166/1995

Given i Helsingfors den 10 februari 1995

Förordning om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 12 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22) och 9 § lagen den 23 december 1987 om utrikesförvaltningen (1164/87), av dessa lagrum 12 § 2 mom. lagen om statsrådet sådant det lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93):

Verksamhetsidén inom utrikesförvaltningen
1 §

Till utrikesförvaltningens uppgifter hör att

1) bereda och driva Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt ärenden som gäller Finlands övriga förhållanden till främmande makter,

2) bistå vid samordningen av internationella ärenden som handläggs vid de olika ministerierna,

3) biträda behöriga ministerier vid samordningen av Finlands ståndpunkter i ärenden som beslutas i EU.

4) främja Finlands nationella intressen utomlands,

5) bevaka finska medborgares rättigheter och intressen i utlandet samt hjälpa dem som råkat i trångmål utomlands,

6) genom internationellt samarbete främja demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna, och

7) stöda en utveckling som är hållbar med avseende på miljö, naturresurser och ekonomi.

Utrikesförvaltningens organisation
2 §

Till utrikesförvaltningen hör utrikesministeriet och utrikesrepresentationen, vilken består av beskickningar som är underställda ministeriet.

Utrikesministeriet
3 §

Vid utrikesministeriet finns en administrativ avdelning, en politisk avdelning, en handelspolitisk avdelning, en rättsavdelning, en protokollavdelning, en avdelning för utvecklingssamarbete samt en press- och kulturavdelning.

Vid ministeriet finns dessutom ett EU-sekretariat, sekretariatet för nordiskt samarbete samt en övervaknings- och inspektionsenhet som är underställda statssekreteraren.

Om de övriga enheterna som hör till ministeriets organisation och om avdelningarnas indelning i linjer bestäms i ministeriets arbetsordning.

4 §

I anslutning till ministeriet finns en gallrings- och utbildningsnämnd.

I anslutning till ministeriet finns dessutom en ersättningsnämnd för utrikesrepresentationen och en nämnd för utlandshälsovård, om vilka stadgas särskilt.

I anslutning till ministeriet kan även finnas andra biträdande organ på det sätt som stadgas eller bestäms särskilt.

Utrikesrepresentationen
5 §

Finland har ambassader och legationer i olika stater, ständiga representationer och särskilda representationer i internationella organisationer och samarbetsorgan (diplomatiska beskickningar) samt i olika stater konsulat som förestås av en utsänd konsul och honorära konsulat (konsulära beskickningar).

Konsulaten förestås antingen av en utsänd generalkonsul, en konsul eller en vicekonsul.

De honorära konsulaten är antingen konsulat som förestås av en honorär generalkonsul, honorär konsul eller honorär vicekonsul eller konsularagenturer som förestås av en konsularagent.

6 §

En ambassads och en legations verksamhetsområde är den stat där beskickningen är placerad (stationeringsland), om inte något annat föranleds av 2 mom.

Republikens President kan befullmäktiga chefen för en ambassad eller en legation att tjänstgöra som diplomatisk representant också i en sådan stat där Finland inte har någon diplomatisk beskickning (biackrediteringsland).

Likaså kan chefen för en ambassad, en legation eller en ständig representation eller någon annan tjänsteman förordnas att tjänstgöra som Finlands representant vid en sådan internationell organisation eller ett sådant internationellt samarbetsorgan där Finland inte har någon representation.

7 §

Om inrättande och indragning av ambassader, ständiga representationer och särskilda representationer, legationer och generalkonsulat som förestås av utsänd generalkonsul stadgas särskilt genom förordning.

Utrikesministeriet beslutar om inrättande av en ambassad och en legation i ett biackrediteringsland, om inrättande av ett konsulat som förestås av en utsänd konsul och utsänd vicekonsul, om inrättande av ett honorärt konsulat och en konsularagentur, om placering av en enhet vid en ambassad, en legation eller ett konsulat som förestås av en utsänd konsul på en annan ort i stationeringslandet, om verksamhetsområdet för en konsulär beskickning samt om tillfällig eller bestående indragning av dessa beskickningar.

