170/1995

Given i Helsingfors den 10 februari 1995

Lag om ändring av renhushållningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90) 15 § 5 mom., sådant det lyder ändrat genom lag av den 28 december 1990 (1298/90), samt

fogas till lagen nya 35 a, 35 b och 35 c §§ som följer:

15 §
Fastställande av dispositionsplanen

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av 1 mom. får en part söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, om mot dispositionsplanen innan den blivit fastställd har gjorts en anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistriktet när det fastställde dispositionsplanen har ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt delgivet förslag. I ett beslut som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring inte sökas genom besvär.

35 a §
Ändringssökande

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med stöd av denna lag har fattat om andra avgöranden än sådana som det träffat med tillämpning av 31 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen eller om andra beslut än sådana som det fattat med stöd av 15 § 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar efter att den som söker ändring har fått del av beslutet.

Besvärsskriften kan i de fall som avses i 1 mom. samt när besvär med stöd av 15 § 5 mom. anförs över landsbygdsnäringsdistriktets beslut även tillställas den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

I beslut som den i 1 mom. nämnda besvärsnämnden har fattat i ett ärende som avses i 31 eller 32 § samt i beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). På motsvarande sätt får ändring sökas i besvärsnämndens beslut i ett ärende som gäller återkrav eller indragning av stöd, uppsägning av lån och försäljningsprisfordran samt förfall av frivillig skuldsanering. Annars får ändring i besvärsnämndens beslut i ett ärende som avses i denna paragraf sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om det är fråga om ett ärende som gäller ansökan om understöd eller frivillig skuldsanering och om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas, om

1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet förs till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande,

2) det på grund av ett uppenbart fel som skett i ärendet finns särskilda skäl att föra ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande, eller om

3) det finns något annat vägande skäl att bevilja besvärstillstånd.

35 b §
Ändringssökande i låneavgöranden

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens utlåtande som innehåller ett avgörande om förutsättningarna och villkoren för beviljande av lån får lånesökanden söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringsdistriktet inom 30 dagar efter att lånesökanden har fått del av låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även tillställas den kommunala landsbygdsnäringsmyndighet som har avgett utlåtandet, och denna skall sända besvärsskriften och handlingarna i ärendet samt sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnäringsdistriktet.

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som innehåller ett avgörande om förutsättningarna och villkoren för beviljande av lån får lånesökanden söka ändring genom ett skriftligt ändringsyrkande, som inom 30 dagar efter att lånesökanden har fått del av låneutlåtandet skall tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt som har avgett utlåtandet. Till ett utlåtande i vilket ändring får sökas skall fogas anvisningar för sökande av ändring.

Med anledning av ett ändringsyrkande som avses i 2 mom. skall landsbygdsnäringsdistriktet avgöra om det genom att rätta sitt ursprungliga utlåtande kan förorda lån eller kan förorda det på ett sätt som till avgörande delar är förmånligare för sökanden. Om landsbygdsnäringsdistriktet anser det vara motiverat, skall det meddela beslut i ärendet. Annars skall landsbygdsnäringsdistriktet överföra ärendet för behandling som besvär i landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Till handlingarna skall landsbygdsnäringsdistriktet foga sitt utlåtande om besvären.

I ett beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med stöd av 1 eller 3 mom. får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd så som stadgas i 35 a § 1 och 2 mom.

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd har fattat i ett ärende som avses i denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

35 c §
Uppbärande av avgift för ärendets behandling

För beslut som har fattats med stöd av denna lag uppbärs avgift enligt vad som särskilt stadgas och bestäms om uppbörd av avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut som gäller betalningslättnader för krediter eller beviljande av understöd är dock avgiftsfria. Avgiftsfria är även den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens låneutlåtanden samt, till den del det inte är fråga om besvär som har anförts över den nämnda myndighetens beslut eller ett beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med anledning av ett ändringsyrkande, även landsbygdsnäringsdistriktets låneutlåtanden. Vad som ovan stadgas om betalningslättnader gäller även landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 1995.

RP 311/94
JsUB 39/94

Helsingfors den 10 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.