198/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av fodermedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fodermedelslagen av den 26 februari 1993 (234/93) 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1, 10 och 11 punkten, rubriken för 2 kap., 16 §, i 19 § rubriken och 1 mom. samt i 22 § rubriken och 1 mom. samt

fogas till 3 § nya 12-15 punkter, till 19 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 6 a, 6 b, 13 a, 16 a och 27 a §§ som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på marknadsföring av foderfabrikat, på tillverkning av foderfabrikat som sker för marknadsföring, på handel med foderfabrikat på Europeiska unionens medlemsstaters område samt på import och export av foderfabrikat. Dessutom tillämpas denna lag på ordination av läkemedelsfoder samt, med undantag för kraven i fråga om påskrifter och förpackning, på användningen och tillverkningen av foderfabrikat på gårdsbruksenheterna.

Denna lag tillämpas inte på

1) foderfabrikat som används i djurförsök vid forskningsanstalter, och inte på

2) transitogods som införs i landet, förutsatt att bruksändamålet klart framgår av påskrifterna på fabrikatets emballage eller av de handlingar som gäller fabrikatet.


3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) foderfabrikat fodermedel, vissa produkter som används i djurfoder, tillsatsämnen för fodermedel, foderblandningar samt läkemedelsfoder,


10) dagsranson den genomsnittliga totalmängd foder, med en 12 procents fukthalt, som ett djur av en viss art och ålder och uppfödd för ett visst ändamål behöver för att tillfredsställa hela sitt näringsbehov,

11) menligt ämne sådana ämnen eller produkter i foderfabrikat som kan förorsaka hälsofara för djur eller via husdjursprodukter för människor,

12) foderämne fodermedel som definieras i punkt 2 eller råvara som används för foderfabrikat,

13) läkemedelsfoder en blandning av läkemedelspreparat och fodermedel som är avsedd att ges åt djur i syfte att bota, lindra eller förebygga sjukdom,

14) import införsel från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater, samt

15) export utförsel till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater.

2 kap.

Tillverkning och marknadsföring av foderfabrikat, handel med foderfabrikat på Europeiska unionens medlemsstaters område samt import och export av foderfabrikat

6 a §
Läkemedelsfoder

För tillverkningen av läkemedelsfoder får användas endast sådana läkemedelspreparat som läkemedelsverket i försäljningstillstånd, eller i annat sådant tillstånd som gäller överlåtelse av läkemedelspreparat till förbrukning som verket meddelat med stöd av läkemedelslagen (395/87), har godkänt för blandning i djurfoder.

Endast en sådan tillverkare som kontrollcentralen för växtproduktion har godkänt som tillverkare av läkemedelsfoder får tillverka läkemedelsfoder för försäljning. Endast sådana tillverkare och återförsäljare som är godkända av kontrollcentralen för växtproduktion får sälja och överlåta läkemedelsfoder. Godkännande sker på ansökan.

En tillverkare och en återförsäljare får överlåta läkemedelsfoder endast till en veterinär, eller med stöd av ett av en veterinär utskrivet recept på läkemedelsfoder till den som äger eller innehar djuret. Veterinären kan skriva ut receptet på läkemedelsfoder endast med stöd av resultaten från laboratorieprov eller efter att själv ha undersökt djuren.

6 b §
Krav som handeln på Europeiska unionens inre marknad ställer på läkemedelsfoder samt import och export av läkemedelsfoder

Läkemedelsfoder som tillverkats i Europeiska unionens övriga medlemsstater får i Finland säljas och överlåtas endast om läkemedelsfodret är sådant att det får släppas ut i handeln mellan Europeiska unionens medlemsstater. Dessutom skall läkemedelsfodret uppfylla någotdera av följande krav:

1) det läkemedelspreparat som använts för tillverkningen av läkemedelsfodret är både i läkemedelsfodrets tillverkningsland och Finland godkänt för blandning i djurfoder, eller

2) den verksamma substansen i det läkemedelspreparat som används för tillverkningen av läkemedelsfodret är samma som den verksamma substansen i läkemedelspreparat som i Finland är godkänt för blandning i djurfoder och dessa läkemedelspreparats kvalitativa och kvantitativa sammansättning är densamma.

Läkemedelsfoder som tillverkats i Europeiska unionens övriga medlemsstater får i Finland säljas och överlåtas endast av tillverkare och återförsäljare som är godkända av kontrollcentralen för växtproduktion.