Om inrättande av beskickningar, deras uppgifter och ställning, ställningen för personalen vid beskickningarna samt andra frågor i anslutning till beskickningarnas verksamhetsbetingelser i utlandet gäller också vad som bestäms i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/80).

Tjänster inom utrikesförvaltningen
8 §

I fråga om inrättande, överföring och indragning av tjänster samt ändring av benämningen på tjänster inom utrikesförvaltningen gäller vad som stadgas i 4 och 5 §§ statstjänstemannalagen (750/94) och 2-5 §§ statstjänstemannaförordningen (971/94).

Inom utrikesförvaltningen finns allmänna tjänster och speciella tjänster.

Allmänna tjänster är tjänsterna som utrikesråd, ambassadråd, utrikessekreterare, biståndsråd, biståndssekreterare, pressråd, pressekreterare, administrativ utrikessekreterare, administrativ attaché, avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt och vaktmästare.

Alla de övriga tjänster som inte räknas upp i 3 mom. är speciella tjänster.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
9 §

Behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen är utöver vad som i statstjänstemannalagen (750/94) stadgas om finskt medborgarskap och i 11 § om språkkunskap

1) för statssekreteraren, understatssekreterare, utrikesråd, ambassadråd och utrikessekretarare att han har konstaterats vara behörig för allmänna tjänster inom utrikesförvaltningen på det sätt som stadgas i 12 § eller att han har vunnit behörighet för dem enligt grunder som gällt tidigare,

2) för administrativ utrikessekreterare och administrativ attaché för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå eller sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång, eller godkänd genomgång av en kurs i utrikesförvaltning eller en orienteringskurs i internationella frågor,

3) för pressråd och pressekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller annars goda förutsättningar att sköta tjänsten,

4) för biståndsråd och biståndssekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

5) för ekonomidirektör, fastighetsdirektör och datadirektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

6) för lagstiftningsråd och lagstiftningssekreterare juris kandidatexamen,

7) för generalsekreterare, ADB-chef, redovisningschef, säkerhetschef, telekommunikationschef, utbildningschef, specialforskare, överinspektör, ekonomisekreterare, övertranslator, överrevisor, utbildningssekreterare och forskare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för forskare i arkivuppgifter dessutom examen på arkivområdet samt för bibliotekarie högre högskoleexamen som inbegriper eller utöver vilken han har slutfört de studier på området för biblioteks- eller informationstjänst som krävs,

8) för utredningssekreterare, inspektör, kamrer och revisor för tjänsten lämplig högskoleexamen, för arkivarie för tjänsten lämplig högskoleexamen och examen på arkivområdet samt för informatiker för tjänsten lämplig högskoleexamen eller utbildning i informationsservice,

9) för translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annars lämplig examen,

10) för övriga tjänstemän en sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Av de tjänstemän som avses i 3-8 punkten krävs dessutom förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

10 §

Behörighetsvillkor för en attaché i tjänsteförhållande för viss tid inom utrikesförvaltningen är utöver finskt medborgarskap enligt statstjänstemannalagen och de språkkunskaper som anges i 11 § 5 mom. högre högskoleexamen eller sådan erfarenhet som gallrings- och utbildningsnämnden kräver för en i 8 § 3 mom. nämnd allmän tjänst inom utrikesförvaltningen.

11 §

Av de tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. 1-8 punkten krävs fullständig förmåga att använda finska samt god eller nöjaktig förmåga att i tal eller skrift använda svenska. Av överinspektören för sekretariatet för nordiskt samarbete krävs fullständiga kunskaper i svenska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska och ett av följande språk: franska, ryska, spanska eller tyska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda engelska, franska, ryska, spanska eller tyska.

Som kunskap i främmande språk krävs av de tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. 3-10 punkten den språkkunskap som behövs för skötseln av tjänsten.

