277/1995

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1995

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Vesilahti och Viiala kommuner samt om ändring av kommunindelningen mellan Lempäälä, Vesilahti och Viiala kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) och 11 § 8 punkten reglementet för statsrådet (995/43) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Vesilahti och Viiala kommuner fastställs till vissa delar som följer:

Den nya gränsen viker av från den gamla kommungränsen vid röset nr 1490 på rån mellan lägenheten Vanhametsä 2:37 i Unajala by i Vesilahti kommun och lägenheten Tuomimaa 1:3 i Unajala by i Viiala kommun. Härifrån löper gränsen mot sydväst längs rån mellan å ena sidan lägenheten Kateri 2:7 i Unajala by i Viiala kommun och lägenheten Paavola 3:57 i Heinusuo by i Viiala kommun samt å andra sidan lägenheterna Tuomimaa 1:3 och Leponi 3:6 i Unajala by i Viiala kommun via röset nr 1644 till röset nr 1643 på den gamla kommungränsen. Härifrån böjer gränsen av mot sydost och följer den gamla kommungränsen längs rån mellan å ena sidan lägenheten Leponi 3:6 och å andra sidan lägenheten Pispa 3:23 i Unajala by i Vesilahti kommun, först till röset nr 1647 och därifrån vidare mot nordost längs rån mellan lägenheten Leponi 3:6 och lägenheten Laaja 1:1 i Menkala by i Vesilahti kommun till röset nr 1646.

Vid röset nr 1646 viker gränsen av från den gamla kommungränsen. De nya gränsen böjer först av mot sydsydost, sedan mot sydväst, sydost, nordost och på nytt mot sydost och löper längs rån mellan å ena sidan lägenheten Menkala 4 i Menkala by i Vesilahti kommun och å andra sidan lägenheterna Laaja 1:1, Metsä-Tilli 2:10 och Metsäpietilä 3:9 i Menkala by i Vesilahti kommun via rösena nr 1656, 3, 4 och 1657 till röset nr 1663 på den gamla kommungränsen. Härifrån fortsätter gränsen mot sydväst, längs den gamla kommungränsen mellan lägenheten Metsäpietilä 3:9 och lägenheten Perämaa 3:4 i Menkala by i Viiala kommun, till röset nr 1662.

Vid röset nr 1662 viker gränsen av från den gamla kommungränsen och böjer av mot sydost via rösena nr 11 och 1674 till röset nr 1676 så, att den gränsar till å ena sidan lägenheten Perämaa 3:4 i Menkala by i Viiala kommun och å andra sidan lägenheterna Ali-Rooseli 3:35, Kalliopyykki 3:14 och Yli-Laurila 1:28 i Lohnattila by i Viiala kommun. Vid röset nr 1676 förenar sig gränsen med den gamla kommungränsen och fortsätter mot sydost längs rån mellan lägenheten Perämaa 3:4 och lägenheten Mäki-Laurila 1:44 i Lohnattila by i Vesilahti kommun till röset nr 2382. Härifrån följer gränsen vidare den gamla kommungränsen till den punkt på rån mellan lägenheten Jyrälä 1:10 i Viljula by i Vesilahti kommun och lägenheten Ali-Rooseli 3:35 i Lohnattila by i Viiala kommun, där en från röset nr 2425 mot nordost, vinkelrätt mot den nordöstra rån för lägenheten Viramo 3:15 i Viljula by i Vesilahti kommun dragen rät linje skär den nämnda gränsen. Från denna punkt böjer den nya gränsen av mot sydväst och löper över ägorna för lägenheterna Jyrälä 1:10 och Kolkki 4:18 i Viljula by i Vesilahti kommun till röset nr 2425 mellan lägenheterna Viramo 3:15 och Kolkki 4:18 samt lägenheten Lehtola 2:4 i Viljula by i Viiala kommun.

Vid röset nr 2425 förenar sig gränsen med den gamla kommungränsen. Gränsen böjer först av mot sydväst och sedan mot sydsydost och löper längs rån mellan å ena sidan lägenheten Lehtola 2:4 och å andra sidan lägenheterna Kolkki 4:18 och Viramo 3:15 via röset nr 2426 till röset nr 2427, där gränsen förenar sig med den tidigare gränsen mellan kommunerna Lempäälä och Vesilahti.

Från röset nr 2427 löper den nya gränsen mellan Vesilahti och Viiala kommuner mot sydväst längs den tidigare gränsen mellan Lempäälä och Vesilahti kommuner till det på sjön Iso Arajärvis östra strand belägna röset nr 284 på rån mellan lägenheten Lomaranta 3:22 i Viljula by i Vesilahti kommun och lägenheten Arajärvi 3:56 i Rikala by i Lempäälä kommun. Härifrån fortsätter gränsen mellan Vesilahti och Viiala kommuner i en rät linje över sjön Iso Arajärvi till röset nr 285 mellan lägenheten Uusitalo 2:16 i Rikala by i Lempäälä kommun och lägenheten Rantakallio 3:11 i Viljula by i Viiala kommun.

Från röset nr 285 böjer gränsen av mot nordväst och löper längs den på sjön Iso Arajärvis strand belägna gamla gränsen mellan Vesilahti och Viiala kommuner till det norra röset nr 1561 för lägenheten Rantakallio 3:11. Härifrån böjer gränsen av mot sydväst och löper längs rån mellan å ena sidan lägenheterna Rantakallio 3:11 och Vuorela 3:14 i Viljula by i Viiala kommun och å andra sidan lägenheten Liisanmaa 4:20 i Viljula by i Vesilahti kommun via röset nr 2 till röset nr 1562. Härifrån böjer gränsen av mot sydost och löper längs rån mellan lägenheten Vuorela 3:14 och lägenheten Arola 3:6 i Viljula by i Vesilahti kommun till röset nr 1563.

