

2) språk,

3) uppgifter om certifikat, kompetensbevis, behörighet, sådan utbildning och sådana prov och läkarundersökningar som hänför sig till luftfart, luftfartsförseelser och påföljderna för dessa, samt

4) övriga uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över flygsäkerheten.

Om ändring sker i de uppgifter som införts i registret, skall innehavaren av certifikatet, kompetensbeviset eller behörighet anmäla ändringen till Luftfartsverket inom 14 dagar. Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om hur ändringarna skall anmälas.

23 §
Utlämnande av uppgifter ur certifikatregistret och tystnadsplikt

För tillsynen över certifikat, kompetensbevis eller behörighet får Luftfartsverket använda samt till inhemska och utländska myndigheter lämna ut uppgifter som har införts i certifikatregistret.

Detaljerade uppgifter i registret om personers förseelser och hälsotillstånd får inte röjas för utomstående. Om straff för brott mot den tystnadsplikt som åligger tjänstemän och offentligt anställda arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

Luftfartsverket får lämna ut andra uppgifter och personbeteckningar än sådana som avses i 2 mom. också för andra ändamål än de som nämns i 1 mom. Uppgifter om en registrerad persons namn och adress får dock inte lämnas ut i en form som lämpar sig för automatisk databehandling, om den registrerade personen har förbjudit att uppgifterna lämnas ut.

24 §
Certifikat och kompetens som krävs av den som utför uppgift ombord på luftfartyg

Den som utför en uppgift ombord på ett luftfartyg skall ha ett av Luftfartsverket utfärdat eller godkänt certifikat, eller ett i en främmande stat utfärdat certifikat som enligt de internationella förpliktelser som är bindande för Finland erkänns i Finland, eller skall i övrigt uppfylla de kompetensvillkor som Luftfartsverket fastställer. Luftfartsverket föreskriver vid behov om kompetensbevis för utförandet av en sådan uppgift ombord på ett luftfartyg för vilken inte krävs certifikat.

För att certifikat skall utfärdas krävs det att sökanden i fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper, färdigheter, utbildning och erfarenhet uppfyller de kompetensvillkor som Luftfartsverket ställer samt även i övrigt är lämplig som innehavare av certifikat. Luftfartsverket meddelar vid behov särskilda föreskrifter om villkoren för utfärdande av kompetensbevis.

Certifikat och kompetensbevis utfärdas för viss tid eller tills vidare. I certifikatet och kompetensbeviset skall bestämmas vilka uppgifter innehavaren av certifikatet eller kompetensbeviset skall ha rätt att utföra.

25 §
Certifikat och kompetensbevis som krävs av den som utför uppgift inom markorganisationen

Luftfartsverket föreskriver vid behov om kompetens och certifikat eller kompetensbevis eller om utbildningstillstånd och utbildning som krävs för utförande av en sådan uppgift inom markorganisationen som flygsäkerheten är beroende av. På utfärdande, ändring och återkallande av utbildningstillstånd samt på tillfälligt förbud mot utövande av verksamheten i fråga tillämpas 21 §.

Vad 38 § stadgar tillämpas på motsvarande sätt på den som inom markorganisationen utför en uppgift som flygsäkerheten är beroende av.

26 §
Behörighet

Behörighet är ett särskilt villkor, en särskild begränsning eller rättighet som har fogats till certifikatet eller kompetensbeviset. Behörigheten ges av Luftfartsverket för viss tid eller tills vidare.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om behörigheter.

27 §
Återkallande av certifikat, kompetensbevis och behörighet

Ett certifikat skall återkallas, om

1) innehavaren av certifikatet på grund av sjukdom, handikapp eller någon annan sådan orsak som inverkar på flygsäkerheten inte längre uppfyller kompetensvillkoren för erhållande av certifikat, eller om

2) innehavaren av certifikatet vad kunskaper och färdigheter beträffar inte längre uppfyller de kompetensvillkor som ställs för erhållande av certifikat.

Ett certifikat kan återkallas eller de uppgifter som innehavaren av certifikatet har rätt att utföra kan begränsas, om

1) innehavaren av certifikatet uppsåtligen eller av vårdslöshet har handlat i strid med sin plikt i en uppgift som inverkar på flygsäkerheten,

2) innehavaren av certifikatet upprepade gånger genom att bryta mot luftfartsbestämmelserna har visat bristande vilja eller förmåga att iaktta dessa, eller om

3) innehavaren av certifikatet på grund av sina levnadsvanor eller andra personliga omständigheter är olämplig att sköta de uppgifter som förutsätts i certifikatet.

När en myndighet prövar eller behandlar en omständighet som kan leda till att ett certifikat återkallas, kan Luftfartsverket bestämma att certifikatet inte är i kraft förrän frågan om återkallande av certifikatet har avgjorts.

I de fall som avses i 1-3 mom. kan Luftfartsverket ålägga innehavaren av ett certifikat att genast lämna in sitt certifikat till myndigheten.

Om certifikatet inte återkallas permanent, skall i beslutet fastställas en tid inom vilken certifikatet inte ges ut. Tiden börjar löpa från det att personen i fråga har delgetts beslutet eller senast när certifikatet upphör att gälla.

Vad 1-5 mom. stadgar om de åtgärder som gäller certifikat tillämpas även på kompetensbevis och behörighet.

