148/1995

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Förordning om examina vid Sibelius-Akademin

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Examina

Examina vid Sibelius-Akademin är

1) musikkandidatexamen, som är lägre högskoleexamen,

2) musikmagisterexamen, som är högre högskoleexamen,

3) musiklicentiatexamen, som är en påbyggnadsexamen, samt

4) musikdoktorsexamen, som är en påbyggnadsexamen.

2 §
Studiernas uppbyggnad

Till de studier som leder till examina kan höra

1) obligatoriska och valfria studier,

2) studier i språk och kommunikation,

3) studier inom påbyggnadsutbildning inom musikområdet, ett konstnärligt lärdoms- och färdighetsprov, en licentiatavhandling och en doktorsavhandling, samt

4) praktik.

3 §
Ordnande av magisterexamina och kandidatexamina

Utbildningen ordnas i form av utbildningsprogram som leder till magisterexamen. Ett utbildningsprogram inriktas på någon uppgiftssektor inom musikområdet som förutsätter konstnärlig begåvning och sakkunskap och på utvecklandet av den.

Utbildningsprogrammen är

1) utbildningsprogrammet för återgivande tonkonst,

2) utbildningsprogrammet för jazzmusik,

3) utbildningsprogrammet för folkmusik,

4) utbildningsprogrammet för kyrkomusik,

5) utbildningsprogrammet för musikpedagogik,

6) utbildningsprogrammet för operasång,

7) utbildningsprogrammet för orkester- och körledning, samt

8) utbildningsprogrammet för komposition och musikteori.

En studerande kan avlägga kandidatexamen sedan han har slutfört den del av studierna i utbildningsprogrammet som avses i 2 kap.

4 §
Språkkunskaper

En studerande skall i de studier som ingår i kandidat- eller magisterexamen eller på annat sätt visa sig ha förvärvat

1) sådana kunskaper i ett främmande språk som är nödvändiga med tanke på det egna området, samt

2) sådana kunskaper i finska och svenska som enligt lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som är nödvändiga med tanke på det egna området.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte en studerande som fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska, inte heller en studerande som fått sin skolbildning utomlands. Akademin beslutar om de språkkunskaper som skall krävas av en sådan studerande.

Akademin kan av särskilda skäl helt eller delvis befria en studerande från de språkkunskapskrav som nämns i 1 mom.

En studerandes språkkunskaper skall anges i examensbetyget.

2 kap.

Kandidatexamen

5 §
Omfattningen av examen

Akademin ordnar utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga kandidatexamen på fyra läsår.

6 §
Målet för examen

Grunden för den utbildning som leder till kandidatexamen är den nivå som gymnasiestudierna och studentexamen eller motsvarande utbildning ger samt tillräckliga musikaliska förutsättningar för studier vid akademin.

Målet för utbildningen är att studeranden tillägnar sig

1) förmåga till konstnärligt arbete inom musikområdet samt till musikpedagogiskt arbete,

2) förmåga att självständigt sköta uppgifter som kräver sakkunskap inom musik, samt

3) tillräckliga kommunikativa färdigheter.

7 §
Avläggande av examen

För examen skall studeranden slutföra den av akademin fastställda delen av de studier som hör till utbildningsprogrammet samt visa att han uppnått de mål som uppställts för examen och studierna samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 4 §. Studeranden skall också inom området för utbildningsprogrammet avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar kunskaper i finska eller svenska.

Akademin bestämmer om språket i mognadsprovet för sådana studerande av vilka inte krävs de språkkunskaper som avses i 4 § 1 mom.

3 kap.

Magisterexamen

8 §
Omfattningen av examen

Akademin ordnar den utbildning som leder till magisterexamen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på fem och ett halvt läsår.

9 §
Målet för examen

Grunden för den utbildning som leder till magisterexamen är den nivå som gymnasiestudierna och studentexamen eller motsvarande utbildning ger samt tillräckliga musikaliska förutsättningar för studier vid akademin.

Målet för utbildningen är att studeranden tillägnar sig

1) förmåga till konstnärligt eller vetenskapligt arbete inom musikområdet samt till musikpedagogiskt arbete,

2) förmåga att självständigt sköta uppgifter som kräver sakkunskap inom musik,

3) färdigheter för självständigt konstnärligt arbete och för påbyggnadsutbildning inom musikområdet, samt

4) tillräckliga kommunikativa färdigheter.

10 §
Avläggande av examen

För musikmagisterexamen skall studeranden slutföra de studier som hör till utbildningsprogrammet, avlägga ett krävande lärdomsprov och visa att han uppnått de mål som uppställts för examen, studierna och lärdomsprovet samt förvärvat de språkkunskaper som avses i 4 §. Studeranden skall också avlägga ett skriftligt mognadsprov som utvisar kunskaper i finska eller svenska. Av en studerande som avlagt mognadsprov för kandidatexamen krävs inget nytt mognadsprov.

