272/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Val av företrädare i Europaparlamentet
1 §

I Finland skall väljas 16 företrädare i Europaparlamentet för en period på fem år så som stadgas i denna lag.

Rösträtt och valbarhet
2 §

Om rösträtt vid val av företrädare i Europaparlamentet gäller vad som stadgas om valrätt vid riksdagsmannaval. En medborgare i Europeiska unionen (unionsmedborgare) som inte är finsk medborgare, men som har i lagen om hemkommun (201/94) avsedd hemkommun i Finland, har dessutom rösträtt under samma förutsättningar som en finsk medborgare, förutsatt att han inte förlorat sin rösträtt vid val av företrädare i Europaparlamentet i den stat i vilken han är medborgare (hemstat).

Vid samma val får ingen rösta i mera än en av Europeiska unionens medlemsstater.

3 §

För valbarhet vid val av företrädare i Europaparlamentet gäller vad som stadgas om valbarhet vid riksdagsmannaval. Dessutom är en annan röstberättigad unionsmedborgare valbar under samma förutsättningar som en finsk medborgare, förutsatt att han inte förlorat sin valbarhet i hemstaten vid val av företrädare i Europaparlamentet.

Företrädare i Europaparlamentet kan inte vara den som är

1) medlem av statsrådet,

2) ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission,

3) domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol,

4) ledamot av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt,

5) medlem av Rådgivande kommittén i Europeiska kol- och stålgemenskapen eller medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenskapen eller Europeiska atomenergigemenskapen,

6) medlem av sådana kommittéer eller andra organ som tillsatts enligt fördragen om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen, Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapens medel eller för att utföra permanenta och direkta förvaltningsuppgifter,

7) styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken,

8) tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas institutioner eller till dessa knutna fackorgan, eller

9) sådan innehavare av ämbete eller uppdrag som inte enligt 8 eller 9 § riksdagsordningen kan vara riksdagsman.

Om en person som i Finland blivit vald till företrädare i Europaparlamentet förlorar sin valbarhet eller utnämns eller blir vald till ett ämbete eller uppdrag som nämns i 2 mom. upphör hans uppdrag som företrädare.

I samma val av företrädare i Europaparlamentet får ingen vara kandidat i mera än en medlemsstat i Europeiska unionen.

Valområden och valmyndigheter
4 §

För val av företrädare i Europaparlamentet är landet indelat i följande valområden som baserar sig på de valkretsar som anges i lagen om riksdagsmannaval (391/69):

1) södra valområdet som omfattar Helsingfors stads och Nylands läns valkretsar,

2) västra valområdet som omfattar Åbo läns södra och norra valkretsar, landskapet Ålands valkrets och Tavastehus läns södra och norra valkretsar,

3) östra valområdet som omfattar Kymmene, S:t Michels, Kuopio, Norra Karelens och Mellersta Finlands läns valkretsar, samt

4) norra valområdet som omfattar Vasa, Uleåborgs och Lapplands läns valkretsar.

5 §

Inom varje valområde finns en centralnämnd för valområdet. Centralnämnd inom södra valområdet är centralnämnden i Helsingfors stads valkrets, inom västra valområdet centralnämnden i Åbo läns södra valkrets, inom östra valområdet centralnämnden i Kuopio läns valkrets och inom norra valområdet centralnämnden i Uleåborgs läns valkrets.

Om valområdenas centralnämnders och valkretscentralnämndernas förberedande åtgärder för valen, sammanträden, protokoll och expeditioner gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om valkretscentralnämnder vid riksdagsmannaval.

6 §

I varje valkrets finns en valkretscentralnämnd, som är den centralnämnd som senast tillsatts för riksdagsmannaval.

Angående valkretscentralnämnderna gäller i tillämpliga delar, med nedan stadgade undantag, vad som därom stadgas i lagen om riksdagsmannaval.

7 §

Val förrättas samtidigt i varje kommun röstningsområdesvis. Deltagande i val kan även ske på förhand (förhandsröstning) så som stadgas nedan.