Av den som utnämns till attaché i ett tjänsteförhållande som gäller en viss tid krävs fullständig förmåga att använda finska, god eller nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska samt dessutom fullt tillfredsställande förmåga att i tal och skrift använda ett av de språk som nämns i 2 mom. samt dessutom tillfredsställande förmåga att använda ett annat av dessa språk.

Den kunskap i främmande språk som krävs skall styrkas genom intyg som har utfärdats av en ordinarie lärare i respektive språk vid en högskola i Finland eller av en lärare som utses av utrikesministeriet. Språkkunskapen kan också påvisas med ett intyg från en allmän språkexamen, varvid minst nivå 6 i skalan krävs för att språkkunskapen skall motsvara fullt tillfredsställande förmåga och minst nivå 3 för att den skall motsvara tillfredsställande förmåga.

12 §

Gallrings- och utbildningsnämnden fastslår att en tjänsteman som utnämnts till attaché i ett tjänsteförhållande som gäller en viss tid är behörig för en sådan tjänst inom utrikesförvaltningen som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten då han med godkänt vitsord genomgått av ministeriet ordnad grundutbildning och därpåföljande praktik vid ministeriet och utrikesrepresentationen.

Den praktik som följer på grundutbildningen skall vara minst ett och ett halvt år lång. Om den person som utnämnts till tjänsten som attaché för viss tid tidigare har tjänstgjort inom utrikesförvaltningen kan ministeriet besluta om en kortare praktiktid, dock inte kortare än ett år.

Tjänsteutnämningar
13 §

Republikens President utnämner statssekreteraren och understatssekreterarna samt utrikesråden i de fall som avses i 14 § 4 mom.

Statsrådet utnämner utrikesråden och biståndsråden med motsvarande lön, fastighetsdirektören, ekonomidirektören och datadirektören.

Övriga tjänstemän inom utrikesförvaltningen utnämns av utrikesministeriet.

Av de allmänna tjänsterna och de speciella tjänsterna inom utrikesförvaltningen besätts tjänsterna som statssekreterare, understatssekreterare, säkerhetschef och övriga tjänster som hänför sig till säkerhetsfrågor utan att de ledigförklaras.

Tjänstemännens flyttningsskyldighet
14 §

Utrikesråd, ambassadråd, utrikessekreterare, administrativa utrikessekreterare och administrativa attachéer är skyldiga att flytta till ett annat uppdrag eller en annan tjänstgöringsort från ministeriet till utrikesrepresentationen, från en stationeringsort inom utrikesrepresentationen till en annan och att övergå från utrikesrepresentationen till ministeriet. Av de tjänstemän som innehar speciella tjänster har statssekreteraren och understatssekreterarna samma skyldighet.

Den som utnämnts till attaché i ett tjänsteförhållande som gäller en viss tid är skyldig att göra den praktik som ger behörighet i en av ministeriet bestämd beskickning.

Övriga tjänstemän är skyldiga att övergå från utrikesrepresentationen till ministeriet.

Tjänstemännen byter uppgift eller tjänstgöringsort i sin egen tjänst, med undantag av statssekreteraren och understatssekreterarna, vilka före överföringen skall utnämnas till tjänster som utrikesråd.

Förordnande att sköta en uppgift
15 §

Republikens President förordnar understatssekreterarna, avdelningscheferna, inspektörerna inom utrikesförvaltningen och beskickningscheferna till deras uppgifter.

Cheferna för konsulat som förestås av en utsänd konsul och vicekonsulat förordnas likväl av utrikesministeriet.

Statsrådet förordnar chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete, chefen för EU-sekretariatet, linjecheferna och konsultativa tjänstemännen till deras uppgifter.

Övriga tjänstemän förordnas till sina uppgifter av utrikesministeriet.

16 §

Till uppgiften som avdelningschef, inspektör inom utrikesförvaltningen, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, chef för EU-sekretariatet, linjechef samt konsultativ tjänsteman samt till chef för en ambassad som förestås av en ambassadör och för en ständig representation, en särskild representation och ett konsulat som förestås av en utsänd generalkonsul förordnas ett utrikesråd.