28 §
Varning

I stället för återkallande av certifikat, behörighet eller kompetensbevis kan innehavaren av certifikat, behörighet eller kompetensbevis ges en skriftlig varning, om detta kan anses tillräckligt med beaktande av de omständigheter i sin helhet som framgår av fallet.

29 §
Fastställande av kompetens och skyldighet att anmäla omständigheter som inverkar på kompetensen

Den som ansöker om certifikat samt en innehavare av ett certifikat är skyldig att till Luftfartsverket anmäla omständigheter av betydelse för sin kompetens och underkasta sig läkarundersökningar samt andra undersökningar och prov så som Luftfartsverket närmare föreskriver.

Den läkare som har utfört läkarundersökning på den som ansöker om certifikat eller innehar certifikat samt den läkare som har skött eller sköter den som ansöker om eller innehar certifikat eller en sammanslutning som utövar sjukvårds- eller underhållsverksamhet skall utan hinder av stadgandena om tystnadsplikt på begäran lämna myndigheterna uppgifter om omständigheter som eventuellt inverkar på erhållandet av eller giltigheten hos ett certifikat.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på dem som ansöker om kompetensbevis eller behörighet samt på innehavare av kompetensbevis eller behörighet.

30 §
Utländskt certifikat

I fråga om godkännande samt återkallande av godkännande av utländskt certifikat skall i tillämpliga delar iakttas detta kapitel.

Luftfartsverket kan av de skäl som nämns i 27 § bestämma att ett utländskt certifikat som har godkänts i Finland inte berättigar till luftfart inom finskt område.

5 kap.

Luftfartygs befälhavare och besättning samt tjänstgöring ombord

31 §
Luftfartygs befälhavare

Ombord på ett luftfartyg skall finnas en befälhavare när fartyget används till luftfart. Luftfartygets befälhavare förordnas av luftfartygets ägare, innehavare eller operatör.

32 §
Luftfartygs besättning

Ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg skall svara för att luftfartyget är tryggt bemannat när det används till luftfart. Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om bemanningen.

33 §
Befälhavarens myndighet

Befälhavaren har högsta myndighet ombord. Befälhavaren har myndighet över passagerarna endast i frågor som gäller ordning och säkerhet. Befälhavaren kan tillfälligt ålägga en medlem av besättningen att utföra en annan syssla än sådan för vilken denne har anställts.

Om ordning, säkerhet eller något annat sådant skäl kräver det har befälhavaren rätt att vägra ta ombord och av tvingande skäl före starten avlägsna eller, om flygningen påbörjats, vid den första lämpliga landningsplatsen landsätta en medlem av besättningen, passagerare eller gods.

34 §
Förberedande och genomförande av flygning

Befälhavaren skall, innan en flygning påbörjas, försäkra sig om att luftfartyget är luftvärdigt och att flygningen även i övrigt har förberetts enligt stadganden och bestämmelser.

Befälhavaren skall iaktta bestämmelserna och begränsningarna i den av luftfartsmyndigheten godkända flyghandboken samt se till att stadganden och bestämmelser iakttas under flygningen.

35 §
Försorg om luftfartyg, passagerare och gods

Befälhavaren och besättningen är skyldiga att dra försorg om luftfartyget samt passagerare och gods som transporteras i fartyget. Råkar ett luftfartyg i nöd skall befälhavaren och besättningen skydda fartyget samt personer och egendom ombord.

36 §
Anmälningsskyldighet

Befälhavaren är skyldig att enligt Luftfartsverkets föreskrifter anmäla en olycka, ett olyckstillbud, ett fel på luftfartyget eller någon annan omständighet som inverkar på flygsäkerheten.

37 §
Ordning och tvångsmedel

Om ett luftfartyg är i fara eller om passagerarnas eller besättningens säkerhet annars kräver det har befälhavaren rätt att använda alla tillbörliga medel, såsom gripande, visitering av personer eller kontroll av gods eller andra motsvarande åtgärder, som är nödvändiga för återställande av ordningen eller för avvärjande av fara som hotar säkerheten. Varje medlem av besättningen är skyldig att utan särskild order ge befälhavaren nödvändigt bistånd, och på befälhavarens uppmaning har också en passagerare rätt att ge sådant bistånd.

Medlemmar av besättningen samt passagerare har rätt att utan befälhavarens uppmaning vidta försvarbara förhindrande åtgärder, när det finns motiverad anledning att tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda fartyget eller personer eller egendom ombord.

38 §
Rusmedel och försämring av flygdugligheten

En uppgift ombord på ett luftfartyg får inte utföras av den som till följd av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i blodet eller som har nyttjat något annat rusmedel än alkohol så att det i hans organism finns en konstaterbar mängd därav.

En uppgift som inverkar på flygsäkerheten får inte heller skötas av en person som på grund av sjukdom eller trötthet eller någon annan sådan orsak inte kan sköta uppgiften utan att äventyra flygsäkerheten.

6 kap.

Flygplatser och markutrustning

39 §
Definitioner

En flygplats är ett bestämt land- eller vattenområde som helt eller delvis har anordnats så att luftfartyg skall kunna landa, starta samt röra sig till lands och på vattnet.

Till en flygplats hör

1) på landområden ett manöverområde och en stationsplatta,

2) på vattenområden ett manöverområde och därtill hörande kaj- eller andra förtöjningsplatser,

3) räddningsvägar och de skyddsområden, områden med hinderbegränsningar och andra områden, vilkas innehav driften och användningen av flygplatsen kräver, och

4) byggnader, konstruktioner och anordningar som behövs för verksamheten på flygplatsen.