Akademin bestämmer om språket i mognadsprovet för sådana studerande av vilka inte krävs de språkkunskaper som avses i 4 § 1 mom.

4 kap.

Påbyggnadsexamina

11 §
Målet för påbyggnadsutbildningen

Grunden för påbyggnadsutbildningen är högre högskoleexamen. Av särskilda skäl kan dock en person som av akademin konstateras ha kunskaper och färdigheter på motsvarande nivå inleda påbyggnadsutbildning.

Målet för påbyggnadsutbildningen är att studeranden är grundligt förtrogen med det egna området och att han uppnår förmåga till prestationer på hög nivå som utvisar mognad samt till självständigt skapande arbete på det område som han representerar och till utvecklande av detta område.

12 §
Musikdoktorsexamen

En studerande som antagits till påbyggnadsutbildning inom musikområdet för att avlägga musikdoktorsexamen skall slutföra de studier som hör till examen samt avlägga de av akademin fastställda konstnärliga lärdoms- och färdighetsproven, som är offentliga, eller avfatta en doktorsavhandling.

13 §
Musiklicentiatexamen

En studerande som antagits till påbyggnadsutbildning kan avlägga musiklicentiatexamen sedan han har slutfört den av akademin fastställda delen av de studier som hör till påbyggnadsutbildningen. Examen omfattar en licentiatavhandling eller offentliga, konstnärliga lärdoms- och färdighetsprov.

5 kap.

Särskilda stadganden

14 §
Utbildningen av ämneslärare

Utöver vad som stadgas i 3 kap. ges en studerande inom utbildningsprogrammet för musikpedagogik förmåga till självständig verksamhet som lärare och fostrare.

I utbildningsprogrammet för musikpedagogik ingår studier i undervisningsämnet musik. Med studier i ett undervisningsämne avses de studier som främjar den behärskning av ämnet som fordras för undervisningsarbetet.

De pedagogiska studierna inom lärarutbildningen ingår i utbildningsprogrammet för musikpedagogik. Om dessa studier stadgas dessutom särskilt.

15 §
Tillgodoräknande av studier

En studerande kan vid avläggande av examen enligt vad akademin beslutar räkna sig till godo studier som han slutfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller vid en annan läroanstalt samt ersätta de studier som hör till examen med andra studier på samma nivå.

16 §
Betyg

Akademin ger studeranden ett examensbetyg över avlagd examen.

Akademin ger även under studiernas gång på begäran ett intyg till studeranden över slutförda studier.

Akademin ger på begäran till den som har avlagt examen eller slutfört studier vid akademin en sådan bilaga till examensbetyget eller intyget som är avsedd särskilt för internationellt bruk och i vilken ges tillräckliga uppgifter om akademin, de studier som avses i examensbetyget eller intyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet.

Akademin beviljar på ansökan den som har avlagt musikkandidatexamen enligt förordningen om högskoleexamina inom musikområdet (1111/91) titeln musikmagister.

17 §
Utvecklande av utbildningen

Akademin har till uppgift att fortlöpande utveckla utbildningsarrangemangen, examina, de studier som ingår i examina samt undervisningen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas utbildningens nivå, undervisningens och studiernas kvalitet, examinas och studiernas internationella motsvarighet samt uppnående av goda resultat i utbildningen.

18 §
Närmare bestämmelser

Akademin utfärdar närmare bestämmelser om målet för och innehållet i examina och studierna samt om undervisningen och studieprestationerna.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 juli 1991 om högskoleexamina inom musikområdet (1111/91).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20 §
Studerandenas ställning

Den som är studerande vid akademin när denna förordning träder i kraft har rätt att övergå till att studera enligt denna förordning eller fortsätta sina studier enligt förordningen om högskoleexamina inom musikområdet. En studerande övergår dock till att studera enligt denna förordning, om han inte har avlagt musikkandidatexamen, musiklicentiatexamen eller musikdoktorsexamen enligt den upphävda förordningen före utgången av 1996. Akademin bestämmer om övergångsarrangemangen.

En studerande kan för en examen enligt denna förordning räkna sig till godo studieprestationer som har ingått i studier enligt förordningen om högskoleexamina inom musikområdet.

På studerande som fortsätter sina studier enligt 1 mom. för musikkandidatexamen, musiklicentiatexamen eller musikdoktorsexamen enligt den upphävda förordningen tillämpas i tillämpliga delar stadgandena i den upphävda förordningen.

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.