Till chef för en beskickning i ett biackrediteringsland som förestås av en ambassadör eller chargé d'affaires och till tjänsteman som förestår en beskickning i ett biackrediteringsland förordnas ett utrikesråd, ett ambassadråd eller ett biståndsråd.

Till chef för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul eller en vicekonsul kan förordnas ett ambassadråd, en utrikessekreterare, en administrativ utrikessekreterare eller en administrativ attaché.

Till avdelningschef, linjechef och konsultativ tjänsteman vid biståndsavdelningen kan även förordnas en biståndstjänsteman som har en tjänsteställning som motsvarar utrikesråd, samt till chef för en beskickning som huvudsakligen handhar biståndsfrågor en biståndstjänsteman som har en tjänsteställning som motsvarar ett utrikesråd.

Till linjechef för press- och kulturavdelningen kan även ett pressråd förordnas.

Förordnande om tjänstgöringsort
17 §

Om inte det utrikesråd eller det biståndsråd som förordnats till beskickningschef vid utgången av sitt mandat förordnas till någon sådan uppgift som nämns i 15 § 1 mom. eller 16 §, skall republikens president förordna honom att tjänstgöra vid utrikesministeriet.

En tjänsteman som utnämnts till en speciell tjänst skall tjänstgöra vid utrikesministeriet.

En tjänsteman som innehar en speciell tjänst och som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid eller en tjänsteman som utnämnts till en tjänst för viss tid kan likväl tjänstgöra inom utrikesrepresentationen.

18 §

Ministeriet bestämmer tjänstgöringsorten för en tjänsteman som innehar en allmän tjänst såvida inte tjänstgöringsorten bestäms på grundval av 15-17 §§.

Av särskilda skäl kan ministeriet bestämma att utrikesrepresentationen skall vara tjänstgöringsort för en tjänsteman som innehar en speciell tjänst.

19 §

Ministeriet skall bereda beskickningschefen och den tjänsteman som förestår en beskickning i ett biackrediteringsland möjlighet att yttra sig i frågor som gäller förordnande eller anställande av personal vid beskickningen och vid ett honorärt konsulat som är underställt beskickningen.

Avgörande av ärenden
20 §

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av den minister som är chef för ministeriet eller av någon annan sådan medlem av statsrådet som handhar ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

Ministeriets tjänstemän avgör ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet på det sätt som ministeriets arbetsordning föreskriver.

21 §

Den minister till vars behörighet ärendet hör kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra.

Samma rätt har i enskilda fall statssekreteraren, understatssekreterarna, avdelningscheferna, chefen för EU-sekretariatet och linjecheferna i ärenden som skall avgöras av dem underställda tjänstemän.

22 §

Om något annat inte följer av lagen eller förordningen beslutar ministeriet om ärenden som skall avgöras vid en beskickning.

Beskickningschefen avgör de ärenden som avses i 1 mom., om inte rätten att avgöra ärendena i beskickningens arbetsordning har överförts på chefen för en enhet som hör till beskickningen eller på någon annan tjänsteman vid beskickningen.

Honorära konsuler
23 §

Till honorär generalkonsul, honorär konsul eller honorär vicekonsul såsom chef vid ett honorärt konsulat eller till konsularagent som förestår en konsularagentur utnämner ministeriet en person som lämpar sig för uppgiften. Ministeriet kan för samma honorära konsulat utöver chefen förordna även andra honorära konsuler och honorära vicekonsuler.

En honorär konsul behöver inte vara finsk medborgare.

Ministeriet beviljar en honorär konsul avsked på begäran.

Ministeriet kan befria en honorär konsul från hans uppdrag, då Finlands intresse eller andra orsaker kräver det.

En honorär konsul anses ha avgått från sitt uppdrag vid utgången av det kalenderår då han fyller 70 år, om inte ministeriet av särskilda skäl ger honom rätt att fortsätta i sitt uppdrag högst två år i sänder.

24 §

Honorära konsuler är inte i utrikesförvaltningens tjänst och de får inte heller arvode för uppdraget.

