167/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 januari 1995

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om användning av animaliskt protein som foder för idisslare

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär och livsmedelsavdelning har med stöd av 5 § 2 mom. och 12 § 1 mom. 11 punkten lagen om djursjukdomar (55/80), sådana de lyder, 5 § 2 mom. i lag av den 3 juni 1994 (424/94) och 12 § 1 mom. 11 punkten i lag av den 21 augusti 1992 (809/92), beslutat:

1 §
Ändamål och tillämpningsområde

Ändamålet med detta beslut är att förhindra spridningen av BSE (bovin spongiform encefalopati) med animaliskt protein som används i foder till idisslare.

I detta beslut avses med animaliskt protein köttmjöl, köttbenmjöl eller benmjöl som tillverkats av animaliskt hög- eller lågriskavfall som härstammar från däggdjur.

Vid behandling av animaliskt avfall och vid tillverkning av animaliskt protein skall, utöver vad som bestäms i detta beslut, bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av animaliskt avfall (634/94) iakttas.

2 §
Animaliskt protein som härstammar från idisslare

Det är förbjudet att använda animaliskt protein, som härstammar från idisslare, i foder till idisslare.

3 §
Animaliskt protein som härstammar från andra däggdjur

Animaliskt protein, som härstammar från andra däggdjur än idisslare, får användas i foder till idisslare endast på villkor, att man vid tillverkningen håller animaliskt avfall och protein, som härstammar från idisslare, åtskilda från animaliskt avfall och protein, som härstammar från andra däggdjur. Anläggningen som tillverkar animaliskt protein för att användas i foder till däggdjur skall på egen bekostnad utforma och verkställa ett program, med vilket man säkerställer att animaliskt avfall och protein från idisslare och andra däggdjur hålls åtskilda. Tillverkningsanläggningen skall framställa programmet för jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning för godkännande. Veterinär- och livsmedelsavdelningen godkänner programmet, om tillverkningsanläggningen kan visa att den iakttar bestämmelserna i bilagan till detta beslut.

4 §
Märkning av animaliskt protein

Animaliskt protein, som härstammar från idisslare, skall förses med följande märkning: ''Innehåller animaliskt protein, som härstammar från idisslare. Får inte användas i foder till idisslare.''

Animaliskt protein, som härstammar från andra däggdjur, skall förses med följande märkning: ''Innehåller animaliskt protein, som härstammar från däggdjur. Får inte användas i foder till idisslare.''

Animaliskt protein, som härstammar från andra däggdjur, och som har tillverkats på en anläggning, som tillämpar ett program godkänt av veterinär- och livsmedelsavdelningen i enlighet med 3 §, skall, om det är avsett för idisslare, förses med följande märkning: ''Innehåller animaliskt protein, som härstammar från däggdjur. Får användas i foder till idisslare.'' Dessutom skall av märkningen framgå numret på det beslut av veterinär- och livsmedelsavdelningen som avses i 3 § som följer: ''JSMVLA:s beslut nr ...''.

Märkningarna som avses i 1-3 mom. skall göras på förpackningar, transportcontainers och handlingar som åtföljer varan. Om det animaliska proteinet används som tillverkningsämne vid framställning av foderblandningar för djur i animalieproduktionen, skall motsvarande märkning göras på foderblandningarnas förpackningar, transportcontainers och övriga handlingar, såsom varudeklarationer. Märkningarna skall göras både på finska och svenska. Det är importörens skyldighet att se till att märkningarna görs på importerade foderfabrikat och tillverkarens skyldighet att se till att märkningarna görs på i Finland tillverkade foderfabrikat.

5 §
Övervakning

Veterinär- och livsmedelsavdelningen leder övervakningen av iakttagandet av detta beslut. Länsveterinären övervakar iakttagandet av beslutet inom länet och kommunalveterinären övervakar iakttagandet av beslutet inom kommunen. Dessutom övervakar lantbrukskemiska avdelningen vid kontrollcentralen för växtproduktion iakttagandet av beslutet inom sitt eget verksamhetsområde.