En flygplats kan också vara ett område med fast flygtrafikledningstjänst.

En flygplats för lätta luftfartyg är en flygplats som används till flygverksamhet med segel- och motorsegelflygplan, luftskepp, varmluftsballonger och andra lätta luftfartyg som Luftfartsverket definierar närmare.

Annat område som tjänar luftfarten är ett sådant område på vilket finns från flygplatsområdet avskilda byggnader, konstruktioner eller anordningar som tjänar luftfarten.
40 §
Användning av flygplatser och tillfälliga platser för start och landning

För start och landning av luftfartyg får endast användas flygplatser som avses i 39 § eller områden som avses i 3 mom. i denna paragraf. Detta gäller inte nödsituationer, nödlandningar eller andra därmed jämförbara fall.

Användningen av en flygplats som är i allmänt bruk skall vara tillåten på samma villkor för alla, om inte Luftfartsverket begränsar eller helt förbjuder någon verksamhet.

För start och landning av luftfartyg får enligt Luftfartsverkets föreskrifter tillfälligt användas ett öppet vattenområde samt med samtycke av områdets ägare eller innehavare något annat land- eller vattenområde, även om området inte särskilt har organiserats för ett sådant ändamål.

När tillstånd av vattenområdets ägare eller innehavare behövs för verksamhet enligt 3 mom., kan samtycke i fråga om ett samfällt vattenområde på ett icke organiserat delägarlags vägnar ges av fiskelagets styrelse.

41 §
Begränsning av nyttjanderätten

Luftfartsverket föreskriver för hurudan trafik eller annan luftfart en flygplats får användas. Militärflygplatser får användas till civil luftfart endast med försvarsministeriets samtycke på villkor som Luftfartsverket bestämmer.

Om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten och för att trafiken skall kunna löpa smidigt eller för idkande av näring eller förebyggande av skadliga miljöverkningar, kan Luftfartsverket förbjuda eller begränsa användningen av ett visst område för starter och landningar. Luftfartsverket skall höra länsstyrelsen samt vid behov andra myndigheter, om skälet till förbudet eller begränsningen är något annat än flygsäkerhet eller att trafiken skall kunna löpa smidigt.

42 §
Byggnadstillstånd

För inrättande av en flygplats eller något annat område som tjänar luftfarten krävs tillstånd av Luftfartsverket. Detsamma gäller sådana ändringar av flygplatser eller nämnda områden som kan ha avsevärda verkningar för flygsäkerheten eller landskapsbilden.

Till en ansökan om tillstånd som gäller ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94) skall fogas en miljökonsekvensbeskrivning enligt nämnda lag. Till den del beskrivningen innehåller de uppgifter om miljökonsekvenser som behövs för tillämpningen av denna lag, krävs inte samma utredning en gång till. Av beslutet om tillstånd skall framgå hur bedömningen enligt nämnda lag har beaktats.

Trafikministeriet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som avses i 1 mom.

Vid inrättande eller ändring av en flygplats eller ett annat område som tjänar luftfarten skall vidare iakttas vad som stadgas om planläggning, miljötillstånd, byggande samt inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, om inte något annat följer av detta kapitel.

Byggnadslagens (370/58) och byggnadsförordningens (266/59) stadganden om åtgärdstillstånd skall inte tillämpas på byggande av flygplatsområden och inte på byggande av sådana anordningar och konstruktioner som är oundgängliga för flygsäkerheten och flygtrafiken, såsom radiofyrar för luftfart och radaranläggningar samt skyddsanläggningar för dessa.

43 §
Hörande i samband med behandlingen av ärenden som gäller byggnadstillstånd

Innan tillstånd till byggande av en flygplats beviljas skall kommunen samt, enligt ärendets art, den regionala miljöcentralen, förbundet på landskapsnivå, miljöministeriet och försvarsministeriet beredas tillfälle att avge utlåtande i ärendet.

Om ansökan om byggnadstillstånd avser byggande eller i 42 § avsedd ändring av ett annat område som tjänar luftfarten än en flygplats eller konstruktioner och anordningar på en sådan skall kommunen samt, enligt ärendets art, andra behöriga myndigheter samt grannar beredas tillfälle att avge utlåtande i ärendet innan byggnadstillstånd beviljas.

44 §
Beviljande av byggnadstillstånd

Byggnadstillstånd beviljas, om en flygplats eller ett annat område tjänar luftfarten samt byggnader, konstruktioner och anordningar på flygplatsen eller området uppfyller de krav som Luftfartsverket ställer med hänsyn till vad flygsäkerheten förutsätter och om miljötillstånd har beviljats för flygplatsen i de fall lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) kräver det.

Till tillståndet kan fogas villkor som anses nödvändiga och tillståndet kan återkallas, om villkoren inte uppfylls eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre föreligger.

45 §
Tillstånd till drift av flygplats

Luftfartsverkets tillstånd skall sökas för drift av flygplats, om inte något annat stadgas nedan. I tillståndet bestäms vem som driver flygplatsen, vem som är flygplatschef och verksamhetsvillkoren för flygplatsen.

Trafikministeriet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som avses i 1 mom.

Tillstånd krävs inte för drift av en flygplats som drivs av Luftfartsverket eller ett dotterbolag till detta. Tillstånd krävs inte heller för drift av en flygplats som drivs av något annat statligt ämbetsverk eller någon annan statlig inrättning, om flygplatsen används endast för ämbetsverkets eller inrättningens egen flygverksamhet.

