184/1995

Utfärdat i Helsingfors den 14 februari 1995

Finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter

Finansministeriet har med stöd av 112 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), 52 § 1 mom. och 56 § 2 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 april 1994 (318/94), 28 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92), 184 § mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) samt 4 b § lagen om skatteuppbörd av den 11 augusti 1978 (611/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juni 1987 (586/87), beslutat:

1 §
Ordinarie slutlig skatt enligt beskattningslagen

Stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt den försäkrades folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie uppbärs i två rater. Är det belopp som skall betalas vid uppbörden mindre än 1 000 mark skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten. Förfallodagarna bestäms varje år särskilt.

Om ett påfört belopp har nedsatts genom beslut av länsskatteverket, skatterättelsenämnden eller rättsmedelsinstansen, skall nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten. Om beslutet om nedsättning av det belopp som enligt 1 mom. skall betalas i två rater har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten, skall ett belopp som överstiger 500 mark likväl betalas i två lika stora rater.

2 §
Skogsvårdsavgift

Skogsvårdsavgiften uppbärs i en rat. Finansministeriet beslutar varje år särskilt om förfallodagen.

3 §
Fastighetsskatt

Fastighetsskatten uppbärs i två rater. Är det belopp som skall betalas vid uppbörden mindre än 1 000 mark, skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten. Förfallodagarna bestäms varje år särskilt.

Om ett påfört belopp har nedsatts genom beslut av länsskatteverket, skatterättelsenämnden eller rättsmedelsinstansen, skall i tillämpliga delar förfaras i enlighet med 1 § 2 mom.

4 §
Skatt på arv och gåva

Skatt på arv och gåva uppbärs i två rater. Den första raten skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av tre månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen, och den andra raten senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av fem månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Är arvs- eller gåvoskattens belopp mindre än 3 000 mark skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten.

Arvs- eller gåvoskatt, för vilken enligt 56 § lagen om skatt på arv och gåva beviljats förlängd betalningstid, uppbärs i rater om minst 5 000 mark. Den första raten skall betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av sex månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Om inte något annat följer av 55 § 4 mom. lagen om skatt på arv och gåva, skall de återstående raterna betalas med ett års mellanrum, räknat från den föregående ratens förfallodag, så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av fyra och ett halvt år från den dag arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes.

I 56 § lagen om skatt på arv och gåva nämnda, andra än i 2 mom. avsedda delar av skatten uppbärs enligt 1 mom.

Om ett påfört belopp som avses i 1 och 3 mom. har nedsatts genom beslut av länsskatteverket, skatterättelsenämnden eller rättsmedelsinstansen, skall nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten. Om beslutet om nedsättning av ett belopp som skall betalas i två rater har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten, skall ett belopp som överstiger 1 500 mark likväl betalas i två lika stora rater.

5 §
Skatter och avgifter som fastställs efter ordinarie debitering

Om en skatt eller avgift som avses i 1-4 §§ debiteras genom efterbeskattning, genom skatterättelse eller rättelse av debitering som är till nackdel för den skattskyldige eller på grund av att beskattning eller debitering förrättas på nytt eller om en skatt eller avgift debiteras som förhöjd skatt efter den ordinarie tiden för förrättande av beskattning eller debitering, skall det debiterade beloppet betalas på en gång senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av två månader från det debiteringsbeslutet fattades.

Förfallodagen får likväl infalla tidigast den första dagen i den månad som följer på förfallomånaden för den senare rat som avses i 1, 3 eller 4 §.

6 §
Övriga skatter och avgifter som debiteras av länsskatteverket

Övriga i 1-5 §§ nämnda skatter och avgifter som debiteras av länsskatteverket skall betalas i en rat senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av tre veckor från det debiteringsbeslutet fattades.

7 §
Uträkning av fatalietiderna

Är sista dagen av uppbörds- och betalningstiden för ovannämnda skatter och avgifter en helgdag, första maj eller en helgfri lördag, får den rat som skall betalas erläggas första vardagen därefter.

8 §
Fördelning av skatten på rater

Skatter som uppbärs i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av lagen om avrundning av betalningars pennibelopp (918/90) eller av en nedsättning av debiterat belopp enligt detta beslut.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 16 februari 1995.

Beslutet tillämpas på skatter, avgifter och andra prestationer som debiteras efter den 1 januari 1995 och på skatter på arv och gåva som debiteras efter den 1 mars 1995. På debiteringar som gjorts innan detta beslut träder i kraft tillämpas den betalningstid som föreskrivs i tidigare bestämmelser, om den är längre än vad detta beslut föreskriver.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 29 juni 1987 om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter (621/87) jämte ändringar.

Helsingfors den 14 februari 1995

Finansminister
Iiro Viinanen

Regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.