213/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) 1 kap. 8 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 27 april 1990 (361/90),

ändras 1 kap. 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 2 punkten, 6 § 1 och 3 punkten, 7 § 2 mom., 8 § 1 mom. samt 26 och 28 §§, 2 kap. 1 § och 2 § 1 mom. samt 5 kap. 1 § 1 mom. och 12 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 kap. 1 § 1 mom. och 5 kap. 1 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1990 (772/90), 1 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten och 2 kap. 1 § sådana de lyder i lag av den 27 mars 1992 (271/92) samt 1 kap. 6 § 1 och 3 punkten sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1258/88), samt

fogas till 1 kap. en ny 26 a §, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

Gripande
1 §
Allmän rätt att gripa

Anträffas den som har begått brott på bar gärning eller flyende fot får han gripas av vem som helst, om fängelse kan följa på brottet eller om brottet är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrig skadegörelse eller lindrigt bedrägeri.


Anhållande
3 §
Förutsättningar för anhållande

Den som på sannolika skäl misstänks för brott får anhållas,


2) om för brottet stadgas lindrigare straff än fängelse i två år, men det strängaste straffet är fängelse i minst ett år och den misstänktes förhållanden eller andra omständigheter gör det sannolikt att han

a) flyr eller på något annat sätt drar sig undan förundersökning, rättegång eller verkställighet av straff,

b) försvårar sakens utredning genom att undanröja, förstöra, ändra eller gömma bevis eller påverka ett vittne, en målsägande, en sakkunnig eller en medgärningsman eller

c) fortsätter sin brottsliga verksamhet,


6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är

1) polisöverdirektören, polisdirektör, polisöverinspektör, länspolisråd, biträdande polisinspektör, länsöverkommissarie, länskommissarie, länsman, biträdande länsman, polismästare, biträdande polismästare, föreståndare för utlänningsbyrå, chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen, chefen för centralkriminalpolisens undersökningsbyrå och chefen för centralkriminalpolisens byrå för internationella ärenden, chefen för skyddspolisen och avdelningschef vid skyddspolisen som chef för verksamhetsenhet, kriminalöverinspektör, kriminalinspektör, kriminalöverkommissarie, överkommissarie, kriminalkommissarie och kommissarie,


3) vid tullstyrelsen chefen för bevaknings- och revisionsenheten, chefen för övervakningsbyrån och undersökningsbyrån, överinspektör och tullsekreterare som sköter förundersökningsuppgifter samt i tulldistrikt chefen för tulldistriktet, direktör och biträdande direktör som sköter bevakningsuppgifter samt överinspektör och tullöverinspektör som sköter förundersökningsuppgifter samt


7 §
Underrättelse och registrering

Enligt den anhållnes anvisningar skall någon av hans anhöriga eller någon annan som står honom nära utan dröjsmål underrättas om anhållandet. Om detta skulle förorsaka synnerligt men för utredningen av brottet, kan underrättelsen framskjutas högst tills domstolen tar upp yrkandet om häktning av den anhållne. En sådan underrättelse får dock inte utan synnerliga skäl lämnas mot den anhållnes vilja. En anhållningsberättigad tjänsteman beslutar om att skjuta fram underrättelsen.

Häktning
8 §
Häktningsförutsättningar

Den som på sannolika skäl misstänks för ett brott får under de förutsättningar som nämns i 3 § 1 mom. häktas.


26 §
Häktning av dömd

Domstolen får förordna att den som dömts till ovillkorligt fängelsestraff skall häktas eller fortfarande hållas häktad, om

1) det utdömda straffet är fängelse i minst två år,

2) det utdömda straffet är fängelse under två år men minst ett år och det är sannolikt att den dömde

a) flyr eller på annat sätt drar sig undan verkställighet av straff eller

b) fortsätter sin brottsliga verksamhet,

3) det utdömda straffet är fängelse under ett år och

a) den dömde inte har stadigvarande bostad i Finland och det är sannolikt att han genom att lämna landet drar sig undan verkställighet av straff eller

b) den dömde i en eller flera domar har dömts till fängelsestraff för flera brott som har begåtts med korta mellanrum och häktningen är nödvändig för att hindra fortsatt brottslig verksamhet av lika allvarlig art.

Ett beslut om häktning av en dömd är i kraft tills verkställigheten av straffet inleds eller fullföljdsdomstolen förordnar annat i saken.

26 a §
Förbud mot oskälig häktning

Ingen får häktas eller förordnas att fortfarande hållas häktad, om detta skulle vara oskäligt med hänsyn till sakens natur eller den för brottet misstänktes eller dömdes ålder eller andra personliga förhållanden.

Kompletterande stadganden
28 §
Behandling av häktade, anhållna och gripna

Om behandlingen av häktade, anhållna och gripna i fängelse eller annan anstalt stadgas i lagen om rannsakningsfängelse (615/74).

Inrikesministeriet får meddela föreskrifter om behandlingen av anhållna och gripna i polisens utrymmen.

2 kap.

Reseförbud

1 §
Förutsättningar för reseförbud

Den som på sannolika skäl misstänks för brott får i stället för att anhållas eller häktas meddelas reseförbud, om det strängaste straffet för brottet är fängelse i minst ett år och den misstänktes förhållanden eller andra omständigheter gör det sannolikt att han

1) flyr eller på annat sätt drar sig undan förundersökning, rättegång eller verkställighet av straff eller

2) fortsätter sin brottsliga verksamhet.

2 §
Innehållet i reseförbud

Den som har meddelats reseförbud får inte avlägsna sig från den ort eller det område som anges i beslutet. Han kan också förbjudas att vistas eller röra sig på ett visst område som anges i beslutet. Han kan dock i beslutet ges tillstånd att avlägsna sig från den ort eller det område som anges i beslutet för att sköta sitt arbete eller av annat jämförbart skäl. Den myndighet som beslutar om reseförbud får av viktiga skäl bevilja honom tillfälligt lov att avlägsna sig.


5 kap.

Husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

1 §
Förutsättningar för husrannsakan

Om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket det strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader, får husrannsakan företas i byggnader, rum eller slutna kommunikationsmedel eller på slutna förvaringsställen för att eftersöka föremål som skall tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen av brottet. Husrannsakan får företas också om det brott som misstanken gäller är spridning av våldsskildring, innehav av förfalskningsmaterial, innehav av falska pengar eller intrång i personregister.


12 §
Förrättande av kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Endast läkare får utföra undersökningar som kräver medicinsk sakkunskap.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 1995.

RP 181/94
LM 33/94
LaUB 21/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.