Beskickningen kan på ansökan bevilja understöd för exceptionellt stora kostnader eller andra kostnader som anses vara sådana att de skall ersättas.

Personalen vid ett honorärt konsulat är i den honorära konsulns tjänst. Av särskilda skäl kan personal i utrikesförvaltningens tjänst förordnas till eller anställas vid ett sådant konsulat.

25 §

Honorära konsulat är underställda ambassaden eller legationen i det land där de är stationerade. Honorära konsulat som ligger inom verksamhetsområdet för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul är likväl underställda dessa konsulat.

26 §

På öppethållningen av honorära konsulat tillämpas inte vad som föreskrivs i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/94).

Beskickningarnas öppettid
27 §

Beskickningarna skall anpassa sina öppettider för allmänheten på det sätt som de lokala förhållandena och betjäningen förutsätter.

Anvisningar om jour som skall ordnas för finska medborgare utanför öppettiden ges av ministeriet.

Ständiga och särskilda representationer kan med ministeriets tillstånd stängas för högst fyra veckor under en tid då verksamheten vid respektive organisation eller samarbetsorgan på grund av en semesterperiod eller av andra skäl har avbrutits. En förutsättning är att stängningen inte försvårar skötseln av representationens åligganden.

Angående arbetstiden för utrikesrepresentationens personal gäller vad som särskilt stadgas, bestäms eller överenskoms.

Gallrings- och utbildningsnämnden
28 §

Gallrings- och utbildningsnämnden sköter de uppgifter som anges i 10 § och som gäller valet av attachéer anställda för viss tid och konstaterande av deras behörighet, varom stadgas i 12 §, samt gör framställningar om och ger utlåtanden i principiellt viktiga och vittsyftande frågor som gäller utbildningen inom utrikesförvaltningen.

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar.

Ordförande är en av utrikesministeriet förordnad understatssekreterare och vice ordförande chefen för administrativa avdelningen. De övriga medlemmarna förordnas av utrikesministeriet för tre år i sänder. Av dessa skall åtta vara förtrogna med utrikesförvaltningen, andra allmänna uppdrag, näringslivet eller utbildningsfrågor samt två vara företrädare för personalen inom utrikesförvaltningen. Om en medlem av nämnden beviljas avsked under sin mandattid, förordnar ministeriet i hans ställe en ny medlem för den återstående mandattiden.

29 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande.

Sekreterare i nämnden är en av utrikesministeriet förordnad tjänsteman.

Om nämnden gäller i övrigt vad som föreskrivs om kommittéer.

Titlar
30 §

Ett utrikesråd eller biståndsråd som är chef för en ambassad, ständig representation eller en särskild representation har befullmäktigad utomordentlig ambassadörs rang och värdighet, ett utrikesråd, ett ambassadråd eller ett biståndsråd som är chef för en legation enligt beslut av republikens president rang och värdighet av utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister eller chargé d'affaires samt chefen för ett konsulat som förestås av en utsänd konsul beroende på konsulatets art generalkonsuls, konsuls eller vicekonsuls rang och värdighet.

En tjänsteman som leder en beskickning i ett biackrediteringsland kan med stöd av presidentens beslut ha rang och värdighet av chargé d'affaires ad interim.

Den linjechef som sköter personalfrågorna vid den administrativa avdelningen har titeln personaldirektör.

Andra tjänstemän inom utrikesförvaltningen kan tilldelas en titel av republikens president för den tid som de är i utrikesförvaltningens tjänst.

Utrikesministeriet beslutar dock om den tjänstetitel som en person som tjänstgör inom utrikesrepresentationen kan använda inom utrikesrepresentationen under den tid tjänstgöringen vid en viss beskickning varar.

Arbetsordningen
31 §

Om de enskilda avdelningarnas, linjernas och enheternas uppgifter bestäms närmare i ministeriets arbetsordning. I arbetsordningen bestäms också om ledning av ministeriet, tjänstemännens uppgifter och vikarier, beredning av ärendena samt om vilken tjänstemän som skall avgöra ett ärende.

