266/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Förordning om frivillig militärtjänst för kvinnor

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 2 § lagen den 17 februari 1995 om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/95):

1 §

Ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor (militärtjänst) görs vid en tidpunkt som fastställs av huvudstaben. Huvudstaben utser de truppförband vid vilka militärtjänsten fullgörs och fördelar kvoterna för förordnande till militärtjänst på staberna för militärlänen.

2 §

Staben för militärlänet sköter om de förfaranden som gäller ansökan om och uttagning till militärtjänst.

Till ansökan, som skall sändas till staben för militärlänet, skall fogas de uppgifter som huvudstaben föreskriver. En minderårig skall dessutom till sin ansökan foga sin vårdnadshavares samtycke.

3 §

För sökandena ordnas särskild uttagning i de enskilda militärlänen. Till uttagning kallar staben för militärlänet de sökande som på grundval av ansökningarna uppfyller förutsättningarna för tjänstgöring. De som ansöker om tjänstgöring vid specialtrupp skall delta i uttagning som ordnas av specialtrupperna.

Vid uttagningen görs intervjuer och test som gäller tjänstedugligheten samt läkarundersökning i syfte att fastställa sökandenas tjänsteduglighet. Vid uttagningen ges dessutom information om försvarsmakten och om innehållet i militärtjänsten samt om den rättsliga ställningen för dem som antas till tjänstgöring.

4 §

Staben för militärlänet fattar på grundval av de utredningar som erhållits beslut om antagning till militärtjänst och tillställer bevisligen dem som antagits ett förordnande att träda i tjänst, av vilket skall framgå när och till vilket truppförband personen i fråga skall infinna sig för tjänstgöring.

Om ansökan har avslagits, skall sökanden meddelas om beslutet.

5 §

I beslut av staben för militärlänet som gäller förordnande till militärtjänst eller avslående av ansökan får ändring sökas genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden enligt vad som stadgas i värnpliktslagen (452/50).

I beslut som gäller sökandens behörighet för militärtjänst får ändring inte sökas genom besvär.

6 §

Närmare bestämmelser angående ansökan om militärtjänst och förordnande till tjänst meddelas vid behov genom huvudstabens beslut.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.