194/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En kvinna kan på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten (militärtjänst) enligt denna lag, om hon vid inträde i tjänst

1) är finsk medborgare,

2) har fyllt 17 men inte 30 år, samt

3) i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämplig för militärtjänst.

Försvarsministeriet beslutar årligen om antalet kvinnor som antas till militärtjänst.

Om de förutsättningar som avses i 1 mom. 3 punkten kan stadgas genom förordning.

2 §

Ansökan om militärtjänst skall sändas till staben för det militärlän inom vars område sökandens hemkommun är belägen.

Ett ärende som gäller ansökan om militärtjänst avgörs och förordnande att träda i tjänst utfärdas av den i 1 mom. avsedda staben för militärlänet. Om ansökningsförfarandet och förordnandet att träda i tjänst stadgas närmare genom förordning eller bestäms beroende på ärendets art, genom beslut av huvudstaben.

3 §

Militärtjänsten ordnas i samband med den i värnpliktslagen (452/50) stadgade beväringstjänsten och fullgörs på samma sätt som beväringstjänsten samt jämställs med den i alla avseenden, om inte något annat följer av 5 § 1 mom. och 7 §.

Försvarsministeriet kan meddela föreskrifter om de praktiska arrangemangen för militärtjänsten.

4 §

Om en kvinna som erhållit förordnande att träda i tjänst anmäler att hon inte inleder militärtjänsten eller om en kvinna som fullgör militärtjänst, inom 45 dagar efter dagen för inträde i tjänst anmäler att hon inte fortsätter tjänstgöringen, skall det förordnande att träda i tjänst som givits henne genast återtas eller skall hon genast hemförlovas.

Anmälan enligt 1 mom. skall göras skriftligen. Om kvinnans tjänstgöring pågår skall anmälan sändas till kommendören för truppförbandet och i annat fall till kommendören för militärlänet.

Kommendören för truppförbandet kan under de 45 dagar som avses i 1 mom. återta förordnandet om militärtjänst på grund av handikapp, sjukdom eller uppenbar olämplighet eller av någon annan motsvarande orsak.

5 §

När en kvinna har trätt i militärtjänst eller när hon enligt det förordnande att träda i tjänst som hon med stöd av sin ansökan erhållit har varit skyldig att träda i militärtjänst tillämpas på henne, med de undantag som stadgas i 4 §, alla de stadganden som gäller den som med stöd av värnpliktslagen förordnats till beväringstjänst. Med avvikelse från 2 § 1 mom. lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande (570/61) har en kvinna vars tjänstgöring har upphört enligt 4 § 1 mom. rätt att inom 30 dagar från det militärtjänstgöringen upphörde återgå till sitt arbete på den dag arbetsgivaren uppger.

Efter utgången av den tid som avses i 4 § 1 mom. jämställs en kvinna under tjänstgöringen och efter att hon har fullgjort eller blivit befriad från den till alla delar med en värnpliktig.

6 §

En kvinna som ansöker om militärtjänst skall innan beslutet om antagning till tjänstgöring fattas underrättas om rättsverkningarna av förordnandet till tjänstgöring.

En kvinna som fullgör militärtjänst skall i god tid före utgången av den tid som avses i 4 § 1 mom. upplysas om rätten att avbryta tjänstgöringen enligt lagrummet i fråga och hon skall informeras om vilken hennes rättsliga ställning är om hon fortsätter tjänstgöringen.

7 §

På en kvinna som fullgör militärtjänst tillämpas utan hinder av 5 § de stadganden som gäller havandeskap, nedkomst och moderskap. Försvarsministeriet kan meddela föreskrifter om hur möjligheten att utöva de rättigheter som grundar sig på dessa stadganden skall beaktas när tjänstgöringen organiseras.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 131/94
FöUB 4/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.