8 §

Om indelning av kommunerna i röstningsområden gäller 3 § kommunala vallagen (361/72).

9 §

Varje kommun har en kommunal centralvalnämnd, som är den centralvalnämnd som tillsatts med stöd av 4 § kommunala vallagen.

I landskapet Åland skall i varje kommun tillsättas en centralvalnämnd, angående vilken i tillämpliga delar gäller vad som stadgas om den nämnd som avses i 1 mom.

10 §

Om valnämnder och valbestyrelser gäller vad som stadgas i lagen om riksdagsmannaval.

Vallängder
11 §

Om vallängder för röstningsområdena och valkretsarna gäller med nedan stadgade undantag lagen om riksdagsmannaval.

I en vallängd för ett röstningsområde eller en valkrets införs dessutom varje i Finland röstberättigad unionsmedborgare som inte är finsk medborgare, om han skriftligen anmält att han vill utöva sin rösträtt vid val av företrädare i Europaparlamentet endast i Finland och han efter detta haft stadigvarande hemkommun i Finland och inte återtagit sin anmälan. Anmälan eller dess återtagande skall göras till registerbyrån senast den 52 dagen före valen före klockan 16.

Om en i Finland röstberättigad unionsmedborgare inte har haft i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland första dagen året före valåret eller, såvida valförrättningen hålls den 1 september eller senare, på valårets första dag, införs han i vallängden för den valkrets till vilken den kommun hör som vid uppgörandet av vallängden för valkretsen varit hans hemkommun.

12 §

Justitieministeriet skall i god tid före valen i mån av möjlighet på lämpligt sätt meddela alla i Finland röstberättigade unionsmedborgare som inte är finska medborgare att de har rösträtt och är valbara i valet. Dessutom skall de upplysas om det förfarande som skall iakttas för utövande av rösträtten och rätten att bli uppställd som kandidat.

13 §

Registerbyrån skall omedelbart underrätta myndigheten i hemstaten om de unionsmedborgare som inte är finska medborgare och som meddelat att de önskar utöva sin rösträtt i Finland.

Har befolkningsregistercentralen innan vallängderna fastställts fått ett meddelande av en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen om att en röstberättigad som skall upptas i valkretsens vallängd har upptagits i denna stats vallängd för samma val, skall centralen utan dröjsmål se till att den röstberättigade inte blir upptagen i vallängden. Om anmälan gäller en person som tagits upp i röstningsområdets vallängd, skall befolkningsregistercentralen omedelbart underrätta registerbyrån om detta. Efter att registerbyrån har fått meddelandet skall den göra ett rättelseyrkande hos kommunens centralvalnämnd för uteslutande av den röstberättigade ur vallängden för röstningsområdet.

Uppställande av kandidater
14 §

Om uppställande av kandidater och förfarandet därvid, om partiernas beslut angående uppställande av kandidater, om en röstberättigads medlemskap i en valmansförening och om sammanslagning av kandidatlistor gäller i tillämpliga delar med nedan nämnda undantag lagen om riksdagsmannaval.

Valområdets centralnämnd sköter i fråga om uppställande av kandidater med nedan nämnda undantag de uppgifter som enligt lagen om riksdagsmannaval hör till valkretscentralnämnden.

15 §

Kandidaterna uppställs antingen för ett valområde (kandidatuppställning enligt valområde) eller för hela landet (riksomfattande kandidatuppställning).

I kandidatuppställning enligt valområde får samma person vara kandidat endast inom ett valområde. Av ett parti eller valförbund eller på en gemensam lista får inom varje valområde uppställas högst åtta kandidater, dock så att det får finnas sammanlagt högst 16 kandidater inom alla valområden. Om partierna inom något valområde sammansluter sig till valförbund, skall motsvarande valförbund bildas inom alla valområden där dessa partier har kandidater.

I riksomfattande kandidatuppställning skall samma personer ställas upp som kandidater inom alla valområden där kandidater uppställs av partiet eller valförbundet eller på den gemensamma listan. Dessa kandidater, som kan vara högst sexton till antalet, måste ställas upp inom åtminstone två valområden.

