245/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 1995

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna

Finansministeriet har

fogat till 1 § finansministeriets beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna av den 17 november 1993 (1001/93) en ny 2 a punkt och

ändrat avgiftstabellen som är bifogad till beslutet, som följer:

1 §

Följande av tullverkets prestationer är avgiftsfria:


2 a) beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position;Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 23 februari 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Överinspektör
Ismo Mäenpää

Bilaga

AVGIFTSTABELL

över tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTG-RDER

1. Fordonsklarering
Flygtrafik
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar: 
På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl. 21.00-7.00    200 mk
På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kronoby, Kuopio,
 Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi, Nyslotts, Vasa
 och Varkaus flygstationer kl. 17.00-7.00                        350 mk
Någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet                   500 mk
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:    
på ovan nämnda flygstationer kl. 17.00-7.00                      200 mk
någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet                  350 mk
Fartygstrafik    
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar:    
kl. 16.00-7.00                                    200 mk
vid hamnar inom Västra tulldistriktet och Lapplands tulldistrikt kl. 22.00-7.00 dock 500 mk
Klarering av ovan nämnda fartyg på plats vid andra hamnar:    
från måndag till fredag kl. 7.00-16.00                        250 mk/timme
annan tid                                       350 mk/timme
2. Förpassning    
Förpassning som inte kräver särskild garanti    
under allmän tjänstetid                                30 mk
från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid                   40 mk
lördagar och helger                                  60 mk
Förpassning som kräver särskild garanti    
under allmän tjänstetid                                60 mk
från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid                   80 mk
lördagar och helger                                  100 mk
3. Överlåtelse till fri rörelse    
från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid                   80 mk
lördagar och helger                                  100 mk
4. Lastningstillstånd och lageruttag    
Uttag ur tullager eller provianteringslager samt lastningstillstånd för
 förmånsberättigad export    
under allmän tjänstetid                                40 mk
från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid                   80 mk
lördagar och helger                                  100 mk
5. Övriga tullåtgärder    
Överföring till skattefri butik                             140 mk
Av orsak som har samband med varuhavaren eller lagerhållaren nödvändigt
 inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager
 godkänt av tullverket eller i tillfälligt lager                    250 mk/timme
Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid          40 mk
Förstörande under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till
 försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara
 tullåtgärder av orsak som har samband med kunden                    250 mk/timme
Användning av tullverkets fortskaffningsmedel för utförande av en
 övervakningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har
 varit över 10 kilometer                                 3 mk/km

II TULLSTYRELSENS BESLUT OCH TILLSTÅND

1. Beslut om förhandsbesked    
Sådana beslut om förhandsbesked angående accisbeskattning som har krävt
 tullaboratorieundersökning                              2 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked angående accisbeskattning vilka inte har krävt
 tullaboratorieundersökning                              1 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked, när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om
 kommersiell verksamhet                                 500 mk
Övriga förhandsbesked                                 1 000 mk
Beslut om att inte meddela förhandsbesked                        100 mk
2. Förmånsbeslut och beslut som gäller befrielse från utjämningsskatt          300 mk
3. Övriga beslut och tillstånd    
Beslut som gäller tullverkets registrerade kund;
beslut om godkännade till registrerad bilskatteskyldig                3 000 mk
Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om påförande av accis:    
tillstånd som gäller harmoniserade acciser 3 000 mk och därtill 500 mk för varje
 fristående lager, dock sammanlagt högst                       5 000 mk
tillstånd som gäller endast nationella acciser 1 500 mk och därtill 500 mk för
 varje fristående lager, dock sammanlagt högst                    3 000 mk
tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hemlandet         200 mk
Tillstånd som gäller registrerad näringsidkare och skatterepresentant enligt lagen
 om påförande av accis:    
tillstånd som gäller harmoniserade acciser                     2 000 mk
tillstånd som gäller endast nationella acciser                   1 000 mk
Små ändringar av beslut som gäller auktoriserad lagerhållare och registrerad
 näringsidkare enligt lagen om påförande av accis                    500 mk
Tillstånd att inrätta friområde och frilager samt tillstånd till industriell,
 kommersiell eller annan serviceverksamhet som bedrivs där              2 000 mk
Tillstånd som gäller ändring av friområdets gränser;    
Tillstånd till centraliserad förtullning;    
tillstånd som gäller tullförfaranden med ekonomisk verkan;    
tillstånd att inrätta tullager;     
tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen, plats där
 accisdeklaration inges och förordnande av uppdragsgivare till accisskyldig och
 tillstånd att lämna ledsagardocumentet utan underskrift               1 500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av tullstyrelsen
 tidigare beviljade tillstånd                              500 mkIII DISTRIKTSTULLKAMMARENS BESLUT OCH TILLSTÅND

Tillstånd till periodfakturering;    
tillstånd att inrätta tillfälligt lager eller tullager;    
tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen      1 200 mk
Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafikplatser;    
förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller
 tullklareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande;    
tillstånd till behandling av tullagervaror;    
beslut och tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen               500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av distriktstullkammaren tidigare
 beviljade beslut;    
ansökan om förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet;    
befrielse från skatt på motorfordon                           250 mk
Förtullningsbok, eskorterartillstånd samt intyg över befrielse från farledsavgift    100 mk
Visum
engångsvisum                                     180 mk
genomresevisum                                    140 mk

IV TULLABORATORIETS PRESTATIONER

Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ:    
livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52)              1 350 mk/
                                        undersökt varuparti
andra varor                                     1 000 mk/
                                        undersökt varuparti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.