Ministeriets arbetsordning fastställs av utrikesministern.

Särskilda stadganden
32 §

Tjänstemännen och arbetstagarna inom utrikesförvaltningen skall när de träder i utrikesförvaltningens tjänst avge en skriftlig försäkran om att de inte utan tillstånd för utomstående kommer att röja någon sådan omständighet som rör utrikesförvaltningen eller hör till dess verksamhetsområde och som är hemlig eller konfidentiell eller som på grund av sakens natur inte heller annars får röjas.

Tystnadsplikten upphör inte då anställningsförhållandet upphör.

33 §

Tjänster som en beskickning tillhandahåller finska medborgare kan också ges till sådana medborgare i ett annat nordiskt land samt flyktingar och personer utan medborgarskap som är permanent bosatta i Finland. Detsamma gäller i vissa fall också andra utlänningar som har starka band till Finland. Närmare föreskrifter meddelas av ministeriet.

Om beskickningens skyldighet att bistå medborgare från ett annat nordiskt land stadgas i 34 artikeln i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (FördrS 28/62). Om rätten för en medborgare inom Europeiska unionen att få skydd av en annan medlemsstats diplomatiska och konsulära myndigheter stadgas i artikel 8 c i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapens grundläggande fördrag (FördrS 103/94).

34 §

Avgångsåldern är i fråga om statssekreterare, understatssekreterare, utrikesråd, biståndsråd, ambassadråd och pressråd 65 år.

35 §

En tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör inom utrikesrepresentationen svarar i tvistemål som rör honom personligen samt i brottmål, om brottet har begåtts utomlands och målet inte enligt lag skall handläggas av högre rätt, vid Helsingfors tingsrätt.

Tjänstemän som utnämnts av republikens president och statsrådet åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt.

36 §

Ministeriet beslutar om i vilken valuta de avgifter som det faställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) skall betalas samt om växelkursen för denna valuta.

37 §

Om inte något annat stadgas i denna förordning, tillämpas reglementet för statsrådet.

38 §

Om sökande av ändring i ärenden som gäller ekonomisk förmån som beror på anställningsförhållandet stadgas i 52 § statstjänstemannalagen och i 6 § lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (651/93).

I en beskicknings beslut som har meddelats i ett ärende som gäller ekonomisk förmån som beror på anställningsförhållandet söks ändring genom besvär hos utrikesministeriet i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Om ett ärende enligt 25 § lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) skall anhängiggöras vid en arbetsdomstol, får ändring i beslut som avses i 1 och 2 mom. inte sökas genom besvär eller rättelseyrkande.

Ändring får inte sökas genom besvär i beslut om bistånd som avses i 8 § 1 mom. lagen om utrikesförvaltningen.

Ändring får inte sökas genom besvär i gallrings- och utbildningsnämndens utlåtande om huruvida en person som har sökt tjänst som attaché för viss tid är lämplig eller ej och inte heller i nämndens beslut om huruvida en attaché för viss tid har behörighet för tjänster inom utrikesförvaltningen eller ej.

Ändring får inte heller sökas genom besvär i beslut som gäller bestämmande av tjänstgöringsort eller förordnande till uppgift.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
39 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 maj 1990 om utrikesförvaltningen jämte ändringar.

Sådana förordnanden i fråga om uppgifter och tjänstgöringsorter som skett innan denna förordning träder i kraft gäller till dess att något annat beslutas, med undantag för förordnande till byråchef.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

40 §

När förordningen träder i kraft kan de speciella tjänsterna som ekonomidirektör, fastighetsdirektör, datadirektör och utbildningschef första gången besättas utan att tjänsterna ledigförklaras.

När förordningen träder i kraft förflyttas den tjänsteman som förordnats till biträdande avdelningschef till linjechef för den linje som motsvarar det ansvarsområde som tilldelats honom som biträdande avdelningschef och den tjänsteman som förordnats till byråchef för personalbyrån till uppgiften som linjechef för personallinjen vid den administrativa avdelningen.

Helsingfors den 10 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Paavo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.