46 §
Beviljande och återkallande av tillstånd till drift av flygplats

Tillstånd till drift av flygplats beviljas, om flygplatsen och den som driver flygplatsen uppfyller de krav som Luftfartsverket ställer med hänsyn till vad flygsäkerheten förutsätter. Ett tillstånd till drift av flygplats gäller tills vidare eller för viss tid, dock högst lika länge som tillståndshavaren har rätt att använda flygplatsens land- eller vattenområde. Tillståndet kan återkallas, om tillståndshavaren upprepade gånger bryter mot tillståndsvillkoren eller mot andra bestämmelser som gäller den verksamhet tillståndet avser.

47 §
Flygplatser för lätta luftfartyg

Tillstånd behöver inte sökas för byggande och drift av flygplatser för lätta luftfartyg. Den som kommer att driva en sådan flygplats skall dock 90 dagar innan byggandet inleds samt 90 dagar innan en sådan flygplats tas i bruk lämna anmälan till Luftfartsverket. Luftfartsverket bestämmer vilka uppgifter som skall framgå av anmälan.

Luftfartsverket kan i syfte att förhindra att flygsäkerheten äventyras eller att skadliga miljöverkningar uppstår eller av försvarsskäl förbjuda byggandet eller ibruktagandet av en flygplats för lätta luftfartyg eller ställa sådana villkor för byggande och ibruktagande av flygplatsen som verket anser behövliga.

Vid byggande eller ändring av en flygplats för lätta luftfartyg skall iakttas vad som stadgas om planläggning, byggnadslov och miljötillstånd.

48 §
Godkännande av ibruktagandet av byggnader, konstruktioner och anordningar

Luftfartsverkets godkännande krävs innan byggnader, konstruktioner och anordningar på flygplatsområden och andra områden som betjänar luftfart tas i bruk efter att de har byggts eller ändrats. Luftfartsverkets godkännande krävs dock endast om byggnaden, konstruktionen eller anordningen eller ändringen kan inverka på flygsäkerheten.

49 §
Förbud mot användning av flygplats

Luftfartsverket eller den som driver flygplatsen kan förbjuda eller begränsa användningen av en flygplats eller ett annat område, en annan byggnad, konstruktion eller anordning som betjänar luftfarten om det är nödvändigt med tanke på flygsäkerheten.

50 §
Granskning av flygplats och annat område som betjänar luftfarten

Luftfartsverket har rätt att för övervakning av flygsäkerheten granska flygplatser och andra områden som betjänar luftfarten samt byggnader, konstruktioner och anordningar på dessa flygplatser och områden, dock inte byggnadernas bostadsutrymmen.

51 §
Närmare föreskrifter

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om teknik och verksamhet som gäller byggande och drift av flygplatser.

7 kap.

Flygtrafiktjänst

52 §
Tryggande av flygsäkerheten

För tryggande av flygtrafiksäkerheten och för underlättande av trafiken samt för samordning av den civila och militära luftfartens behov skall ordnas flygkontroll och annan flygtrafikledningstjänst samt flyginformationstjänst, teletjänst för lufttrafiken och meteorologisk tjänst på det sätt och i den omfattning som Luftfartsverket föreskriver. Luftfartsverket skall vid behov höra försvarsministeriet då beslut fattas om ett arrangemang. Om motsvarande tjänster som ordnas endast för militär luftfart bestämmer försvarsministeriet efter att ha rådgjort med Luftfartsverket.

Luftfartsverket bestämmer, efter att ha överlagt med försvarsministeriet, inom vilka luftleder och andra områden lufttrafiken är särskilt reglerad.

Luftfartsverket meddelar behövliga föreskrifter om regleringen av lufttrafiken. Om regleringen inverkar på den militära luftfarten, skall Luftfartsverket höra försvarsministeriet.

53 §
Flygvägar och gränsövergångsställen som används av luftfartyg

Luftfartsverket kan bestämma de flygvägar som luftfartyg skall följa vid flygning inom finskt område och, efter att ha överlagt med inrikesministeriet, meddela särskilda föreskrifter om flygning över riksgränsen.

54 §
Flygräddningstjänst

Luftfartsverket meddelar föreskrifter om åtgärder med tanke på situationer då ett luftfartyg är nödställt, saknat eller förolyckat eller fara hotar lufttrafiken.

Luftfartsverket kan ålägga ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg samt den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg eller på en flygplats eller en annan anläggning för luftfart att delta i flygräddningstjänsten, om luftfartyget är nödställt, saknat eller förolyckat eller fara hotar lufttrafiken, samt att delta i flygräddningsövningar, om inte giltiga skäl hindrar honom.

Genom förordning stadgas om de grunder enligt vilka ersättning betalas för deltagande i flygräddningstjänst och övningar för denna. För person- eller egendomsskador som åsamkats en person som ålagts att delta i flygräddningstjänst skall av statens medel betalas ersättning enligt skadeståndslagen (412/74).

55 §
Ingripande i ett luftfartygs färd

När allmän ordning och säkerhet kräver det kan Luftfartsverket eller, i fall som Luftfartsverket bestämmer särskilt, en militärmyndighet förbjuda ett luftfartyg att starta, beordra ett luftfartyg att landa eller i övrigt ingripa i ett luftfartygs färd.

