237/1995

Given i Helsingfors den 24 februari 1995

Förordning om ändring av 1 och 3 §§ statstjänstemannaförordningen

På föredragning av finansministern

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/94) 1 § 3 punkten och 3 § 2 mom. 1 punkten, av dessa lagrum 3 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 22 december 1994 (1349/94), som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/94) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är


3) tjänsterna som bibliotekarie vid biblioteket för synskadade, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centralkommissionen för konst, föreståndare för Finlands filmarkiv, föreståndare för statens filmgranskningsbyrå, föreståndare för Institutet för Ryssland och Östeuropa, direktör för centret för internationellt personutbyte, rektor för ett statligt barnträdgårdslärarinstitut och generalsekreterare för studentexamensnämnden,


3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna, tingsrätterna, specialdomstolarna, åklagarämbetena, exekutionsverken, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå, asylnämnden och konkursombudsmannens byrå; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Helsingfors den 24 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.