Partiets kandidater skall ställas upp på ett sätt som tryggar medlemmarnas demokratiska inflytande enligt vad som närmare bestäms i partiets stadgar. Partiets i lagen om riksdagsmannaval avsedda kretsorganisationer skall komma överens om huruvida kandidaterna uppställs enligt valområde eller för hela landet. Om partiet har minst två kretsorganisationer inom samma valområde eller om man har kommit överens om riksomfattande kandidatuppställning, skall kretsorganisationerna komma överens om hur partiets kandidater uppställs. Ifall kretsorganisationerna inte kan komma överens, skall partiets styrelse avgöra saken.

En valmansförening som minst 1 000 röstberättigade inom valkretsarna i samma valområde har bildat får ställa upp en kandidat inom valområdet. Valmansföreningar kan bilda en gemensam lista. Om valmansföreningar dock önskar bilda en gemensam lista för den riksomfattande kandidatuppställningen, skall för varje kandidat på den gemensamma listan grundas en valmansförening inom alla de valområden där man har för avsikt att ställa upp kandidater på den gemensamma listan. Den gemensamma listan skall ha en gemensam beteckning för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i lagen om riksdagsmannaval stadgas om beteckning för gemensam lista. I sammanställningen av kandidatlistor skall ovanför en gemensam lista eller en till den gemensamma listan ansluten valmansförening tydligt antecknas beteckningen för den gemensamma listan.

16 §

I riksomfattande kandidatuppställning skall partiets kretsombud, eller om ett valförbund har bildats, kretsombuden tillsammans eller den gemensamma listans ombud, vilka anmälts till centralnämnden i Helsingfors stads valkrets, ansöka om offentliggörande av kandidatlistorna samt anmäla om valförbund och gemensam lista senast den 51 dagen före valen före klockan 16 hos centralnämnden i Helsingfors stads valkrets. Centralnämnden behandlar ansökningarna och anmälningarna, framställer anmärkningar om dem hos partiernas kretsombud, ombuden för valmansföreningarna och de gemensamma listorna samt avgör ansökningar och anmälningar.

Vid det sammanträde som hålls den 47 dagen före valen bestämmer centralnämnden i Helsingfors stads valkrets genom lottning, och med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om riksdagsmannaval, den inbördes ordningen i sammanställningen av kandidatlistorna i fråga om de partier och gemensamma listor som ställer upp kandidater för hela landet. Vid det sammanträde som hålls den 39 dagen före valen tilldelar centralnämnden varje på godkänd kandidatlista upptagen kandidat ett löpande ordningsnummer med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om riksdagsmannaval. Kandidaternas ordning och nummer är desamma inom alla valområden där de är uppställda. Om av ett parti eller ett valförbund eller på en gemensam lista inte uppställts kandidater inom alla valområden, blir numren till dessa delar oanvända på dessa valområden. Efter detta uppgör centralnämnden en preliminär sammanställning av kandidatlistorna i den riksomfattande kandidatuppställningen och skickar den utan dröjsmål till centralnämnderna i de andra valområdena.

Vid kandidatuppställning enligt valområde uppgör varje valområdes centralnämnd efter att ha fått den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna i den riksomfattande kandidatuppställningen vid sitt sammanträde den 37 dagen före valen en sammanställning av kandidatlistorna för kandidatuppställningen enligt valområde med iakttagande i tillämpliga delar av lagen om riksdagsmannaval. Valområdets centralnämnd ger varje på godkänd kandidatlista upptagen kandidat ett löpande ordningsnummer med början från det första lediga numret efter det största numret i den preliminära sammanställningen av kandidatlistorna i den riksomfattande kandidatuppställningen. Efter detta förenar valområdets centralnämnd sammanställningarna av kandidatlistorna och uppgör en sammanställning av kandidatlistorna för valområdet.

I sammanställningen av kandidatlistor skall efter namnet på de partier och beteckningen för de gemensamma listor som uppställt kandidater för hela landet tas in en anteckning av vilken den riksomfattande kandidatuppställningen framgår.

