278/1995

Utfärdat i Helsingfors den 2 mars 1995

Finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon

Finansministeriet har

med stöd av 34 § 2 mom. lagen om skatt på motorfordon av den 30 december 1966 (722/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1981 (486/81), beslutat:

1 §

På grund av ömsesidighet beviljas befrielse från eller nedsättning av sådan motorfordonsskatt för utomlands registrerade fordon som införts till Finland för tillfällig användning, vilken avses i 9 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om skatt på motorfordon, sådan denna paragraf lyder i förordning av den 27 maj 1977 (412/77) och delvis ändrad i förordning av den 10 april 1981 och den 27 juni 1986 (250/81 och 495/86), som följer:

1) befrias från den fasta skatten och konsumtionsskatten fordon som är registrerade i Armenien, Azerbajdzan, Estland, Georgien, Iran, Kazachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Slovakien, Tadzjikistan, Tjeckien, Tunisien, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan lastbilar och släpvagnar till lastbil, som är registrerade i Libyen, samt bussar, som är registrerade i Turkiet, och sådana lastbilar som är registrerade i Turkiet och används i trafik mellan Finland och Turkiet,

2) befrias från den fasta skatten fordon som är registrerade i Schweiz,

3) befrias från konsumtionsskatten fordon som är registrerade i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Norge eller Slovenien, samt

4) nedsätts konsumtionsskatten för fordon som är registrerade i Schweiz sålunda, att skatten för paketbil nedsätts till 0,17 mark per kilometer, för buss till 0,29 mark per kilometer, för lastbil till 0,28 mark per kilometer och för släpvagn till lastbil till 0,14 mark per kilometer.

På fordon som är registrerat i Schweiz tillämpas inte stadgandena om konsumtions-skattens minimibelopp i 9 § 2 mom. i den 1 mom. nämnda förordningen. Fordon som är registrerat i Schweiz och som i Finland körts högst 50 kilometer är fritt från konsumtionsskatt.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1995. Beslutet tillämpas på fordon som används till Finland nämnda dag eller därefter.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 28 december 1977 om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon (1059/77) jämte ändringar.

Helsingfors den 2 mars 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.