Läkemedelsfoder som tillverkats i Finland får överlåtas till Europeiska unionens övriga medlemsstater endast om läkemedelsfodret uppfyller de krav som stadgas i denna lag.

Läkemedelsfoder som importeras eller exporteras skall åtminstone uppfylla samma krav som i handeln mellan Europeiska unionens medlemsstater. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om importen och exporten av läkemedelsfoder.

13 a §
Export av foderfabrikat

Endast sådana foderfabrikat som uppfyller kraven i denna lag får exporteras.

16 §
Kontroll

Kontrollcentralen för växtproduktion, auktoriserade kontrollörer och provtagare samt av veterinär- och livsmedelsavdelningen förordnade veterinärer har för verkställigheten av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt för tillsynen överallt de iakttas rätt att kontrollera anläggningar som tillverkar foderfabrikat, import- och exporttransporter samt jordbrukets produktionsställen liksom lager- och andra byggnader, försäljningsställen och transportmedel samt att utan ersättning ta prov i dessa för undersökningar.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om den kontrollverksamhet som avses i 1 mom., den årliga tillsynsplanen och egenkontrollen i anläggningar som tillverkar foderfabrikat.

16 a §
Tillsyn som förutsätts av handeln på Europeiska unionens inre marknad

Foderfabrikat som levereras till Finland från Europeiska unionens övriga medlemsstater kan kontrolleras i den enhet som i Finland först tar emot foderfabrikatet i fråga. Enheten skall anmäla inkomna foderpartier till kontrollcentralen för växtproduktion. Foderfabrikatet kan också kontrolleras i ett sådant transportskede som bäst lämpar sig för att ändamålet med kontrollen skall fyllas. Kontrollen och tillsynen skall överensstämma med kontrollen av och tillsynen över foderfabrikat som tillverkas i Finland. Vid kontroll- och tillsynsförfarandet iakttas i övrigt denna lag.

Om det finns grundad anledning att misstänka att foderfabrikat som levererats till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen inte motsvarar kraven i denna lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, kan tillsynsmyndigheterna stoppa foderfabrikatet i fråga under transporten.

19 §
Import- och exportkontroll

Foderfabrikat som införs i landet skall kontrolleras genom stickprov innan de lämnas ut från tullen. Fabrikat som skall genomgå kontroll kan, om kontrollcentralen för växtproduktion så bestämmer, förvaras under tullens uppsyn på ett ställe som godkänts av de behöriga myndigheterna, tills kontrollcentralen för växtproduktion på basis av kontrollen har godkänt importen av fabrikatet.


Foderfabrikat som förs ut ur landet skall uppfylla de krav som handeln på Europeiska unionens inre marknad ställer. Föreligger misstanke om att ett foderfabrikat som skall exporteras inte uppfyller stadgade krav, skall den behöriga myndigheten verkställa nödvändiga kontroller och vid behov vidta behöriga åtgärder.

22 §
Uppbörd av tillsynskostnader

De kostnader som på grundval av denna lag åsamkas staten av tillsynen över foderfabrikat uppbärs hos näringsidkarna som följer:

1) för de kostnader som direkt och rättvist kan hänföras till näringsidkarna, exempelvis kostnaderna för kontroller som gäller import, export eller en produkt som är under tillverkning, uppbärs en avgift som motsvarar kostnaderna, samt

2) för kostnader som inte kan fördelas rättvist i samband med tillsynsåtgärden, exempelvis kontroller av fabrikatet i olika skeden av marknadsföringen, kan halvårsvis på grundval av tillverknings- och importmängderna i de olika fabrikatgrupperna uppbäras en tillsynsavgift som fastställs i den årliga tillsynsplanen, och

3) utöver vad 1 och 2 punkten stadgar kan en särskild åtgärdsavgift uppbäras för sådana produkter som inte uppfyller de krav som ställs i denna lag.


27 a §
Närmare bestämmelser om läkemedelsfoder

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare bestämmelser om

1) tillverkning, utsläppande på marknaden, lagring och överlåtelse av läkemedelsfoder för användning för medicinsk behandling av djur,

2) förutsättningarna för att någon skall godkännas som tillverkare och återförsäljare av läkemedelsfoder samt om ordnande av verksamheten,

3) veterinärordinationer som gäller tillverkning och överlåtelse av läkemedelsfoder,

4) bokföring som gäller läkemedelsfoder och om anmälan av dessa uppgifter till tillsynsmyndigheten, samt om

5) mellanprodukter och godkännande av dem.


Denna lag träder i kraft den 22 februari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

RP 347/94
JsUB 40/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.