17 §

Till ett partis och en valmansförenings ansökan om offentliggörande av kandidatlista skall bifogas försäkran av en sådan unionsmedborgare som inte är finsk medborgare och som ställs upp som kandidat att han inte har samtyckt till att ställa upp som kandidat i samma val i en annan medlemsstat i Europeiska unionen samt uppgift om hans bostad i Finland, hans nationalitet och i vilken valkrets eller i vilken kommun i hemstaten han senast blivit upptagen i vallängden för val av företrädare i Europaparlamentet.

Till ansökan skall också för varje i 1 mom. avsedd unionsmedborgare som uppställts som kandidat bifogas ett intyg av en myndighet i kandidatens hemstat om att den som ställs upp som kandidat inte i sitt hemstat har förlorat valbarheten vid val av företrädare i Europaparlamentet eller att myndigheten inte har kännedom om sådant.

Valområdets centralnämnd skall utan dröjsmål efter att ha uppgjort sammanställningen av kandidatlistorna anmäla till befolkningsregistercentralen alla i 1 mom. avsedda unionsmedborgare som upptagits i sammanställningen av kandidatlistor. Befolkningsregistercentralen skall utan dröjsmål sända till den behöriga myndigheten i kandidatens hemstat meddelande om att kandidaten har tagits upp i sammanställningen av kandidatlistor.

Har befolkningsregistercentralen fått meddelande av en annan medlemsstat i Europeiska unionen om att en i Finland valbar person har uppställts som kandidat i detta land i samma val, skall den utan dröjsmål delge valområdenas centralnämnder och valkretscentralnämnderna detta meddelande.

Valförrättning
18 §

Val av företrädare i Europaparlamentet förrättas vart femte år. Europeiska unionens råd bestämmer under vilken fyradagarsperiod, som sträcker sig från torsdag till söndag, i juni månad valförrättningen skall ordnas. Valförrättningen ordnas inom röstningsområdena den söndag som infaller under ovan nämnda period. Om val inte under denna tidsperiod kan ordnas i unionens medlemsstater, bestämmer Europeiska unionens råd någon annan tidsperiod för valförrättningen. I så fall skall valen förrättas den söndag som infaller under denna tidsperiod.

Den röstande får rösta på en kandidat som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna inom det valområde där han antecknats som röstberättigad.

Om valförrättningen i övrigt samt om förhandsröstning och röstsedlar gäller i tillämpliga delar lagen om riksdagsmannaval. Förhandsröstningen börjar dock först den 11 dagen före valförrättningen.

19 §

Om räkning av de röster som givits vid förhandsröstningen och vid valförrättningen samt om ogiltig röstsedel gäller i tillämpliga delar med nedan nämnda undantag vad som stadgas om riksdagsmannaval.

20 §

Utöver vad som stadgas i 83 § lagen om riksdagsmannaval är en röstsedel ogiltig, om med röstsedeln avgivits röst för en kandidat som har ställts upp i samma val också i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen. Det parti eller den gemensamma lista som denna kandidat tillhör får dock räkna sig till godo de röster som kandidaten fått.

21 §

Uppgifter om rösträkningen får under valdagen inte ges offentlighet före klockan 22.

Fastställande och meddelande av valresultatet
22 §

Valkretscentralnämnden skall vid ett sammanträde som börjar klockan 18 den fjärde dagen efter valet fastställa det röstetal som varje kandidat samt parti, valförbund eller gemensamma lista sammanlagt fått i valkretsen, samt så som justitieministeriet bestämmer utan dröjsmål meddela centralnämnden i Helsingfors stads valkrets de fastställda röstetalen och antalet avgivna röster.

