222/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Förordning om ändring av utlänningsförordningen (142/94)

På föredragning av inrikesministern

ändras 4 § 3 mom., 6 § 1 mom., 8 §, 24 § 2 mom., 29 § 1, 2 och 5 mom. och 33 § 1 mom. utlänningsförordningen av den 18 februari 1994 (142/94) som följer:

4 §
Främlingspass osh anteckningar i det

Utlänningsverket kan begränsa användningen av ett främlingspass genom anteckningar i det.

6 §
Tillfälligt omhändertagande av pass

En utlännings pass kan, utöver vad som nämns i 45 § 2 mom. utlänningslagen (378/91), tillfälligt omhändertas av utlänningsverket, passkontrollören eller polisen:

1) för behandling av ett ärende som gäller visering, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, främlingspass eller resedokument;

2) för behandling av asylansökan;

3) för övervakning av utresa ur landet;

4) för beredning och verkställighet av utvisning eller avvisning av utlänningen;

5) för beredning eller verkställighet av utreseförbud; eller

6) då detta förutsätts av andra särskilt viktiga skäl.


8 §
Ansökan om uppehållstillstånd i vissa fall

En familjemedlem till en flykting eller till en utlänning som på grund av behov av skydd eller av humanitära skäl fått uppehållstillstånd skall utomlands lämna sin ansökan om uppehållstillstånd till en finsk beskickning. Beskickningen begär utlåtande i ärendet av utlänningsverket. Utlänningsverket inhämtar utlåtande av den lokala polisen och den lokala socialmyndigheten innan det avger sitt eget utlåtande.

En anhörig i Finland skall lämna en ansökan som avses i 19 § 2 mom. lagen om ändring av utlänningslagen (639/93) till den lokala polisen, som inhämtar utlåtande i ärendet av den lokala socialmyndigheten. Polisen tillställer utlänningsverket ansökan jämte utlåtandet.

24 §
Genomresande

Av särskilda skäl kan utlänningsverket eller, enligt inrikesministeriets anvisningar, polisen eller passkontrollören på inresestället godkänna även någon annan vistelseplats för genomresande.

29 §
Meddelanden

Den myndighet som har tagit emot en asylansökan skall omedelbart underrätta utlänningsverket och utrikesministeriet om en mottagen asylansökan.

En finsk beskickning, passkontrollören och polisen skall underrätta utlänningsverket om visum och uppehållstillstånd som de har beviljat så som närmare bestäms. Passkontrollören och polisen skall dessutom underrätta utlänningsverket då de avvisat utlänningar och om andra sådana omständigheter som de har fått kännedom om och som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet, deras vistelse och arbete samt deras naturalisation i Finland.


Fångvårdsmyndigheterna skall underrätta utlänningsverket om att en utlänning har intagits i fängelse. Utlänningsverket skall också i god tid meddelas om att en utlänning friges samt att en utlänning sänds till någon annan stat eller från en sådan till Finland för att avtjäna sitt straff.

33 §
Personregister över utlänningar

Utlänningsverket för ett riksomfattande utlänningsregister i vilket antecknas uppgifter som kan påverka utlänningars inresa till och utresa ur landet samt deras vistelse, arbete och naturalisation i Finland.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.