Om ingripande i ett luftfartygs färd på grund av tullövervakning samt på grund av övervakning eller tryggande av den territoriella integriteten stadgas särskilt.

56 §
Flyghinder samt verksamhet som äventyrar flygsäkerheten

Uppsättande eller anordnande av master, kranar, belysnings- eller radioanläggningar eller andra anordningar och konstruktioner samt märken så att flygsäkerheten äventyras kan, om det inte förorsakar avsevärt men för markägaren eller innehavaren av särskild rätt som gäller marken, förbjudas enligt vad som närmare stadgas i förordning. Flyghinder skall markeras enligt Luftfartsverkets föreskrifter.

Verksamhet som äventyrar flygsäkerheten kan förbjudas eller begränsas eller förbindas med villkor så som närmare stadgas genom förordning.

8 kap.

Luftfart i förvärvssyfte och tillstånd till luftfartsverksamhet i vissa fall

57 §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel skall tillämpas, om inte något annat följer av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av andra internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

58 §
Tillstånd

För luftfart i förvärvssyfte krävs drifttillstånd (air operator's certificate), som utfärdas av Luftfartsverket. I drifttillståndet bestäms hurudan flygverksamhet tillståndshavaren får utöva.

För transport av passagerare, post eller fraktgods i ett luftfartyg mot ersättning krävs förutom drifttillstånd enligt 1 mom. dessutom en operativ licens (operating licence), som har utfärdats av Luftfartsverket. Om operativ licens stadgas i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag. Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om operativa licenser.

Luftfartsverket kan bestämma att operativ licens inte krävs för sådan transport där avgångs- och destinationsplatsen är densamma.

Drifttillstånd eller operativ licens krävs inte, om den som utövar flygverksamhet har ett motsvarande, av Luftfartsverket erkänt tillstånd eller licens som har utfärdats i en främmande stat.

59 §
Utfärdande av drifttillstånd

Drifttillstånd kan utfärdas endast till juridiska personer eller medborgare i stat, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och, [ Den märkta texten har rättat (1996), Originaltexten lydde: Drifttillstånd kan utfärdas endast till finska medborgare eller finska juridiska personer, ] vilkas hemort eller huvudsakliga driftsställe är i Finland. Drifttillstånd utfärdas för viss tid eller tills vidare.

Utfärdandet av drifttillstånd förutsätter att sökanden har sådan kompetens och organisation samt sådana ekonomiska förutsättningar att sökanden förmår se till att luftfartygen används på ett betryggande sätt.

Den som ansöker om eller innehar tillstånd kan av särskilda skäl åläggas att ställa säkerhet för skötseln av de ekonomiska förpliktelser som verksamheten förorsakar.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om villkoren för erhållande av drifttillstånd. Luftfartsverket kan av särskilda skäl utfärda tillstånd även om de villkor som ställs i 1 mom. inte uppfylls.

60 §
Ändring, återkallande och upphörande av drifttillstånd

Drifttillstånd kan ändras, begränsas eller återkallas eller utövandet av den verksamhet som tillståndet avser kan förbjudas temporärt, om

1) Luftfartsverket har skäl att misstänka att tillståndshavaren inte förmår sköta flygverksamheten på ett betryggande sätt,

2) tillståndshavaren har brutit mot villkoren i tillståndet eller mot andra bestämmelser som gäller den verksamhet som avses i tillståndet, eller om

3) tillståndshavaren inte längre har verksamhetsmässiga eller ekonomiska förutsättningar att utöva flygverksamhet på behörigt sätt.

Drifttillstånd förfaller, om

1) tillståndshavaren upphör med eller avbryter sin flygverksamhet och det inte inom en tid som Luftfartsverket fastställer visas att tillståndshavaren fortfarande har de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för erhållande av tillstånd, eller om

2) de i 59 § 1 mom. stadgade villkoren inte längre uppfylls och rättelse inte görs inom den tid som Luftfartsverket har bestämt.

61 §
Regelbunden flygtrafik

För utövande av inhemsk och internationell regelbunden flygtrafik inom vissa linjer krävs rättighet att bedriva trafik på viss linje, som utfärdas av Luftfartsverket. Till en rättighet att bedriva trafik på viss linje kan vid behov fogas villkor och rättigheten kan beviljas för viss tid eller tills vidare.

Luftfartsverket fastställer vid behov transportavgifter, platsutbud, tidtabeller och andra villkor som gäller regelbunden flygtrafik. Luftfartsverket kan vid behov uppställa begränsningar för utövandet av regelbunden flygtrafik.

Luftfartsverket kan återkalla en rättighet att bedriva trafik på viss linje helt eller för viss tid eller begränsa den, om innehavaren av rättigheten att bedriva trafik på viss linje inte iakttar

1) de villkor som gäller rättigheten att bedriva trafik på viss linje och de föreskrifter som gäller verksamheten eller

2) luftfartsavtal eller andra internationella förpliktelser som ligger till grund för rättigheten att bedriva trafik på viss linje och som är bindande för Finland.

62 §
Icke regelbunden flygtrafik

Luftfartsverket bestämmer under vilka förutsättningar icke regelbunden inrikes och internationell flygtrafik kan idkas och när ett särskilt godkännande av Luftfartsverket krävs. Till godkännandet kan fogas villkor.