23 §

Efter att ha mottagit ett meddelande enligt 22 § av samtliga valkretscentralnämnder fastställer centralnämnden i Helsingfors stads valkrets valresultatet vid ett sammanträde som börjar klockan 12 den femte dagen efter valet. Centralnämnden fastställer, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om beräknandet av jämförelsetal och fastställande av röstningsresultat i riksdagsmannaval, först det sammanlagda röstetal som ett parti, ett valförbund och en gemensam lista fått i hela landet samt det sammanlagda röstetal som varje enskild valmansförening har fått och för var och en av dem det sammanlagda antalet parlamentsmandat på basis av det sammanlagda antal röster som de fått. Om partierna inom olika valområden har bildat valförbund med olika partier, skall varje enskilt valförbund till vilket dessa partier har anslutit sig, vid rösträkningen och vid fastställandet av valresultatet anses vara ett separat valförbund. Röster som partiet har fått utanför valförbundet sammanräknas inte med de röster som partiet fått i valförbund med något annat parti.

Om kandidaterna har uppställts enligt valområde och ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista fått endast ett parlamentsmandat tillfaller det den kandidat från partiet, valförbundet eller den gemensamma listan som fått det största personliga röstetalet i det valområde där partiet, valförbundet eller den gemensamma listan fått det största antalet röster. Om ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista fått två eller flera parlamentsmandat fördelas dessa valområdesvis inom partiet, valförbundet eller den gemensamma listan i samma proportion som de för deras kandidater i hela landet givna rösterna fördelar sig mellan valområdena. Fördelningen sker så att det sammanlagda röstetal som kandidaterna för ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista har fått inom valområdet divideras med det sammanlagda röstetal som partiets, valförbundets eller den gemensamma listans kandidater har fått i hela landet och multipliceras med det sammanlagda antalet parlamentsmandat som partiet, valförbundet eller den gemensamma listan har fått i hela landet. Från varje valområde får ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista så många parlamentsmandat som motsvarar det hela tal som räkneoperationen ger. Om alla platser inte blir besatta på detta sätt fördelas de återstående platserna mellan valområden i den ordning som följer av decimaltalens storlek i de tal som räkneoperationen givit. Inom varje valområde fördelas parlamentsmandaten inom ett parti, valförbund eller en gemensam lista enligt storleksordningen av det personliga röstetal som kandidaterna fått.

Om kandidaterna uppställts för hela landet fördelas partiets, valförbundets eller den gemensamma listans parlamentsmandat inom partiet, valförbundet eller den gemensamma listan enligt storleksordningen av det personliga röstetal som kandidaterna sammanlagt fått inom alla valområden.

Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets förklarar enligt 1-3 mom. lika många av ett partis, ett valförbunds eller en gemensam listas kandidater valda som det antal parlamentsmandat partiet, valförbundet eller den gemensamma listan fått i hela landet samt kungör dessutom de enskilda valmansföreningars kandidater som blir valda enligt 1 mom.

24 §

Om bestämmande av suppleant för företrädare gäller i tillämpliga delar lagen om riksdagsmannaval. Om ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista har uppställt kandidater enligt valområde, skall suppleanten komma från samma valområde.

25 §

Sedan centralnämnden i Helsingfors stads valkrets fastställt valresultatet skall den utan dröjsmål skriva ut en fullmakt för den som blivit vald. Fullmakten som skall tillställas den valde skall ha följande lydelse:

"Vid val av företrädare för Finland i Europaparlamentet som förrättats den .... har N.N., som är bosatt i ...., blivit vald till ledamot i Europaparlamentet från och med parlamentets nästa sammanträde till dess att det första sammanträdet i Europaparlamentet börjar efter följande val av företrädare i Europaparlamentet.

Detta intyg gäller såsom ledamotsfullmakt."

Ort och tid.

Har ett parlamentsmandat blivit ledigt, skall centralnämnden i Helsingfors stads valkrets utfärda en fullmakt för den som träder i stället för den som fallit bort. I detta fall har fullmakten följande lydelse:

"Sedan N.N. vid val av företrädare för Finland i Europaparlamentet som förrättats den .... har valts till ledamot i Europaparlamentet, men mandatet efter honom/henne blivit ledigt, skall enligt lagen om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet N.N, som är bosatt i ..., efterträda honom/henne som ledamot i Europaparlamentet.

Detta intyg gäller såsom ledamotsfullmakt."

Ort och tid.