Kommunalveterinären i den kommun, där tillverkningsanläggningen ligger, skall i samband med övervakningen som avses i 19 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av animaliskt avfall övervaka, att anläggningen iakttar programmet, som godkänts av veterinär- och livsmedelsavdelningen i enlighet med 3 §.

Om anläggningen inte iakttar programmet, skall kommunalveterinären omedelbart förbjuda användningen i foder till idisslare av det animaliska protein, som anläggningen tillverkar samt förbjuda anläggningen att använda märkningen som avses i 4 § 3 mom. Förbudet måste iakttas även om det överklagas. Kommunalveterinären skall också uppmana anläggningen att avlägsna missförhållandena inom en av honom utsatt tid. Dessutom skall kommunalveterinären omedelbart anmäla om saken till veterinär- och livsmedelsavdelningen. Veterinär- och livsmedelsavdelningen begär av anläggning en utredning om iakttagandet av programmet. Om veterinär- och livsmedelsavdelningen på basis av anläggningens utredning anser, att de missförhållanden som kommunalveterinären påvisat har avlägsnats och att anläggningen iakttar programmet, upphäver veterinär- och livsmedelsavdelningen det förbud om användningen av det animaliska proteinet om märkningen av det som kommunalveterinären har utfärdat. I övriga fall upphäver veterinär- och livsmedelsavdelningen godkännandet av programmet och animaliskt protein, som tillverkas av anläggningen i fråga, får inte längre användas i foder till idisslare.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

Foderfabrikat avsedda för idisslare som innehåller animaliskt protein, som härstammar från däggdjur, och som tillverkats i Finland innan detta beslut träder i kraft, får dock användas till idisslare ända den 1 januari 1996.

Kommissionens beslut 94/381/EG, EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 23

Helsingfors den 27 januari 1995

Avdelningschef
Saara Reinius

Veterinäröverinspektör
Riitta Heinonen

Bilaga

Krav som ställs vid godkännandet av program i enlighet med 3 §

1. Animaliskt avfall, som används som råvara vid tillverkningen, skall härstamma från ett slakteri, där det inte slaktas idisslare.

2. Animaliskt avfall, som används som råvara vid tillverkningen, skall transporteras till tillverkningsanläggningen i ett transportmedel eller i en transportcontainer, där det inte samtidigt transporteras animaliskt avfall, som härstammar från idisslare. Transportmedlet eller transportcontainern skall noggrannt rengöras och desinfekteras före transporten, om de tidigare har använts för transport av animaliskt avfall, som härstammar från idisslare.

3. Om animaliskt avfall, som används som råvara vid tillverkningen, lagras vid anläggningen före tillverkningen börjar, skall avfallet lagras i skilda och särskilt märkta utrymmen, som inte används som lager för animaliskt avfall, som härstammar från idisslare.

4. Om det i anläggningen samtidigt bearbetas animaliskt avfall, som härstammar från idisslare, skall detta bearbetas vid en annan processlinje än den där man bearbetar animaliskt avfall, som härstammar från andra däggdjur.

5. Om samma processlinje används för bearbetning av animaliskt avfall både från idisslare och från andra däggdjur, skall för tillverkningen användas en batch-process, det animaliska avfallet från andra däggdjur skall bearbetas skilt och den första batchen får inte användas som foder till idisslare.

6. Det bearbetade animaliska proteinet, som får användas i foder till idisslare, skall lagras särskilt märkt i utrymmen, där det inte lagras animaliskt protein, som inte får användas i foder till idisslare.

7. Anläggningen skall ha egenkontroll med vilket man säkerställer, att animaliskt protein, som härstammar från idisslare, under inga förhållanden kan komma med i sådant animaliskt protein, vars användning i foder till idisslare är tillåten. Anläggningen skall omedelbart anmäla till kommunalveterinären om alla missförhållanden som framkommer i samband med egenkontrollen. Anläggningen skall se till att alla som arbetar på anläggningen är medvetna om egenkontrollen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.