221/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av havsskyddslagen

I enlighet med Riksdagens beslut

ändras i havsskyddslagen av den 29 december 1994 (1415/94) 9 § 1 och 2 mom., 10 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 och 2 mom. som följer:

9 §
Tillstånd till deponering av muddermassa

Muddermassa får inte utan tillstånd av Finlands miljöcentral deponeras i havet utanför Finlands territorialvattengräns från finländska fartyg eller havstekniska enheter eller från fartyg lastade i Finland, om inte något annat följer av 4 mom.

Ett i 1 mom. avsett tillstånd av Finlands miljöcentral utfärdas för en bestämd tid, högst fem år. Ett gällande tillstånd kan på ansökan av en skadelidande eller på initiativ av en övervakningsmyndighet på nytt tas upp till behandling, och tillståndet kan återkallas eller tillståndsvillkoren ändras, om omständigheterna har förändrats väsentligt. Tillstånd får inte beviljas för verksamhet som strider mot 1 §.


10 §
Konstruktioner i havet

Finska medborgare eller finländska samfund får inte utan tillstånd av Finlands miljöcentral bygga konstruktioner i öppna havet utanför Finlands territorialvattengräns. Tillstånd får inte beviljas till verksamhet som strider mot 1 §.

Ett i 1 mom. avsett tillstånd av Finlands miljöcentral utfärdas för bestämd tid eller tills vidare. Ett gällande tillstånd kan på ansökan av en skadelidande eller på initiativ av en övervakningsmyndighet på nytt tas till behandling, och tillståndet kan återkallas eller tillståndsvillkoren ändras, om omständigheterna har förändrats väsentligt. Innan tillståndsärendet avgörs skall trafikministeriet höras.


11 §
Tillstånd till utforskning och nyttjande av havsbottnen och dess inre

För finländska fartyg eller havstekniska enheter skall utan hinder av 2 § 3 mom. tillstånd av Finlands miljöcentral inhämtas för prospektering efter och utvinning av olja eller gas och därmed förbundna aktiviteter och för annat nyttjande av havsbottnen utanför Finlands territorialvattengräns. Tillstånd behövs dock inte, om en myndighet i en annan stat har gett behörigt tillstånd för verksamheten inom ett område som enligt internationell rätt står under denna stats jurisdiktion.

Ett i 1 mom. avsett tillstånd av Finlands miljöcentral beviljas för en bestämd tid, högst fem år. Ett gällande tillstånd kan på ansökan av en skadelidande eller på initiativ av en övervakningsmyndighet på nytt tas upp till behandling och återkallas eller tillståndsvillkoren ändras, om omständigheterna har förändrats väsentligt. Tillstånd får inte beviljas för verksamhet som strider mot denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 360/94
MiUB 22/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.