26 §

Centralnämnden i Helsingfors stads valkrets skall utan dröjsmål underrätta justitieministeriet om valresultatet. Justitieministeriet skall utfärda en kungörelse om resultatet, vilken publiceras i Finlands författningssamling.

Särskilda stadganden
27 §

Enligt Europeiska gemenskapernas vallagstiftning inleds en parlamentsledamots mandatperiod när det första sammanträdet efter Europaparlamentsval öppnats och ledamotens fullmakt har godkänts, samt avslutas när det första sammanträdet efter följande val av företrädare i Europaparlamentet öppnas.

28 §

Om förvaring av röstsedlar och uträkningar, om valkretscentralnämndens sammanträden, protokoll och expeditioner, om besvär över val, om valmyndigheternas ansvar, om situationer då en bestämd dag infaller på en helgdag eller en helgfri lördag och om transport av handikappade röstande till röstnings- eller förhandsröstningsstället gäller i tillämpliga delar lagen om riksdagsmannaval. Valbesvär skall dock anföras hos länsrätten i Nylands län.

29 §

Om i partiregistret upptagna partier står i ett sådant förhållande till varandra som avses i 2 § 2 mom. partilagen (10/69), anses de vid tillämpning av denna lag utgöra ett enda parti.

30 §

Utöver vad som stadgas i 102 § 1 mom. lagen om riksdagsmannaval betalas av statens medel de kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsens utgifter för valet. Justitieministeriet meddelar närmare bestämmelser om de grunder enligt vilka utgifterna skall ersättas.

Sammanslagna val
31 §

Om valet av företrädare i Europaparlamentet förrättas i samband med statliga val, kommunalval eller en rådgivande folkomröstning skall en röstberättigad som röstar i båda valen utöva sin rösträtt samtidigt i dem båda.

32 §

För val av företrädare i Europaparlamentet som förrättas i samband med andra val eller en folkomröstning bestämmer justitieministeriet

1) om de som är röstberättigade i detta val skall antecknas i de röstlängder som uppsätts för det val eller den folkomröstning i samband med vilket detta val förrättas, eller om särskilda röstlängder skall uppsättas,

2) om gemensamma meddelanden på kort, meddelanden samt följebrev, valkuvert och ytterkuvert för förhandsröstning skall uppsättas och till vilka delar,

3) färgen på röstsedlar och sammanställningarna av kandidatlistor samt vid behov valkuvertens färg, som bör vara en annan än färgen på dokument av nämnt slag vilka används vid ett annat val eller en folkomröstning som förrättas samtidigt,

4) hur kandidaterna numreras på sammanställningen av kandidatlistor,

5) vilken valstämpel som skall användas, samt

6) annat som är nödvändigt för en sammanslagning av val- eller röstningsförfaranden.

33 §

Om valet av företrädare i Europaparlamentet förrättas i samband med kommunalval fungerar de med stöd av 5 § kommunala vallagen tillsatta valnämnderna och valbestyrelserna samt de med stöd av 5 a och 61 §§ i nämnda lag utsedda valförrättarna som valnämnder, valbestyrelser och valförrättare i valet.

34 §

Om kostnaderna för val av företrädare i Europaparlamentet som anordnas i samband med andra val eller en folkomröstning gäller 102 § 1 mom. lagen om riksdagsmannaval.

35 §

Val av företrädare i Europaparlamentet förrättas första gången i samband med kommunalvalet söndagen den 20 oktober 1996. Mandatperioden för de företrädare som valts vid detta val upphör när mandatperioden börjar för de företrädare som blivit valda vid följande, samtidigt i alla Europeiska unionens medlemsstater förrättade val av företrädare.

Till dess att fullmakterna för de vid det första valet av företrädare i Europaparlamentet valda ledamöterna godkänts i Europaparlamentet, företräds Finland och det finska folket i Europaparlamentet av de 16 personer som valts inom riksdagen.

Närmare stadganden och ikraftträdande
36 §

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna lag.

37 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 351/94
GrUB 18/94
Beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom; EGT nr L 278, 8.10.1976, s. 1
Rådets direktiv 93/109/EEG; EGT nr L 329, 30.12.1993, s. 34

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.