Luftfartsverket kan återkalla ett godkännande helt eller för viss tid eller begränsa det, om innehavaren av godkännandet inte iakttar

1) de villkor som gäller för godkännande och de föreskrifter som gäller verksamheten eller

2) luftfartsavtal eller andra internationella förpliktelser som ligger till grund för godkännandet och som är bindande för Finland.

63 §
Tillstånd att ordna flygutbildning, flyguppvisningar, flygtävlingar och utföra specialarbeten

För ordnande av flygutbildning, flyguppvisningar och flygtävlingar samt för specialarbeten som utförs ombord på luftfartyg krävs tillstånd av Luftfartsverket, även om verksamheten inte utövas i förvärvssyfte. På utfärdande, ändring, återkallande och upphörande av tillstånd tillämpas 59 och 60 §§.

Luftfartsverket kan föreskriva att en i 1 mom. avsedd verksamhet av ett visst slag inte får utövas utan tillstånd.

Luftfartsverket kan bestämma på vilka villkor det kan godkännas att ett utländskt luftfartyg används till specialarbeten. Till godkännandet kan fogas villkor.

64 §
Uthyrning av luftfartyg

För sådan uthyrning av luftfartyg som bedrivs i förvärvssyfte krävs tillstånd av Luftfartsverket. På utfärdande, ändring, återkallande och upphörande av tillstånd tillämpas 59 och 60 §§.

Luftfartsverket kan bestämma att en i 1 mom. avsedd verksamhet av ett visst slag får utövas utan tillstånd.

65 §
Närmare föreskrifter som gäller kapitlet

Luftfartsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om den verksamhet som avses i detta kapitel.

9 kap.

Skadeståndsansvar och försäkringar

66 §
Skadeståndsansvar

På skadeståndsansvar för en skada som har inträffat vid luftfart tillämpas stadgandena i skadeståndslagen med de undantag som stadgas nedan.

För en skada som användningen av ett luftfartyg för luftfart åsamkar en person eller egendom som inte transporteras i samma luftfartyg ansvarar luftfartygets ägare, innehavare och operatör gemensamt, även om de inte har vållat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Vad 2 mom. stadgar tillämpas inte på en skada som användningen av ett luftfartyg för luftfart åsamkar ett annat luftfartyg, som när skadan inträffar även används till luftfart, eller åsamkar personer eller egendom som transporteras i ett sådant luftfartyg.

Om skadeståndsansvaret för en skada som användningen av ett luftfartyg till luftfart åsamkar en person eller egendom som transporteras i samma luftfartyg stadgas särskilt.

67 §
Regressrätt

Ett luftfartygs ägare, innehavare eller operatör som har betalt ersättning enligt denna lag är berättigad att enligt de grunder som gäller skadevållarens skadeståndsansvar kräva det betalda beloppet av den som vållat skadan.

68 §
Försäkringar

Ett luftfartyg skall ha en till luftfartygsregistret anmäld ansvarsförsäkring mot sådan skada som ägaren, innehavaren, operatören eller en person som utför en uppgift ombord på luftfartyget är skadeståndsansvarig för enligt 66 §. Försäkringsvillkoren får inte möjliggöra att försäkringen avbryts innan försäkringsperioden löper ut eller avbrottet anmäls till registret.

Ansvarsförsäkring krävs inte mot skador som luftfartyg åsamkar varandra när ett luftfartyg bogseras.

I verksamhet som Luftfartsverket närmare bestämmer krävs dessutom olycksfallsförsäkring mot personskador som användningen av ett luftfartyg till luftfart åsamkar besättningen eller passagerarna.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om försäkringarnas innehåll, omfattning och om försäkringsbeloppen.

69 §
Olovlig användning

Om ett luftfartyg har använts olovligt när en skada inträffar, tillämpas inte 66 § 2 mom. Till den del den som har vållat skadan inte förmår ersätta den skada som har vållats någon annan än ägaren, innehavaren eller operatören, skall skadan ersättas av den ansvarsförsäkring som avses i 68 §.

10 kap.

Luftfartsolyckor och olyckstillbud

70 §
Undersökning av luftfartsolyckor

Om undersökning av luftfartsolyckor och olyckstillbud stadgas i lagen om undersökning av olyckor (373/85).

71 §
Undersökning som ordnas av Luftfartsverket

Luftfartsverket undersöker andra med luftfart förknippade olyckstillbud och händelser än dem som undersöks enligt 70 §, om det är nödvändigt för främjande av flygsäkerheten.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om sådan undersökning som avses i 1 mom.

72 §
Påträffande av luftfartyg eller del av luftfartyg

Den som påträffar ett luftfartyg eller en del av ett luftfartyg eller gods som transporterats med luftfartyg, under sådana omständigheter att det finns anledning att misstänka att en flygolycka har inträffat, skall anmäla fyndet antingen till kretsalarmeringscentralen, räddningsverket, centralen för undersökning av olyckor, Luftfartsverket eller polisen. Ett påträffat föremål får inte flyttas utan tillstånd av den myndighet som undersöker saken, om inte vägande skäl föreligger.

I fråga om hittegods som nämns i 1 mom. gäller i övrigt hittegodslagen (778/88). En myndighet kan dock överlämna hittegods till den som har rätt till det, även om hittelön eller kostnadsersättning enligt hittegodslagen inte har betalts.

73 §
Borttransport av vrak

Luftfartsverket kan ålägga ägaren, innehavaren eller operatören att bortskaffa fartyget, en del av fartyget eller gods som har funnits ombord på fartyget från olycksplatsen eller undersökningsplatsen.