Vid röset nr 1563 tar gränsen av från den gamla gränsen mellan kommunerna i riktning mot sydväst. Den nya gränsen fortsätter via röset nr 1 till röset nr 1564 längs den tidigare gränsen mellan Lempäälä och Vesilahti kommuner så, att den å ena sidan gränsar till lägenheten Arola 3:6 och å andra sidan till lägenheterna Uusitalo 2:16 och Nuuskamaa 2:22 i Rikala by i Lempäälä kommun.

Vid röset nr 1564 böjer gränsen mellan Vesilahti och Viiala kommuner mot nordnordväst till den gamla gränsen mellan kommunerna och löper längs rån mellan lägenheten Arola 3:6 och lägenheten Ali-Vuorela 3:13 i Viljula by i Viiala kommun till röset nr 1565. Härifrån böjer gränsen av mot sydväst och löper längs rån mellan å ena sidan lägenheterna Ali-Vuorela 3:13 och Soilunkangas 3:9 i Viljula by i Viiala kommun samt å andra sidan lägenheterna Liisanmaa 4:20 och Soilunkangas 4:13 i Viljula by i Vesilahti kommun via rösena nr 3 och 4 till röset nr 1566. Vid röset nr 1566 böjer gränsen av mot sydost och löper längs Soilujärvis strand, längs strandlinjen för lägenheterna Soilunkangas 3:9 och Kerttula 3:8, via röset nr 5 till röset nr 287 på gränsen mellan lägenheten Kerttula 3:8 och lägenheten Nuuskamaa 2:22 i Rikala by i Lempäälä kommun. Härifrån böjer den nya gränsen mellan Vesilahti och Viiala kommuner av mot sydsydväst och slutar vid den i Soilujärvi belägna råpunkt mellan skifteslagen, som på kartan över vattenomkretsrågångsförrättningen nr 306804-9, vilken införts i jordregistret den 3 december 1987, utmärkts som punkt IV.

2 §

Från Lempäälä kommun överförs till Viiala kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden i Rikala by:

1) lägenheterna Hiska 2:17, Soilu 2:19, Suilunlisä 2:21, Nuuskamaa 2:22 och Arajärvi 3:56 i sin helhet,

2) av lägenheten Uotila 1:11 utskogsskiftet, av lägenheten Ronkio 2:10 skogsskiftet, av lägenheten Uusitalo 2:16 skogsskiftet och av lägenheten Köykkä 5:23 skogsskiftet, samt

3) av registerenheten 876:1 för byns samfällda vattenområden områdena i Iso Arajärvi och Soilujärvi.

3 §

Från Vesilahti kommun överförs till Viiala kommun följande lägenheter och lägenhetsdelar:

1) i Lohnattila by av lägenheten Kenno 2:16 skogsskiftet,

2) i Menkala by hela lägenheten Murronperä 2:19, av lägenheten Huvilametsä 2:18 skogsskiftet och av lägenheten Menkala 4 skogsskiftet,

3) i Saarela by av lägenheten Jarva 1:4 skogsskiftet och av lägenheten Köppi 2:32 skiftet Kilpiö, samt

4) i Viljula by lägenheterna Viramo 3:15, Vekkuri 4:11 och Kotiranta 4:16 i sin helhet, en del av ursprungsskogsskiftet på lägenheten Jyrälä 1:10, av lägenheten Vappula 3:23 skogsskiftet samt en del av skogsskiftet på lägenheten Kolkki 4:18.

4 §

Från Viiala kommun överförs till Vesilahti kommun följande lägenheter och lägenhetsdelar:

1) i Halmeenmäki by lägenheterna Niemeke 3:8, Koivula I 3:9 och Peltomäki 3:10 i sin helhet samt av lägenheten Ojala 3:11 skogsskiftet,

2) i Heinusuo by av lägenheten Paavola 2:27 skogsskiftet Maunu och av lägenheten Paavola 3:57 skiftet Kateri,

3) i Lohnattila by lägenheterna Karttu 1:21, Karstu 1:22, Rotkola 1:57, Vähälä 1:58, Ararinne 1:68, Vuoliskorpi 1:69, Kesäranta 1:71, Salmela 1:72, Kalliopyykki 3:14, Lahdelma 3:26, Markkula 3:32, Rooseli 3:33 och Jukkala 3:34 i sin helhet, av lägenheten Kilpelä 1:7 skogsskiftet, av lägenheten Yli-Laurila 1:28 skogsskiftet, av lägenheten Hongisto 1:35 skiftet Tupakorpi, av lägenheten Mäkelä 3:3 skogsskiftet, av lägenheten Mäkinen 3:29 kärrskiftet, av lägenheten Ali-Rooseli 3:35 två skogsskiften och av lägenheten Ojala 4 två skogsskiften, samt

4) i Unajala by lägenheterna Soilunpää 1:16, Kankaanpää 1:17, Kallionkieleke 1:20, Kateri 2:7, Kulo 2:8, Lahdenperä 2:18, Vuorenoja 2:19, Kirkkovuori 2:26, Karstu 3:7 och Karstunniemi 3:8 i sin helhet, av lägenheten Portaanoja 2:4 skiftet Maunu samt av lägenheten Leponi 3:6 skogsskiftet.

5 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 14 februari 1995

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.