11 kap.

Särskilda stadganden

74 §
Upprätthållande av flygsäkerheten

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till utövande av luftfartsverksamhet skall säkerställa att den verksamhet som tillståndet avser utövas på ett säkert sätt och att stadganden, bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller verksamheten iakttas. Samma skyldighet åligger den i tillståndet eller i dess bilaga nämnda ansvariga personen inom dennes ansvarsområde.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om det kvalitetssystem som krävs för upprätthållande av flygsäkerheten.

75 §
Tillsyn över luftfartsverksamheten

Luftfartsverket har till uppgift att sörja för den allmänna flygsäkerheten och tillsynen över luftfarten samt sköta andra myndighetsuppgifter som gäller civil luftfart. Luftfartsverket kan anlita finländska eller utländska sakkunniga vid tillsynen över luftfarten.

Den som utövar luftfartsverksamhet skall ge Luftfartsverket uppgifter som är nödvändiga med tanke på flygsäkerheten samt statistiska uppgifter enligt Luftfartsverkets föreskrifter. Luftfartsverket kan också bestämma att ett luftfartygs ägare, innehavare eller operatör samt ett luftfartygs befälhavare eller någon annan som utför en uppgift som inverkar på flygsäkerheten skall lämna de uppgifter som avses i detta moment.

Luftfartsverket har rätt att på begäran få av myndigheter, sammanslutningar och enskilda tillgång till nödvändiga handlingar och uppgifter, inklusive uppgifter om avgångs- och destinationsort, som gäller ett luftfartyg eller dess passagerares eller besättningsmedlemmars identitet eller som gäller gods eller godsinnehavare.

Luftfartsverket har rätt att av en innehavare av ett tillstånd som berättigar till utövande av luftfartsverksamhet få de uppgifter om verksamhet och ekonomi som behövs för tillsynen samt rätt att granska tillståndshavarens verksamhet.

76 §
Register för övervakning

Över de tillstånd, rättigheter och godkännanden som Luftfartsverket har utfärdat med stöd av denna lag kan föras register, på vilka i tillämpliga delar skall tillämpas 8 §.

77 §
Luftfartygs handlingar

I ett finskt luftfartyg skall när det används till luftfart finnas följande handlingar:

1) ett giltigt registreringsbevis eller en motsvarande interimistisk handling,

2) ett giltigt finskt eller i Finland godkänt utländskt luftvärdighetsbevis eller ett med stöd av 17 § 2 mom. utfärdat tillstånd till utövande av luftfart, och

3) övriga handlingar som Luftfartsverket föreskriver.

Ett utländskt luftfartyg skall när det används till luftfart inom finskt område ha följande handlingar:

1) ett giltigt, i en ICAO-medlemsstat utfärdat registreringsbevis och ett giltigt luftvärdighetsbevis, som enligt de internationella förpliktelser som är bindande för Finland erkänns i Finland eller som Luftfartsverket annars godkänner, eller ett med stöd av 6 § 1 mom. utfärdat tillstånd till utövande av luftfart, och

2) andra handlingar som Luftfartsverket föreskriver.

Ett luftfartyg som inte är registrerat skall, när det används till luftfart inom finskt område, ha följande handlingar:

1) ett med stöd av 6 § 1 mom. utfärdat tillstånd till utövande av luftfart, och

2) övriga handlingar som Luftfartsverket föreskriver.

Luftfartsverket meddelar närmare föreskrifter om hur ett luftfartygs handlingar skall föras och förvaras och vilka handlingar som skall finnas i ett luftfartyg när det används till luftfart.

78 §
Miljöverkningar som förorsakas av luftfartyg

Luftfartsverket meddelar de föreskrifter om flyg- och underhållsverksamhet som behövs för att minska eller förebygga buller eller andra skadliga miljöverkningar som förorsakas av ett luftfartyg.

79 §
Flygfotografering

Om begränsning av flygfotografering kan vid behov stadgas genom förordning.

80 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Luftfartsverket kan kräva att innehavaren av ett tillstånd som berättigar till luftfartsverksamhet förbereder sig för undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplanering och genom att på förhand förbereda verksamhet som utövas i undantagsförhållanden.

81 §
Överföring av myndighetsuppgifter

Om ett finskt luftfartyg med stöd av hyres- eller annat liknande avtal används av en sådan operatör som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sin boningseller hemort i en annan stat, kan Luftfartsverket i fråga om ett enskilt luftfartyg och dess besättning på myndigheten i staten i fråga överföra uppgifter som avses i 16-30 och 32 §§ och som med stöd av sistnämnda lagrum har ålagts Luftfartsverket.

82 §
Avgifter för användning av flygplatser och flygtrafiktjänster

Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för luftfarten får uppbära avgifter för användningen av flygplatsen och tjänsterna.

Ägaren, innehavaren och operatören av ett luftfartyg ansvarar solidariskt för en avgift enligt 1 mom. för den tid deras äganderätt, besittningsrätt eller nyttjanderätt varar samt för den tid under vilken de är införda i luftfartygsregistret som ägare, innehavare eller operatör av luftfartyg.

83 §
Inteckning i luftfartyg

Om inteckning i luftfartyg stadgas särskilt.

84 §
Hindrande av luftfartyg från att starta

Finns det anledning att misstänka att ett luftfartyg, när det skall anträda en flygning, inte är luftvärdigt eller på behörigt sätt bemannat eller att vad som i denna lag eller med stöd av den föreskrivs angående en sådan flygning inte i övrigt har iakttagits, får Luftfartsverket förbjuda flygningen och hindra fartyget från att starta.

Den som driver en flygplats som är i allmänt bruk kan hindra ett luftfartygs avgång till dess i 82 § nämnda avgifter har betalts eller säkerhet för dem har ställts, dock inte när det är fråga om luftfartyg i internationell regelbunden flygtrafik.

Luftfartsverket eller den som driver flygplatsen kan hindra ett luftfartyg från att starta även i det fall att användningen av luftfartyget till luftfart i övrigt är förbjuden med stöd av denna lag.

85 §
Vite samt hot om tvångsutförande och avbrytande

För att förstärka ett åläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av denna lag kan Luftfartsverket förelägga vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande så som stadgas i viteslagen (1113/90).

12 kap.

Straffstadganden

86 §
Äventyrande av flygsäkerheten

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den så att hans gärning eller försummelse är ägnad att äventyra flygsäkerheten, skall för äventyrande av flygsäkerheten dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

87 §
Grovt äventyrande av flygsäkerheten

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den så att hans gärning eller försummelse är ägnad att allvarligt äventyra en annan persons liv eller hälsa, skall för grovt äventyrande av flygsäkerheten dömas till minst 30 dagsböter eller till fängelse i högst två år.

88 §
Bruk av rusmedel i luftfart

Om den som utför en uppgift ombord på ett luftfartyg eller den som inom markorganisationen i en uppgift som inverkar på flygsäkerheten utför sin uppgift fastän han till följd av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i blodet eller har använt något annat rusmedel än alkohol så att det i hans organism finns en konstaterbar mängd av det, skall han, om inte ett strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för bruk av rusmedel i luftfart dömas till böter.

89 §
Luftfartsförseelse

Den som

1) använder eller låter någon annan använda ett luftfartyg i strid mot 6 §,

2) bryter mot det förbud eller en begränsning som avses i 7 §,

3) försummar den anmälningsskyldighet som avses i 12 eller 18 §,

4) till luftfart använder ett luftfartyg som inte har märkts med beteckningar som avses i 14 §,

5) använder eller låter någon annan använda ett luftfartyg till luftfart i strid med 17 §,

6) bryter mot de i 19 § nämnda villkoren i ett luftvärdighetsbevis,

7) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 20 §,

8) utan tillstånd utför ett sådant arbete för vilket det med stöd av 21 § krävs tillstånd,

9) utövar verksamhet utan certifikat, kompetensbevis, behörighet eller kompetens fastän certifikat, kompetensbevis, behörighet, kompetens eller särskild behörighet krävs med stöd av 24-26 §§,

10) för start eller landning använder en annan plats än en sådan som avses i 39 § eller 40 § 3 mom.,

11) driver en flygplats utan tillstånd enligt 45 § eller bryter mot villkoren i ett sådant tillstånd,

12) bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 49 §,

13) bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 53 §,

14) försummar att iaktta en föreskrift som avses i 55 § 1 mom.,

15) utövar flygverksamhet i förvärvssyfte utan tillstånd eller bryter mot villkoren i ett sådant tillstånd,

16) utövar verksamhet som avses i 63 eller 64 § utan det tillstånd som krävs eller bryter mot villkoren i ett sådant tillstånd,

17) utan tillstånd flyttar ett sådant luftfartyg eller en del av ett luftfartyg eller gods som avses i 72 § 1 mom.,

18) försummar att iaktta en föreskrift som har meddelats med stöd av 78 §,

19) fotograferar utan sådant flygfotograferingstillstånd som krävs i förordningen om flygfotografering av vissa områden och objekt (858/93) eller handlar i strid med tillståndsvillkoren, eller

20) försummar att iaktta en på behörigt sätt given landningsuppmaning vid luftfart utanför finskt område med ett luftfartyg vars operatör har sin bonings- eller hemort i Finland,

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas annanstans, för luftfartsförseelse dömas till böter.

90 §
Hörande av Luftfartsverket

Allmänna åklagaren skall, innan beslut fattas om väckande av åtal som gäller en gärning som avses i detta kapitel, bereda Luftfartsverket tillfälle att avge utlåtande i ärendet.

När domstolen behandlar ett mål som gäller ett brott enligt denna lag skall den bereda Luftfartsverket tillfälle att bli hörd.

13 kap.

Ändringssökande

91 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som trafikministeriet eller Luftfartsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Med undantag för beslut som gäller byggnadstillstånd, vite och hot om tvångsutförande skall beslutet dock iakttas trots att besvär har anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

14 kap.

Närmare stadganden och ikraftträdande

92 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

93 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs luftfartslagen (595/64) av den 11 december 1964 jämte ändringar samt 6-13 §§ luftfartslagen av den 25 maj 1923 (139/23).

Tillstånd, förbud eller något annat sådant beslut som har utfärdats med stöd av stadganden som är i kraft när denna lag träder i kraft gäller dock även efter att denna lag har trätt i kraft, om inte tillståndet, förbudet eller beslutet ändras eller upphävs enligt denna lag. Denna lag föranleder inte heller någon ändring i vad som före lagens ikraftträdande har överenskommits i ett avtal med en främmande stat.

Genom förordning kan stadgas att stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den lag som upphävs genom 1 mom. fortfarande skall iakttas, om de inte strider mot denna lag.

RP 294/94
TrUB 22/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.